Исмайыл Гарайев

ИНТИЩАР

МИКРОРОМАН-ССЕНАРИ

 

Аз2

Г21

Тяртиб едяни вя нашири:

Гошгар Ismayылоьлу

         Гарайев  Исмайыл.

Г21  ИНТИЩАР. (Микророман). Бакы,  "ЧИНАР-ЧАП" мцяссисяси,           

         2002,  – 80 с.

Г  4702060200                                     © "ЧИНАР-ЧАП", 2002  

          122

 

Бу мятни мцяллиф щцгуглары сащибинин разылыьы олмадан коммерсийа мягсяди иля истифадя етмяк ижазя верилмир.

 

 

Щярдян улдузлары эюрцнян сяййар гара булудлу эюй кцчяляр, щяйятляри ишыглы, мещдян будаглары йырьаланан, пул-пул йарпаглары ойнашан баь-баьат ичиндяки цстц шиферли, кирямитли евлярин цзяриндя чятир кими ачылыб. Даш щасарларын, башы щамар гырмалы чяпярлярин арасы иля узанан ишляк бир йол щяряси бир сямтдян арха-архайа вермиш, пярдяли айналары чюля бахан, дямир дарвазалы евлярин тушунда санки гуртарыр, лакин буранын да щачанса эет-эялли олдуьу машын басдаьынын арасында, гырагларында жярэя иля якилиб бежярилмиш шитиллийи хатырладан бойвермяз уннужалардан, сцпцрэя башыны йеря яймиш пцрянлярдян билинир.

Бир аз габагда айы баласындан тикилмиш учуг, сюкцк бир ев вар. Тахтапушу йатыб, шиферляри гырыгланыб. Шиферлярин араланан йерляриндян йал отлары фышгырыб галхыб.

Икиэюзлц бу евин нахышлы, ойма бязякли суращыларынын бя`зиси гопуб, бя`зиси дя гожаларын лахлаг дишляри кими о йан-бу йана яйилиб. Бош галмыш йерляриндян билинян дюрд пилляли артырманын йан голларынын арасына гар бир даш гойулуб, дашын цстцндя киминся булашыглы айаьынын бир сыйрым палчыьы галыб, гуруйуб, кялтяня дюнцб.

Ейванын бир тяряфинин милбяндини диварларда изи эюрцнян сел-су учуруб йеря тюкцб, милин цчц дя бир башыны йеря гойуб, онларын цстцня дюшянмиш гарьылар гырыгланыб, гарьынын цстцндян басылмыш кцляш чцрцкляшиб, бя`зисиндя от эюйяриб. Бу милляр бир отаьын гапысыны еля тутуб ки, онун алтындан цряк еляйиб кечмяк олмаз. Бу йандакы кялля диварда бухары вар. Бухарыда щисли сажайаьы, сажайаьынын цстцндя щисли газан. Газанын аьзы ачыгдыр, ичиндя щеч ня йохдур. Бухарынын ожаглыьында да, гырагларында да щамысы йаны цстя йыхылмыш араг шцшяляри, бош консерв гутулары, сцмцрцлцб атылмыш гуру-гахаж балыг скелетляри.

Гара бир пишик суращынын арасындан кечир, консерв гутуларыны имсиляйир, сонра бу бири отаьын ачыг гапысынын аьзына эялир, гайыдыр, цст эюзляриня галын каьыз вурулмуш, алт эюзляриня ися йармачалар йыьылмыш айналардан биринин аьзына сычрайыр, бурнуну йармачаларын арасындан ичяри сохур, санки ичярийя бахмаг, ичярини эюрмяк истяйир. Мийолдайыр. Щцркцб эери щоппаныр, гачыр.

Кимся ичяридя юскцрцр.

Пишик щяйятдя дурур, йюнц кцчяйя ола-ола башыны дала дюндярир, евя бахыр, еля бил щямишя кимсясиз эюрдцйц бу йурдда киминся варлыьына инанмыр. Йекя гапынын аьзына эялир, шюнэцйцр, гапысы ачыг, эцзэцлцйцнцн ашаьы дабанында ял бойда бир гырыг шцшя галмыш ичи бош шифонеря, онун кюпяш-кюпяш чюлцня, щеч нясиз бешийя, цстц йорьан-дюшяксиз дямир чарпайылара бахыр, бир пянжяси иля быьыны сыьаллайыр. Сонра гулагларыны шешяляйиб йармачаларын арасындан сцзцлян торанлыгда аьаж чарпайыйа, митил йорьанын алтындакы адамын тавана дикилмиш эюзляриня, онун дабаны жырыг, алты гопуг айаггабыларына бойланыр. Араланыр.

Бу, Илтифатдыр. Митил йорьанын бир гулаьыны эери атыб дикяляндя мцтяккянин гарнынын йарылдыьы, ичинин памбыьы эюрцнцр. Яйниндя бир пенжяк, бир шалвар вар. Йалын айаглары кирлидир. Пенжяйин чийинляри сюкцлцб, голлары дидилиб, дцймяляри гырылыб, шалварынын балаглары жырылыб, дизляриндя йаь лякяляри. Шалварын кямярлийиня кирли боз бир ип кечириб, белини бярк-бярк боьуб. Бир эюзцнцн алты эюйяриб, бир алмажыьы йараланыб. Ял дырнаглары пейинликдя ешялянмиш тойуг жайнагларына охшайыр. Цзцнц тцк басыб. Боьазы армуд саплаьы кимидир, пенжяйин йахасындан эюрцнян синяси гуру тахта, гарны белиня йапышыб.

Онун гулаьына сяс эялир: «Гарнымнан чыхыб гада, ай Аллащ, мян щара эедим дада?»

Илтифат девикир, санки бу ажы фярйады гыжытданмыш дишляринин арасында бир сярт сцмцк кими эямирмяк истяйир.

Щямин сяс бир дя ешидилир:

 

«Язизим гарьамыша,

Мин бир алгыш нейняр ки,

О бир фяляк гарьамыша...»

 

Илтифатын ялляри ясир, цзцнцн, башынын гаралмыш ожаьын тцстцсцня бянзяр тцкляри биз-биз олур. Ганлы-ганчыр эюзляри бюйцйцр, чяняси титряйир, кяркилянир, ульуму ениб галхыр, санки яжялля цз-цзя дайаныб, онун щейбятли эюркяминдян зящри йарылажагдыр.

Илтифал ешийя чыхмаг истяйир, лакин дизляри тутулуб, синяси ону иряли чякир, айаглары йеримир.

 

«Бала, бала, балажан,

Асгыр йухудан ойан,

Яжял бурахсын сяни,

Йериня юлсцн анан...»

 

Илтифатын эюзляринин габаьына човьунлу бир эцн эялир: Кцляк гырма гарлары евин диварларына долу кими сяпяляйир, йердя говурьа кими ойнадыр, суращыны дюйяжляйир, чоху ейвана тюкцлцр, отагларын аьзына дийирлянир, динэилдяширляр.

Бир ана сачларыны йолур, яллярини цзцня чякир, цзцнцн ганы синясиня сцзялянир.

Бир эялин баласыны йердян эютцрцр, синясиня сыхыр, аз галыр цряйини она версин, аз галыр жаныны, бцтцн йашар, дири варлыьыны она баьышласын. Эюйляр бир ана, бир эялин наляси иля долур, аь гырма гарлар бир ананын, бир эялинин ганлы эюз йашларына чеврилир, дцнйанын цзцнц сел-су бцрцйцр, бир эирдаб щярами нярилтиси иля Илтифаты юз бурульанына алыр, фырлайыр, ону юз камына чякмяк истяйир.

Илтифат гышгырыр:

– Ай ана!

Юз сяси юз башына дашлар, гайалар кими йаьыр. Ялляри иля эюзлярини гапайыр ки, о эцнц, о анлары эюрмясин. О щяйат, о мцсибят силинир, эюрянликдя тякжя ган-тяря батмыш Илтифатын юзц галыр.

Мцтяккянин алтындан бычаьы эютцрцр. Онун узун, ити тийясиня бахыр. Пенжяйини бир силкинмя иля йеря салыр. Бычаьын дястяйини тахта дайайыр, синясини – цряйини тийяйя тушлайыр. Эюзлярини бярк-бярк гапайыр, бычаьын дястяйини щяр ики яли иля тахта мющкям сыхыр, бцтцн аьырлыьы иля юзцнц онун цстцня атмаг истяйир. Цзцнцн щяр ири-хырда тяр дамжысы сапы гырылмыш мунжуг кими йеря сяпялянир.

– Йох!.. – пычылдайыр. – Йох!.. Йох!..

Чийинлярдя гябиристанлыьа бир жяназя апарылыр. Гарайайлыг аналар, бажылар, эялинляр, цзц кядярли, мящзун гожалар, жаванлар жяназянин архасынжа сцрцнцрляр.

Илтифат щиддятля пычылдайыр:

– Йох, мян бу щюрмятя лайиг дейилям!

Пенжяйини йердян эютцрцб эейинир, бычаьы голтуг жибиня гойур, ейвана чыхыр, цфцгляря бойланыр. Ятрафы зцлмят бир гаранлыг сарыб.

– Каш щямишя эежя ола. Щеч ким мяни эюрмяйя. Бу, мцмкцнмц?!. Сящяря аз галмыш олар... Мян бу эцндцзлярин ялиндян жанымы нежя гуртарым? Щяр эюздя бир аьыр тющмят, щяр бахышда ажы бир мязяммят, щяр нязярдя адама даьы даь цстцндян чякян гынаг...

Щярдян шимшяк чахыр, эюй эурулдайыр, сейряк дамлалар щавада эцмцш кими парылдайыр. Шимшяк эюйляри юз гызыл гырманжы иля бир дя даьлайанда Илтифат гябиристанлыьа эирир, кющня баш-дашларынын ара-бярясиндян кечя-кечя ещтийатла ирялиляйир, бир чцрцк, учуг гябрин йанында дайаныр. Шимшяк бир дя гызыл илан балалары кими гыврылыб ачыланда учуг гябрин дяринлийиня бахыр.

– Бурда... – Нитги гырылыр. – Щеч ким итириб ахтармайажаг мяни... Кечмиш вар ахтарсын? Ахтарыласымы олмушам?!

Эюй бу дяфя еля эурулдайыр ки, ири йаьыш дамжылары чырпылан ири тутлар кими ялянир. Гябиристанлыьын о башында эуппулту, таппылты, шаггылты гопур. Щяр аьыр, долу дамжысы иля торпаьы бир дяфя дешян йаьышын арамсыз шырылтысы санки дириляряк тяряф-тяряф олуб дюйцшян ямуд-галханлы, топпузлу-гылынжлы юлцлярин дава сясини азалда билмир. Бу чалщачал эащ йахынлашыр, эащ узаглашыр, эащ да аьыр йара, зярбя алыб йыхылан, дцнйайа, щяйата ялвида сюйляйян жанлы инилтиси, дири зыггылтысы ешидилир.

Илтифат донуб щейкяля дюнцр.

Шимшяк эюйлярин эюй шцшясини бир дя чиликляйяндя бахыр ки, гябиристанлыгда гара бир ат чапыр, башы щансы башдашына дяйирся, еля билир ону вурурлар, эери сычрайыр, архайа бурулур, дала эютцрцлцр, кялляси йеня да башдашына чырпылыр.

– Чобан Миришин кор атыдыр.

Илтифат мушгура-мушгура ирялиляйир. Ат дайаныр. Кишняйир. О гядяр гачыб ки, нещря кими эедиб эялир, башы дяридян чыхыб, онун башындан ахан йаьыш суйу гырмызыйа бойаныр.

Илтифат ону йедякляйиб гябиристанлыгдан гыраьа чякир, хейли аралайыр, щюрцк ипинин ужундакы аьаж мыхы йеря чалыр. Бир голуну атын бойнуна салыр:

– Сян дя корсан. Сянин эюзцн кордур, мяним аьлым. Корлуьун ян писи аьылынкыдыр.

Ат е`тираз едирмиш кими башыны йырьалайыр.

Илтифат аьыр аддымларла гябиристанлыьа цз тутур. Айаг сахлайыр, чцнки юз сясини ешидиб:

– Бычаг цряйиндян йан да ютяр, аз да йаралайар, тез юлмязсян, язаб чякярсян. Сяня еля бир юлцм эярякдир ки, жаныны тез алсын, чох изтираб эюрмяйясян.

Эери дюнцр. Атын мыхыны гопарыр, ипин ужуну боьазындан ачмаг истяйир, ял сахлайыр, йеня: «Йох, – дейир, – юзцмц щансы аьаждан ассам тапылажам, танынажам, лап танынмаз-билинмяз бир мейит дя олсам, мян елин чийниндя эедяжям эора. Мян буна лайигямми?!

Мыхы бир дя йеря чалыр.

Эюйляр чынгыллыгда дийирлянян ичиня даш атылмыш бош чяллякляр кими эурулдайыр вя санки бу эурулту дцнйанын щансы гаралыьындаса кор бир гуйуйа ахыб тюкцлцр. Чох узагда шимшяк ойнайыр. Шимшяк ишыьында сейряк йаьыш дамжыларынын учушу, сцзцшц эюрцнцр.

Илтифат булудлары буз саллары кими чат-чат олуб бир-бириндян араланан, шцшяси йуйулуб силинмиш лампалар тяки парлаг ишыг сачан тяк-тяк улдузлу бу сяманын алтында сели щяля дя кясилмямиш бир жыьырла эедир. Гаршыда мешя, мешянин архасында гарлы даьлар. Мешялик дейирсян щяйатын байагкы гаранлыьыдыр, юз дястясиндян айры дцшцб, азыб, бурда галыб, о гядяр тейляниб, о гядяр чалыхыб, ора-бура гачыб ки, йорулуб, цзцлцб, щяля бурда чох йатажаг. Илтифат еля бил бу бир бюлцк зцлмятя чатмаг, онун ичиня эирмяк, онун ичиндя эизлянмяк истяйир.

Жыьырла ахан сел суйу азалыб, Илтифат палчыьа бата-бата йерийир. Гыраьа чыха билмир, чцнки жыьырын кянарларыны гаратикан коллары, ийняли йемишан-бюйцрткян шяллийи тутуб.

Дан йери мис пул кими гызаранда мешяйя эирян, мешя иля узанан, мешядян чыхыб бир учгунун дик тяпясиня доьру дырманан щямин бу жыьырда бя`зисинин ичиня су долуб эюллянмиш, бя`зиси бош,, бя`зян сыхлашан, йахын-йахын, бя`зян сейряк, бир-бириндян аралы бу изляр, ян нящайят, палчыгда галан о айаггабынын саь тайы, хейли аралыдакы сол тайы аьлар, сызлар бир фажиядян хябяр верир.

Илтифат учгунун башындадыр. Йарьанлы, чынгыллы, эюз гаралдан дярянин диби эцжля эюрцнцр. Дабандан бир даш тярпядился, йа бу учгунун башындан ял бойдажа бир кялтян-кясяк бурахылса, чынгылларын чахнашыг ахыны башланар.

Илтифатын эюзляриндян бир тясяввцр учур: юзцнц атыр, башы дашлара дяйир, биржя дяфя «ай ана!» чаьырыр, чынгыл сели онун фярйадыны батырыр, ону аьзына алыр. Дярянин дибиндя гылынж чынгылларын арасында ганлы бир мейид. Хурд-хяшил олуб. Тякжя бяряля галан эюзляри саламатдыр, санки о эюзляр бцтцн дцнйаны юз тамашасына чаьырыр. Эюйдя леш-барата ийи алмыш гузьунлар щярляниширляр.

Илтифат сянтирляйир, отурур. Эюзлярини йумур. Башыны ялляри арасына алыр. Шалварынын балаглары дизляриняжян палчыглыдыр, балдырлары, айаглары палчыглыдыр, ордан-бурдан ган сызыб, донуб. О, тапдаланандан сонра ял-айаглары иля бойнуну-башыны дидишдирян, щейфини аьлындан алмаьа чалышан ягрябя бахыр. Ягряб архасы цстя ашырылыр, чабалайыр, сонра гуйруьуну йеря диряйиб бир дя дцзялир, гыврылыр, гуйруьу иля эцнащлы башыны дюйцр...

 

***

 

Айы баласындан тикилмиш щямин евин тязя вахты. Щяйятдяки от чардаьынын бир башына бир ала иняк, диэяр тяряфиня гара бир дана баьланыб. Тахта ахурларына эюй от басылыб. Ширин-ширин йейирляр. Гапы-бажада аь, гырмызы тойуг-жцжяляр, шялягуйруг гырмызы хоруз тякяш-тякяш эязиширляр. Боз кцчцк Илтифата шырманыр. Ялиндя сярниж иняйя сары эедян Илтифат кцчцйя «рядд ол!» дейя тяпинир, кцчцк онун айагларына йыхылыб гуйруьуну ойнада-ойнада йеря дюйцр, гулагларыны гырпыб чянясини йеря сцртцр.

Илтифат гара дананы ачыб иняйин алтына бурахыр, анасыны хейли сортугладандан сонра чякиб диряйя баьлайыр. Иняйин алтында чюмбялир. Ала иняк фысгырыр, ону бурунлайыр, Илтифата буйнуз чалмаг истяйир, тяпик атыр.  Илтифат онун йамбызынын, гуйруьунун дибини гашыйа-гашыйа анасынын охудуьу ейдирмяни зцмзцмя етмяйя башлайыр:

 

Эюйдян бяла ялянярмиш, мяним гузум,

Зящяря бал бялянярмиш, мяним гузум,

Инсаф йерсиз-йурдсуз галыб,

Гапыларда дилянярмиш, мяним гузум.

 

***

 

Бяняфшясиз йаз олармыш, мяним балам,

Мещри-цлфят аз олармыш мяним балам,

Даь учанда тяпялярин

Кефи йаман саз олармыш, мяним балам.

 

***

 

Дашда битян бир эцля бах, мяним анам,

Суда битян сцнбцля бах, мяним анам,

Эюйдян эязиб гарьалара,

Йердян бахан бцлбцля бах, мяним анам.

 

Иняк гулагларыны саллайыр, ширин-ширин эювшяк чалыр, хумарланыр. Илтифат бу ейдирмяляри тякрар дейя-дейя саьмаьа башлайыр.

Иняк бирдян эюзлярини эен-эен ачыр, гулагларыны тешяляйир, айаьынын бирини галдырыб гойур. Илтифат эери чякилир, эери бойланыр. Бахыр ки, ондан аз аралыда ики адам дайаныб. Бирини таныйыр – колхозун сядри Исэяндяр кишидир. Дцмаь быьлары вар, гарайаныз сифятини пяля кял буйнузлары кими тутуб. Щямишя долу олан торба жибли кюйняйинин цстцндян гуршадыьы енли кямяринин сары дилляри ишылдайыр. Хром чякмяси вар. Дцз гара шалвары йоьун сары сапла тикилиб, башына гойдуьу мешин кепксы йанпюртц дурур. Йанындакы ися голтуьу аь говлуглу, башы ачыг, голсуз аь кюйняк эейиниб, гара галстук баьлайыб, шалвары цтцлцдцр, айагларында цстц дешик-дешик боз йай айаггабысы вар. Цздян арыг эюрцнся дя кцряклидир, голлары язялялидир, синяси енлидир. Исэяндяр киши сорушур:

– Саьдын гуртардынмы, а бала?

Илтифат сярнижи гыраьа гойур, дананы ачыб иняйин алтына бурахыр.

– Гуртармыш кимийям.

– Я, анан щаны?

– Йатыр.

– Эеня хястяляниб?

– Бяли.

– Щачандан, я?

– Цч эцндцр.

– Цч эцндцр?

– Бяли, цч эцндцр.

Исэяндяр киши йеря бахыр. Айагларынын йерини дяйишир. Голларыны синяси цзяриндя чатаглайыб тез дя ачыр, ялинин бирини галдырыб шящадят бармаьыны сиркяляйир:

– О гызын гаралтысыны кясяжям ордан, бу эялини йола вермир дейясян.

Илтифат еля бил юзцнц гапыларындан ичяри долан селин габаьына верир:

– Йох, Исэяндяр баба, анамын азары оралыг дейил. Анама дейир, сян щеч эялмя, баьчайа беш-алты ушаг эялир, онларын да хюряклярини юзцм биширярям.

Исэяндяр кишинин эюзлярини алан байагкы кин ярийир:

– Елями?

– Щя...

Исэяндяр киши синя долусу няфяс алыб додагларыны бир-бириня сыхыр, «пуф» еляйир, санки цряйиндяки гязябин, щиддятин щамысыны щавайа учурур, цзцнц кцрян кишийя тутур, юз-юзцня дейирмиш кими сяслянир:

– Бу эялинин яри шофер иди, чобанларын кючцнц йайлаьа апаранда машын йохушда сцрцшдц, дярянин дибиня дыьырланды. Мулхуса о хябяри ешидян кими юзцндян эетди. Хястяханайа апардыг. Ики ай орда галды. Щяля дя юзцня эяля билмир. Йетимин бяхти бурда да эятирмяди...

Мулхуса Исэяндяр кишинин сясини, сюзлярини ешидиб дуруб эейинир, чарпайыны дцзялдир. Онсуз да тямиз олан столун цстцнц силир, ора тязя сцфря сярир, стулларын отуражаьына дюшякчяляр гойур, гара юрпяйини башына атыб ейвана чыхыр. Онлара:

– Хош эялмисиниз, – дейир, – дайы, нийя орда дурубсунуз, бяри эялсяниз...

Исэяндяр киши бир-ики аддым иряли йерийир:

– Нятярсян, а гызым? Бя адам аьрыдыьыны билдирмяз?!

Мулхуса утана-утана:

– Валлащ... ня билим... – дейир, сусур.

Исэяндяр киши цряйиндя:

«Йазыьын щеч саь эцнц вар ки!..»

Мулхуса щяйятя енир, бир дя ейвана чыхыр, ичяри эирир, ики стул эятирир.

Илтифат ейвана галхыб стуллары онун ялиндян алыр, ашаьы дцшцрцр.

– Эет анана да бирини эятир, – Исэяндяр киши дейир, юзц бириндя яйляшир, кцрян адама да ишаря еляйир ки, отурсун.

Илтифатын эятирдийи стулу Мулхуса Исэяндяр кишидян хейли аралыда, щям дя онун сол сямтиндян бир гядяр эеридя йеря гойур, сюйкяняжяйиндян тутуб дурур.

– Отур, гызым, отур.

Гысыла-гысыла яйляшир. Илтифата буйуруглу бир нязяр салан кими о, евя эирир, сары самовары щяйятя дцшцрцр.

Исэяндяр киши Мулхусайа:

– Ушаьа зящмят вермя, гызым, – дейир, – тез эедяжяйик. – Яллярини дизляриня дайайыб иряли дартыныр, санки кцряйиндя аьыр шяляси вар, эцж вериб галдырмаг истяйир. – Бу киши сянят мяктябинин мцяллимидир. Мяктябя ушаг йыьыр. Ора эирмяк щявясиндя олан чохдур. Анжг бунлар эялди-эедярляри эютцрмцрляр, истяйирляр охуйуб юйрятдикляри буралы олсунлар ки, армуд йетишяндя юз аьажындан гыраьа дцшмясин. Бизим ялчатанымыздакы бу гясябя йаман щюрмятя миниб, дцнйанын щяр йериндян бура гужагда эятирилян топал-шилляр икижя щяфтядян сонра довшана дюнцр, гачарагларына чатмаг олмур. Мяктябин бизим кяндлик биржя йери вар, мян дя ора Илтифаты мяслящят эюрмцшям. Бунларын йатагханасы да вар, истяр галар орда, истямяз щяр ахшам эяляр евя, сящяр йеня эедяр.

Мулхуса дайаныб онларын сющбятиня гулаг асан оьлуна бахыр. Илтифат евя эирир, анасынын цстцня тязя, шахлы сцфря сярдийи столу эятирир, гонагларын габаьына гойур, йеня евя йортур, дярин бир габ эютцрцб баьа жумур, гырмызы, йашыл алмалардан йыьыб габа долдурур, тяпяляйиб эятирир.

Илтифатын чющрясиндя ганадлы бир севинж вар, онун башынын цстцня яйилян тут будаьы да еля бил бу шад хябярдян фярящлянян оьлана ял узадыб, ону атыб тутмаг истяйир.

Исэяндяр киши иля кцрян киши Илтифата баха-баха эцлцмсцнцрляр.

Ананын цзцня ися батан эцняшин сон саралтысы гонуб, о, бир аз йана яйилир ки, гцруб чаьынын бу нящслик йайан сары сарма, хястящал кяляфиндян йайынсын. Лакин онун эюзлямядийи щансы бир гаранлыгданса хябяр верян бу зийа ону бир дя тапыр.

Тойуглар щиня йыьылыблар, щяйятдя тякжя бойнуйолуг галыб, бир дя хоруз, хоруз да еля бил онун юртцлцйя эирмяйини эюзляйир.

Инякля дана гоша, баш-баша дайаныблар. Икиси дя эюзлярини йумуб гулагларыны саллайыб, санки мцшкцл ишя дцшцбляр, фикирляшир, щей фикирляширляр.

Боз кцчцк онлардан хейли аралыда шюнэцйцб, эюзлярини Мулхусайа дикиб. Бирдян глхыр, Мулхусанын гылчаларынын арасына эирир, балдырларына сцртцнцр, зыьылдайыр, инилдяйир, алтдан йухары онун цзцня бойланыр, онун дизляриня дырмашмаг, еля бил сащибинин цстцнц алан, ондан савайы щеч кимин эюрмядийи бяланы чякиб йеря салмаг истяйир.

 

***

 

Илтифат цстц жейраншякилли дямир дарвазанын габаьында дайаныб. Дарвазанын башындакы лампанын ишыьы онун кюлэясини йеря йапмалайыб. О, ялинин бирини галдырыб дарвазаны дюймяк истяйяндя бу йапмайасты кюлэяси дя гол узадыр, тысбаьа башы кими йеня дя юз «чанаьына» чякилир.

Нящайят, дарвазаны ики дяфя йавашжа тыггылдадыр. Киминся тахта пилляляри эурулту иля ендийи, хырда, ити аддымларла дарвазайа йахынлашдыьы билинир.

Дарвазанын архасындан сяс эялир:

– Илтифат, сянсян?

Илтифат аьзыны дарваза тайларынын арасына тутур, сясини, сюзцнц тякжя она ешитдирирмиш кими астадан дейир:

– Мяням...

Бала гапы араланыр, ачылыр, алайанаг, алмаэюзлц, тотуг бир гыз ешийя чыхыр. О, йоьун щюрцйцнц синясиня салыб.

Илтифат цстцня ири щярфлярля «Ядябиййат» йазылмыш китабы она узадыр:

– Йаман охумалы китабдыр.

Эцлназ китабы алыб бахыр:

– Юз дярслийимиздир ки...

Илтифат ондан аралана-аралана:

– Ичиндядир, – дейир, – ичиндякини оху...

Илтифат ишыг таласындан чыхыб гаранлыгда гейб оланажан Эцлназ китабы аралайыр, ичиндяки ики гатланмыш гоша вараьа бахыр, китабы тез юртцб голтуьуна сыхыр, йанагларындан зяняхданларына бал кими сцзцлян бир тябяссцмля эцлцмсцнцр.

 

***

 

Бешмяртябяли бинанын щяйятиндя кясмя даш, гум топалары, семент, кяж анбарчалары, ящянэ эюлмячяси. Галдырыжы кранла ахырынжы мяртябянин цстцня тавалар дцзцлцр. Щяр дюрд мяртябянин бя`зи отагларында бир нечя фящля. Палчыг гарышдырырлар, диварлара суваг чякирляр. Эейимляриндя, сир-сифятляриндя нящянэ верэцлляря охшар палчыг сычрантылары.

Цчцнжц мяртябянин дюрд отаглы бир мянзилиндя ишляйянлярин щамысы щяля цзляриня цлэцж дяймямиш эянжлярдир. Щямин кцрян киши – Давуд Исайевич бир-бир отаглара баш чякир, щяр отагда хейли дайаныр, юз тялябяляринин ишиня эюз гойур. Тялябяляр дя ону эюрцб дирибашлашырлар, ишя яввялкиндян дя артыг жан йандырырлар: хярякля палчыг дашыйанлар даща жялд эедиб эялирляр, тякняляря тюкдцклярини тязядян гарышдырыр, беля мала иля дюня-дюня йоьурурлар, сувагчылар дик галдыранда таванла дюшямянин арасыны тутан цлэцнц диварла бу башдан о баша сцрцшдцрцрляр, эюзляринин бирини гыйыб, сифятляринин бир тяряфини дивара йапышдырыб суваьын дцзлцйцнц йохлайырлар, щарда чюкяклик эюрцрлярся, ора палчыг йахыб йайыр, щарда диклик тапырларса, ораны гашыйыб щамарлайырлар.

Давуд Исайевич ахырынжы отаьын гапысы аьзында чох дайаныр. Илтифатын ишлямяйиня щейранлыгла бахыр. Илтифат ону эюрцб гызышанлардан дейил. О, эащ айаггабынын цстцня сычрайыр, йалныз она ишляйян бир тялябянин йердяки ири тякнядян белля эютцрцб йухарыдакы балажа тякняйя атдыьы палчыьы малайа алыб дивара йапыр, йапдыьынын бир гырыьы да гопуб йеря дцшмцр, щеч бири Илтифатын нишанладыьы йердян азмыр. О, еля жялд ишляйир ки, дивара вурдуьу, йапышдырдыьы щяр атым палчыьын бир шаппылтысы сащил гайаларына дяйян ляпя сяси верир, йапмалар ися донмуш ляпяляри андырыр. О, эащ да йеря щоппаныр, айагалтыны гыраьа итяляйир, диварын йарыдан ашаьысыны йапмалара тутур. Сонра ири сыьал маласыны эютцрцр, ону ведрядяки суйа сала-сала диварын башындан айаьына, айаьындан башына чякир, дюня-дюня щамарлайыб-тумарлайыб сал мярмяря дюндярир. Башыны бу кцнжя гойуб о кцнжя бахыр. Айагалтыны эютцрцб о диварын габаьына гойур. Бу, бу отагдакы суванасы ахырынжы дивардыр. Хярякля палчыг эятирянлярин, палчыьы бу тякнядян Илтифатын ялчатанына дашыйанын цзц, бойун-боьазы тяр ичиндядир, щамысынын кцряйинин тяри палтардан чюля чыхыб.

Бири Давуд Исайевичя Илтифаты эюстяриб мязякарлыгла дейир:

– Мцяллим, буна бир гошун фящля лазымдыр. Бу устанын ялинин алтында ики-цч адам юж еляйя билмяз, няфяси кясиляр.

Илтифат ганрылыб эери бахыр, Давуд Исайевичи эюрцр, йюнцнц она сары чевирир. Онун да жаны тярдя чимиб, башындан буь галхыр, цзц дя щей йуйунмагдадыр.

Тялябялярин диэяри дейинир:

– Мцяллим, буна жаныны чюлдян тапмыш адам гошмаг эярякдир ки, жыздаьы чыхсын, тярли-тярли сойуг су ичсин, ахшам йатсын, сящяр башыны йастыгдан галдыра билмясин.

Давуд Исайевич цлэцнц эютцрцр, Илтифатын сувайыб гуртардыьы цч диварда эяздирир, мцяллими Фящми иля диггят йетирир, биржя ейиб дя тапа билмир. Цлэцнц дивара сюйкяйиб Илтифата ряьбятли бир нязяр салыр. Бу бахышларда ата фяхри вар, фярасятли ювладдан йарыйан ата ифтихары вар, щяля чох арзуларынын эюзляриндя галмайажаьына инанан ата цмиди вар.

Ала эцнлц бир ахшамцстцдцр. Юз димдикляриндя кясмя аь дашлары гарамтыл палчыгла долу няннилярини йелляндиря-йелляндиря йарымчыг биналарын башына галдыран кранларын цстцндян эащ кюлэяляр сцрцнцб кечир, эащ да эцн дцшцр.

Щяйятляриндя ушаглар ойнашан, ятрафында щямишяжаванлар, бязяк коллары якилмиш биналарын бя`зи айналары пярдялидир, бя`зиляринин ися палчыг сычрантылары, рянэ-бойа йапышмалары щяля дя цстцндядир, силинмяйиб. Бя`зи балконларда сябятляр, гутулар, гапыларын аьзында жцтлянмиш сцрцнтякляр, бя`зиляри ися тозлу-торпаглыдыр, аьаж-тахта сыйрынтылары юз сащибини эюзляйир.

Бу мянзиллярин бириндя Давуд Исайевичля Илтифат диварлара каьыз йапышдырырлар. Давуд Исайевич дя иш палтарындадыр, кющня бир кятилин цстцндядир. Илтифат дюшямяйя сяриб йапышганладыьы каьызларын гулагларындан тутуб она верир. Давуд Исайевич бу каьызын башыны о бириляринки иля тян-дцрцстляшдирир, Илтифат да ашаьы башыны ашаьыдакы иля тутушдуруб дцзялдир. Мцяллим башдан дабана доьру «цтцляйя-цтцляйя» енир, йеря дцшцр. Кянара чякилиб бахыр. Кятили эютцрцб бир аз иряли гойур, о бири каьызы йапышдырмаьа щазырлашыр.

Илтифат:

– Давид Исайевич, – дейир, – ижазя вер... – Мцяллиминин ейбини демяйя щцняри чатмайан тялябя кими исмятли, щяйалы бир тябяссцмля эцлцмсцнцр.

Давуд Исайевич дивара баха-баха сорушур:

– Гырышыб, гырышыглы галыб? – Эюзлярини гыйыр, бир дя диггят йетирир: – Щя-я-я?

Илтифат гырыг-гырыг, хяжалятля динир:

– Ики йердя... Кюпяшикли дя галыб.

Давуд Исайевич зяндля бахыр:

– Щарда, щарасында?

Илтифат кятилин цстцня галхыр, каьызы тян ортадан йанлара сыьайыр. Башдан айаьа бир дя ял эяздирир. Дцшцр.

Давуд Исайевич башыны булайыр:

– Гожалырам, бала, дейясян, ейняк тахмалы олажам. Бязяк иши – зярэярлик кими шейдир, эяряк устанын ялиндян гялп иш чыхмасын, чыхды, демяк, юз чюряйини юзц кясир. – Эцлцмсцнцр. – Мян бу сяняти цч иля юйрянмишям, щяля дя юйрянирям. Амма сян, машаллащ, сучякян каьызы кимисян, биржя дяфя бахмаьнан ян инжялийиня гядяр эютцрцрсян. Бу гясябядя щамы сяня иш эюрдцряжяк. Щям дя чох сялигялисян. Сяняткарын ки, сялигяси олду – иши щамынын цряйиня йатажаг.

Ичяри йекягарын, тювшякли бир киши эирир. Гара шалвары, голсуз гара кюйняйи, аь йай айаггабысы. Кюйняйин цч дцймясинин икиси ачыгдыр, синясинин чаллашмыш галын-сых тцкляри гыврымланыб. Бухаьы еймя кими салланыб. Ятли цзцндяки хырда эюзляри живилдяйир. Башынын чаллашмыш эюдяк тцкляри дя гыврым-гыврымдыр. Галын алт додаьы иряли пыртлайыб, салам веряндя, данышанда еля бил аьзындан чыханлары йеря, синясиня дцшмяйя гоймайажаг.

Сюнмцш филтирли сигаретини тапанча алышганы иля йандырыр, тцстцнц эюйя – щавайа пцфляйир. Эюрцлмцш ишя щягарятля бахыр:

– Ялиниздян чыхан еля будур?

Давуд Исайевич дейир:

– Отаьын бирини гуртармышыг.

– Щя... дейя о, пешман олмуш кими сясини узадыр, гоншу отаьа кечир, ичяридя башы чыхан адам кими бойлана-бойлана щярлянир, дайаныр, онун архасынжа эялиб бой-бойа дурмуш Давуд Исайевичя, сонра да Илтифата бахыб эцлцмсцндцйц аьзынын гасымындан, алмажыгларынын эирдялянмиш галхымындан билинян бир шадйаналыгла дейир: – Маладес!.. Бу эедишля абойу ики эцня гуртарарсыныз. Сонра галыр щамамла кухнайа, бир дя... – Башыны дала атыр, дейирсян, еля гаггылдайажаг ки, щырылтысы диварлары титрядяжяк, анжаг башы кясилян тойуг кими икижя дяфя гыггылдайыр. Башыны бядяниня дцзялдиб мунжуг эюзлярини ятин ичиндян пыртладыб чыхармаьа чалышырмыш кими гашларыны алнына атыр: – Бура бизим ряисинкидир, эяряк лцкс олсун, Инпорту кафел дя эятиряжям сабащ... Вобшим, Давид Исайевич, – ялинин бирини галдырыр, – мян хяжалятли олмайым ща!..

Давуд Исайевич она:

– Архайын ол, – дейир, – архайын ол.

О, жибиндян хейли пул чыхарыр, беш йцзлцйц бир-бир сивириб комлайыр, гатлайыб Давуд Исайевичя узадыр:

– Щялялик буну ал, сонрасы да сонра, ахырда. – Бир яллилик дя верир: – Бу да бу ахшамкы ужинлик... сабащкыны да сабащ... Сабащ бу вя`дя йеня бурдайам... – Ялляринин икисини дя галдырыр: – Пака!..

 

***

 

Давуд Исайевичин еви. Ачыг ара гапыдан цстцня шащмат бязякли ядйал юртцлмцш чарпайынын бир башы, мянзил сащибинин дивара вурулмуш ири шякли, шяклин алтындан асылмыш йекя эцзэц эюрцнцр. Бу отаьын бцллур асмалыглы гяндилиндян сцзцлцб ора дцшян бир золаг эур ишыьында оранын чящрайы дюшямяси парылдайыр.

Эиряжякдяки отаьа цстц аь юртцклц диван, китаб ряфи, ики кресло, гылчалары иланшякилли стол вя стуллар гойулуб. Айнанын габаьында пианино. Щямин яллилик столун цстцндядир.

Давуд Исайевич мятбяхдян ики стякан чай эятирир, сонра бир дя гайыдыб гянд, конфет габларыны, ичиндя лимон олан бир нялбяки, бычаг эятирир. Лимону доьрайыр, бир дилимини Илтифатын, бирини дя юз стяканына салыр. Отурур.

– Йорулмамысан?

Илтифат башыны булайыр:

– Хейр...

– Щяр алтынжы, базар эцнляри, бир дя дярсдян-тяжрцбядян сонра, истясяк, – онун цзцня сынайыжы нязяр салыр, – беля ишляр эютцрцб юзцмцзя ишляйяжяйик. Эцжцмцз чатажагмы?

Илтифат гурдаланыр:

– Сиз нежя мяслящят эюрсяниз...

– Чайыны ич...

Габагжа юзц ичир, щювсялясизликля, щовхура-щовхура ичир, еля бил жийяри йанырмыш. Илтифат ися бир-ики гуртум алыб стяканы нялбякийя гойур. Давуд Исайевич онун цзцня бу мя`нада бахыр ки, Илтифат аждыр, ажын да зящляси судан эедяр.

– Дур буну эютцр, – эюзляри иля яллилийя ишаря едир, – тязя чюряк ал, колбаса ал, йахшысындан, докторски олса лап я`ла, ики шцшя дя тярхун араьы. Бу, сянин илк газанжындыр, илк бярякяти, нцбары йумаг лазымдыр. Цряйин айры ня истяся ал, мян дя сян эяляняжян бир ляззятли картоф кабабы щазырлайым.

Илтифат яллилийи эютцрцб эедир. Давуд Исайевич мятбяхя кечир, картоф соймаьа башлайыр.

Гапынын зянэи чалыныр.

О, юнлцйцнц бойнундан чыхарыб асгыдан асыр, яллярини йахалайыб силир, гапыны ачыр. Овурду овурдундан кечян, чийни чанталы, бир ялиндя бир дястя эцл тутмуш почталйон:

– Давуд Исайевич муштулуьуму верин, Марийа ханым эялир. – Сумкадан бир почт журналы чыхарыр, арасындакы телеграмы она верир, гол чякдирир. – Сящяр тездян, саат алтыда встречат елямялисиниз. – Бу ятирли гызылэцлляри дя юз баьымдан дяриб эятирмишям ки, бцлбцл о гяфясдян чыхан кими бу эцля гонсун, «охгай, арзума чатдым, мян ня бяхтийарам» мащнысыны охусун.

– Ай сяни вар оласан! – Давуд Исайевич эери дюнцр ки, бу хейирхябяр почталйону ялибош гайтармасын. – Бу саат!..Почталон ялинин бирини онун голуна атыр, Давуд Исайевичи сахлайыр:

– Ещтирам сатылмайыб щяля, мцяллим! Саь ол, саламат ол, мян эетдим!

Почталйон Давуд Исайевичин голуну бурахыб гапыны юз архасынжа чякир.

Давуд Исайевич телеграмы охуйа-охуйа мятбяхя эедир. Эюзляриндя эцл кими гюнчяляниб  чичяк кими ачылан бир севинж.

Картофу доьрайыр, йаь атыб плитянин цстцня гойдуьу сапылжайа тюкцр, дуз сяпиб аьзыны юртцр. Буфетдян чянэялляри, ядвиййат габларыны эютцрцб отаьа кечир. Илтифатын эялдийини онун йеришиндян билиб гапыны ачыр, ачыг гойур, артырмаларла галхдыгжа цзцня-цстцня дцшян бир гапы ишыгда гатран батаглыьындан тякан веря-веря цзя чыхана охшайан, баш-баша эятирдийи голларынын цстц чянясинин алтынажан долу оьлана бахыр.

– Мян унутдум дейям зянбил эютцр, сянин дя йадына дцшмяди.

Илтифатын гужаьындакы шейляри бир-бир алыб мятбях столунун цстцня йыьыр, сапылжаны гарышдырыр, аьзыны йеня юртцр. Колбасаны бир габа доьрайыр, араьын да бирини эютцрцб отаьа кечир. Онлары столун цстцня гойандан сонра йан отаьа адлайыр, орадан ики баьлама эятирир, бири балажа, диэяри ири. Балажа баьламаны ачыр, каьызын ичиндян лцлялянмиш хырда гырмызы эцллц, гара йерликли бир парча чыхарыб ачыр.

– Буну сянин буэцнкц илк газанжындан анана пай алмышам. Сян алмысан, мян йох, сян!..

Илтифатын эюзляри Давуд Исайевичин цзцня дикилир. Нежя ядябли, нежя ганажаглы, нежя инсафлы адамдыр бу Давуд Исайевич.

Давуд Исайевич бюйцк баьламаны да ачыр. Ичиндян бир жцт гара айаггабы, бир дяст гара пенжяк-шалвар, бир жцт жораб, бир жиб дясмалы, бир бел кямяри, бир кюйняк чыхарыр, кюйняйин аь енсиз золаглары палыды йерлийини доьрайыб кечиб:

– Кеч о бири отаьа, бунлары эейин эял.

Илтифатын байагкы миннятдар бахышларында сонсуз «ящсянляр» кцкряйир, дашыр, сел кими чаьлайыр.

Давуд Исайевич щямин шейляри баьламанын каьызына бцкцб онун голтуьуна верир, кцряйиндян ора итяляйир:

– Эежикмя, – мятбяхя кечир, – кабаб щазырдыр, эятирирям.

Давуд Исайевич бир ялиндя сапылжаны, диэяриндя дя алтлыьы тутуб эятирир, онлары столун цстцндя ращлайыр. Гядящляря араг сцзцр. Пианинонун архасына кечир, фырланан кятилдя отуруб юзцнц о тяряфя щярляйир, йюнцнц о сямтя чевирир, гямли бир щава чалыр, дярин бир щязинликля, сонсуз бир щцзнля охумаьа башлайыр:

 

Бир йарпаьам, гопажам мян,

Торпаглара щопажам мян,

Яйяр юмцр мющлят верся,

Гямдян гала йапажам мян.

 

Цмид верян сабащлар вар,

Яли цзян аэащлар вар,

Инсан дярдя дюзцмлцдцр,

Эцманлар вар, пянащлар вар.

 

Бир китабам оху мяни,

Бязякляря тоху мяни,

Эцндцз эюрцб, эежя унут,

Рю`йа мяни, йуху мяни...

 

Ганрылыр. Илтифатын эейиниб-кежиниб дайандыьыны эюрцр. Эери фырланыб галхыр, гядящин бирини Илтифатын ялиня узадыр, о бирини дя эютцрцб онункуна вурур:

– Мцбаряк, – дейир, жибиндян бир йцзлцк сивириб Илтифатын дюш жибиня басыр, – щямишя долу олсун!

Ичир, отурур, йемяйя башлайыр.

Илтифат щяля ичмяйиб, щяля отурмайыб, эюзляри Давуд Исайевичдядир, санки мю`жцзя эюрцб, санки ону яфсунлайан сещри дярк елямяйя чалышыр: щамысыны мяня хяржляйиб. Бяс юзцня ня галды? Бу нийя беля еляйир? Беля йолдашлыг олмаз. Ишин чохуну о эюрцб, мян гурдаланмышам, аз-чох кюмяк елямишям. Нийя юз бащалысыны ужуз тутсун, мяним кор гяпиклийими бу гиймятя миндирсин?

Гапынын зянэи басылыр.

Давуд Исайевич картоф «кабабы» тахдыьы чянэялини аьзына апардыьы мягамда сахлайыр, дурухур, чянэяли сапылжайа сюйкяйиб жялд галхыр. Гапыны ачыр. Ишыг сели чящрайы донлу, балажа аь сумкасынын гайышыны бир чийниня кечирмиш, бир ялиндя золаглы ири зянбил тутмуш, алчагдабан аь айаггабылы, эур гызылы сачлы, эюй эюзляри сцрмяли, минаэярдян бир гызы юз гойнуна алыр. Онун гызылэцл лячяклярини андыран додаглары тябяссцмля ачылыр:

– Эюзлямирдин?

Давуб Исайевич зянбили онун ялиндян алыр, Марийанын бир голундан тутуб ичяри чякир, гапыны чырпыр, онлар цз-цзя, эюз-эюзя дайанырлар, эюзляриндя мяляр бир щясрятин вцсал севинжи, эюзлянилмяз эюрцш фярящи...

Юпцшцрляр.

Давуд Исайевич онун чийниндян ашырдыьы балажа аь сумкасыны да алыб пианинонун цстцня гойур. Эцлдандакы эцлляри эятириб онун цзцня сыхыр.

– Телеграмда вахты...

Марийа сюзц онун аьзындан алыр:

– Бирдян е`лан етдиляр ки, биринжи рейсля эетмяк истяйянляр билетлярини дяйишдиря билярляр. – Марийа эюзлярини сцздцрцр, назла йырьаланыр: – Истямирдин бир нечя саат тез эялим?

Давуд Исайевич нявазишля онун сачларыны сыьаллайыр. Марийанын айаг цстяжя гуруйуб галан Илтифата бхдыьыны эюрцб дейир:

– Мяним тялябямдир, достумдур, таныш олун.

Марийанын аь памбыг яли Илтифатын габарлы овжуна эюйярчин кими гонур.

Илтифат мятбяхя кечир, Давуд Исайевичи чаьырыр:

– Бир дягигялийя...

Давуд Исайевич эедир, онун цзцня суаллы бир нязярля бахыр.

Илтифат утанжаглыгла башыны ашаьы дикир, пычылдайыр:

– Мян эедим...

Давуд Исайевич бир ялини онун чийниня шаппылдадыр, шаггылдайыб эцлцр:

– Еля шей олар?!

Онун чийинляриндян тутуб габаьына гатыр, Марийа олан отаьа апарыр, отурдур. Гайыдыб мятбяхдяки буфетин эюзцндян бир «Шампан» шцшяси, бир гядящ эютцрцб эялир. «Шампан»ын аь чалмасыны ачыр, мяфтил кямярбяндини сюкцб чыхарыр, тыхажыны йухары дартыр. Тыхаж папаглана-папаглана галханда шцшяни эюйя тутур, тыхаж атылыб тавана дяйир, шяраб шцшядян кюпцкляня-кюпцкляня фышгыранда яйиб гядящя сцзцр.

 

***

 

Гясябянин кцчяляриндя тяк-тяк адам эюрцнцр. Бя`зи евлярдян, отаглардан ишыг эялир, чохунун пянжяряляри кор адамын эюзляринин бош чанаглары кими гаралыр. Йатагхана отагларынын да щамысынын ишыьы сюндцрцлцб, тяк бириндян башга. Бура Илтифатынкыдыр. Бу узунсов балажа отаьа бир чарпайы, бир шкаф, бир долаб, бир енсиз стол, ики стул эцжля йерляшдирилиб. Чарпайы иля дивара йапышдырылмыш столун арасындан дцз кечмяк олмаз, йалныз йанпюртцлцк йол вар.

Илтифатын кющня палтарлары щямин галын баьлама каьызынын арасында, столун цстцндядир. Эютцрцб эятиряндями, йохса бура атандамы, хцлася, баьламанын каьызы ордан-бурдан партлайыб, жырылыб, бу партлаглардан, йарыглардан Илтифатын эейимляри, щятта, тозлу айаггабысынын бир тайы да эюрцнцр.

Илтифат тязя эейимини сойунмадан чарпайыйа цзц цстя дцшцб. Бир голуну башынын алтында гатлайыб, ачыг галмыш  аьзындн чыхан няфяси бармагларынын ужуну тярлядиб. Тязя айаггабыларынын падош алтлыглары йейилиб, аьарыб, санки эцнлярля пай-пийада йол эялирмиш. Айаггабыларынын бурнунда ири-хырда гопуглар, аь-аь чилляр, еля бил айаггабыларынын бурнуну йа кол-коса диддириб, йа да даша-кясяйя чырпыб.

О, йухуда эюрцр ки, дцнйанын алтындакы кими гаранлыг бир йердядир. Щярдян она «эял» дейирляр. Бу сяся маьара якс-сяда верир, уьулдайыр, Илтифат башыны ашаьы яйя-яйя, гяддини бцкя-бцкя ону чаьыран бу сяся доьру эедир. Щярдян узагда бир жцт эюз йаныб сюнцр. Бу эюзцн ишыьына бир яждаща аьзы ачылыр, санки о сяси дя, о ишыьы да удмаг истяйир. Гаранлыгда аьаран гылынж дишлярини еля чаггылдадыр ки, Илтифаты ващимя бцрцйцр.

Илтифат бирдян эери дюнцр, гачмаг истяйир, лакин дизляри тутулур, щям дя еля бил кцрякляриня архадан эюрцнмяз ялляр узаныр, ону дала чякирляр.

О, гяфилдян дала бурулур, эютцрцлцр. Гачыр, няфясини чийинляриндян алыр. Бахыр ки, бу гаранлыгда дялиганлы, няряли, боз-буланыг бир чай ахыр. Илтифат бир учгунун башындадыр, биржя аддым гыраьа гойса да дальалары щарын атлар кими кишняшян бу чайа сцрцшцб боьулажаг, йа да диби эюрцнмяз бу сылдырымда мящв олажагдыр. Амма чайын о тайы дцзянэащлыгдыр, йашыллыгдыр, эцл-чичякликдир. Эюй отлар мещля дараныр, эцлляр, чичякляр назлы-назлы йырьаланыр. О йанда эцндцздцр, бу йанда эежя. Эцлназ о йамйашыл, эцллц-чичякли эцндцздядир, Илтифаты эюрцр бу эежядя, цзцнц чевириб эедир. Илтифат ону чаьырыр. Дюнцб дала да бахмыр, сцр`ятля узаглашыр, цстцня эцл-чичяк сяпилмиш дянизи хатырладан йашыллыгда эюздян итир. Сонра Эцлназын байагкы йериндя анасы Мулхуса пейда олур. Илтифат бу гаранлыгда да эюрцняжяйиндян ещтийат едиб пенжяйинин бир ятяйини цзцня галдырыр, цзцнц юртцр. Бахыр ки, анасынын гынаглы нязярляри пенжяйинин ятяйини яритди. Ана яллярини гойнуна гойду, эюзляриндя биржя жцт гара йаш эилялянди, бу кюмцрляр онун чякдийи ащдан од алды, аловланды, ананы йандырмаьа башлады.

Илтифат: «Ана, ана!..» – дейир, анасыны чаьырыр. Она еля эялир ки, бу щарайы бу тайдан о тайа фышгыран селя-суйа дюнцб ону сюндцряжяк. Лакин ана бу ювлад сел-суйунун алтындан гачыр, йана-йана эедир.

Илтифат бир дя чаьырыр:

– Ана!..

Илтифат юз чыьырыьына ойаныр. Башыны йастыгдан галдыра билмир, башы йастыьа даш кими дцшцр. Яллярини чарпайынын йанларына диряйир, белини, кцряклярини дикялдир, лакин бшыны йастыгдан араламаьа эцжц чатмыр. Архасы цстя чеврилир, йухары сивчинир, башыны чарпайынын башына дайайыр, дикялир, галхыр. Отаг башына щярлянир, дюшямя тавана  сычрйыр, таван дюшямяйя енир, О, чарпайы иля столун арасына пярчимлянир.

Ичяри Давуд Исайевич эирир. Ишыьы сюндцрцр. Сящяр чохдан ачылыб – айнадан аь дивара чяпяки эцн шцасы дцшцб.

Онун голундан йапышыб галдырыр. Эятирдийи гязет бцкцлцсцнц ачыр. Бир дузлу хийары жибиндян чыхартдыьы балажа бычагла дилимляйир, бир гыча пендири хырдалайыр, доьраглы чюряйин бир дилимини онун тяряфиня гойур. Графиндян чапма стякана су тюкцб йахалайыр, йахантыны гапынын далына, дюшямяйя чырпыр. Ятир шцшясиндян стякана араг сцзцр:

– Мян билирдим ки, беля олажаг, – дейир, она эюря дя тездян эялдим. Ити итя боьдурарлар, илана баласы гяним олар. Йцз грам атмасан дцзялмяйяжяксян. Ал вур эюрцм.

Илтифатын эюзляри ган чанаьына дюнцб, алнынын, бойун-боьазынын дамарлары шишиб, дцйцнляниб, щяр эюзцнцн алтында бир кома гара булуд кюлэяси. Башыны цстцндя эцжля сахлайыр, санки щейкял, бцст гондармасыдыр, щяля йахшы бяркидилмяйиб, бир йерсиз-лцзумсуз щярякятля гопуб йеря дцшяжяк.

– Цряйим бюйцйцр.

Давуд Исайевич стяканы онун аьзына йахынлашдырыр:

– Буну атмасан, бцтцн эцнц эижялляняжяксян. Ичсян еля бил кюзцн цстцня су тюкцляжяк.

Илтифат стяканы алыр, эюзлярини йумур, аьыз-бурнуну яйишдиря-яйишдиря араьы башына чякир. Араьын сон гуртумуну сорщасорда Давуд Исайевич дузлу хийарын бир дилимини щазыр тутур, стяканы аьзындан аралайан кими ону додагларына сыхыр.

– Няфяс алмамыш ютцр, – дейир, – тез, няфяс алмамыш!Й..

Илтифат дузлу хийар дилимини су кими сучулайыр, сонра Давуд Исайевичин бир йуха чюряк кясийинин ики назик гатлаьы арасына гойуб дцрмяклядийи пендири эявяляйир.

Давуд Исайевич она:

– Инди бир аз узан, – дейир, – мян эяляняжян галхма, е`малатханайа дяйиб гайыдырам. – Щя, узан эюрцм. Бах, беля...

Илтифат эюзлярини хейли гапалы сахлайыр, йаваш-йаваш горха-горха ачыр, еля билир йеня дя бир дяйирман дашынын цстцня дцшяжяк, дцнйа башына доланажагдыр. Лакин бахыр ки, эцняшин бир айналыг дюрдкцнж ишыьы тярпянмир, щям дя бу шца о дивар аьлыьында еля гырмызыдыр ки!.. Дикялир, эюрцр, бейнинин башыны байаг йеря чякян о даш-гайа аьырлыьы йохдур, ичмямишдяки кими йцнэцлдцр. Бябякляриня санжылан язялки сары гангал тиканлары да йох олуб, цряйиня тяпилян, тцстцчякмяз бухары кими щис-гуруму эери цфцрян о чалхыма да итиб. Дцняня гядярки эцж-гцввят йеня дя жанына гайыдыб, ону йеня дя ишя-эцжя, гайнашыглы щяйатын, ойнашыглы дцнйанын динжлик, сакитлик, дурьунлуг билмяйян дирилийиня чаьырыр.

Галхыр. Ялляри иля палтарларынын гырышларыны щамарлайыр. Айаггабыларынын бурнундакы гопуглары эюряндя бикефляйир. Шкафдан шотканы, гара йахма гутусуну эютцрцр, о аь чилляри сцртцб гаралдыр.

Давуд Исайевич эялир.

– Щя, даща йахшысан. Бир дя ичмя. Мян бу зибилин дя устасыйам, биринжи йцз грамдан щисс етдим ки, сянин бядянин ичкийя гаршы чох щяссасдыр, юзцнц юйрятсян ондан айры дура билмяйяжяксян. Эедяк бизя, Марийа бизи эюзляйир. Обашдан дуруб, щеч билирсян няляр бишириб. Йох, йох, олмаз, еля шей йохдур, эетмясян, сяндян инжийяр, йаман кцсяйяндир Марийа, бир адамдан дюнмясин, дюндц – фяляк гарныны йеря гойа – барышмаз. Щям дя дейяр, нежя мцяллим-тялябя, нежя достсунуз ки, Илтифат сянин сюзцнц йеря салыр?!. Онсуз да истиращят эцнцдцр, бурда тяк нейняйяжяксян ки!.. Щям дя о галан иши эюрмяйя сян тяк эедяжяксян. – Гымышыр. – Мян эетсям, эяряк Марийаны да апараг.

Илтифат о мя`нада эцлцмсцнцр ки, онда щамы бизи гынамазмы?!. Демязлярми дцнйада пулу-газанжы щяр шейдян цстцн тутурлар?!.

 

***

 

Эцжлц йаьыш йаьыр. Дамларын суйу навалчаларын аьзындан эурщаэурла портлайыб тюкцлцр. Кцчялярля, сякилярля ахан селин цзц кюйняк-кюйнякдир, бири батанда бири чыхыр, суларда санки хырда эюбяляк папаглары ойнашыр. Сцр`ятля ютян машынларын алтындан щяр йана бир ганад галхыр, еля бил бу миникляр илдырым кими шыьыйан дяниз катерляридир. Ахшамын алаторанлыьында йанан кцчя лампаларынын папаьына чырпылан дамжылар зяррялянир, щяр ишыг щалясини думан-чян кими тутур. Щямишяжаванларын щяр будаьы йоьун бир щюрцк тяки йуйунур. Чинарларын будагларда халланмыш щяля эюй йарпаглары гопуб йеря тюкцлцр, бу сел-суларда ушагларын гайыг ойунжаглары кими лянэярляня-лянэярляня цзцр.

Илтифат дюрдмяртябяли бир бинанын балконуна чыхыб, дямир бармаглыглы мящяжжяриня сюйкяниб. Дамжы гятряляри онун голларына, тцклц билякляриня шещ кими гонуб.

Мянзилин ачыг гапысындан арьаз, цзцнц тцк басмыш, эюркяминдян фящляйя охшайан бир оьлан чыхыб онун йанына эялир. О да мящяжжяря дирсяклянир.

– Илтифат, башына дюнцм, – дейир, – сабащ базардыр, нолар, бу дяфя дя мяним хятримя гал, евя эетмя, мян палчыг тутум, сян сува, ахы пайыздыр, щавалар чох вя`дя беля кечяжяк, ня гядяр тез гуртарсаг, о гядяр дя тез гуруйар. Суваг гурумаса, юйрятмяк олмасын, абой да вурмаг олмаз. Балаларым – кянддя, мян – бурда, нечя илдир эцнцм гара олуб бу йолларда. Дейирям, бизим дя айаьымыз алтымыза йыьышсын, газанжымыз бярякят тапсын. Мян бурда цйцдцрям, онлар орда, ня эюзцмцз дойур, ня гарнымыз.

Илтифат ону мярщямятля сцзцр, мящяжжярдян гопур, щюкмля динир:

– Тез палчыг тут. Бу эежя гуртаражам, Якбяр! Достун-задын йохдур бураларда?

– Вар, нийя йохдур, Аллащ гарьымайыб ки!..

– Ди, онда онлардан бир-икисини тап эятир.

– Мян юзцм ющд еляйя билмярям?

– Чятин.

Якбяр цзцндя инамсыз бир тябяссцм сцздцрцр:

– Сян щяля йахшы танымырсан мяни. Мян стройкада ишляйирям, щяр уста мянимля базлаша билмир, мяним «давай-давай»ым гачырыр онлары. Сонра ешидирям ки, биринин бели аьрыйыр, биринин синяси-башы тутулуб, ичини дюйцр ичи йара гойун тяки...

Илтифат да она мя`насы «бахарыг, эюрярик» олан бир нязяр фырладыр:

– Даща йахшы!..

Илтифат артырмабашына гойулмуш йекя тякняйя цч кися гум, бир кися дя семент бошалдыр, чяллякдян ведря-ведря су тюкцр, гарышдырыр дюня-дюня, палчыг щял хянэял хямири кими узананда, белдян чятин гопанда кцрцйцб хяряйя долдурур. Хяряйин габаг голларынын арасына эирир. Эютцрцрляр. Лянэяриндян билир ки, чох йыьыб, аьырдыр, Якбярин эцжц чатмыр, она эюря дя «сяккиз йазыр». Эцлцмсцня-эцлцмсцня ону архасынжа иряли дартыр. Хяряйи отагда йеря гойурлар. Илтифат айагалтынын цстцндяки тякняни палчыгла силяляйиб ора сычрайыр, Якбяря тапшырыр:

– Сян ведряйнян дашы, гойма тцкянсин.

Илтифат шаппшап дюшяйир, санки иш дейил, бу да бир ойундур, рягс едир. Тякня долур, бошалыр. Илтифат айагалтынын цстцня галхыр, дцшцр. Кичик маланы палчыьа санжыб бюйцйц эютцрцр. Щамар-тумар чякяндя буланыг су билякляри ашаьы сцзцлцр, эащ дирсякляриндян шораланыр, эащ голтугларынын алтындан жанына сцзцлцр. Якбяр палчыьы гоша ведрялярля дашыйыр, щяр эедиб эялян дя эюрцр ки, Илтифат тякнянин дибини сивирир. Тяр онун да цзцндя, синясиндя жыьыр ачыб, бядяниня кип йапышмыш золаглы дянизчи кюйняйини сыхсан шарщашар суйу тюкцляр.

– Гардаш, сянин перекурун-задын йохдур? – дейир, еля тювшяйир ки, дейирсян жаны аьзындан бу саат чыхажаг. – Мян пяс, гардаш, ялимин далы йердя, гой бир аз няфясимизи дяряк. Биржя щовур солуг вер мяня.

Илтифат эцлцр. Пенжяйини чийниня атыр. Артырмабашына кечир. Йеня дя гумла сементи тякняйя тюкцр, чяллякдян су яндярир, гатыб дюня-дюня гарышдырыр. Якбяр дя онун бюйцр-башында фырлана-фырлана сигарет чякир.

Илтифат сорушур:

– Башлайаг?

Якбяр чийинлярини чякир.

Ашаьыда бир «ГАЗ-21» дайаныр, сигнал верир. Онлар балкона чыхырлар. Эюйцн цзц бир тяряфдян айазыйыб, улдузлар эюрцнцр. Лакин щяйятдяки, кцчядяки ишыгдан щяля дя сейряк, ири дамжылар ютцр.

Якбяр машыны нюмрясиндян таныйыр:

– Кабабчы Машаллащды.

Машаллащ онлары эюрцб машындан дцшцр, йухары дырмашыр. Онларын йанына чатан кими ялини жибиня салыб бир галаг ийирмибешлик чыхарыр, ийирмисини сайыб Илтифата узадыр,

– Буну гой жибиня.

Илтифат дартыныр:

– Нийя ахы?..

Машаллащ тя`кид едир:

– Бещ верирям. Ялмуздуну сонра данышарыг. Данышмаг няйя лазым, жамаат нежя, мян дя еля. Мяним ишим, – пуллары Илтифатын жибиня зорла басыр, – чох олажаг. Мяним мцлкцм кянддядир. Щамамым, кухнийам... Кющня суваг нядянся чат-чат олуб, дейирляр, уста гумуну, сементини дцз гатмайыб. Газыйыб тюкяжяксян, кяж суваьы вуражагсан, цстцндян дя импортну абой. Щялям айры ишлярим дя олажаг. – Илтифатын бир голундан тутуб сыхыр, ону сиркяляйир: – Мян эетдим.

 

***

 

Сары самовар ейванда фышгырыг чалыр, буьлуьу бухар пцскцрцр. Пайыз мещи чылпаглашмыш тут аьажынын ейвана яйилян алт будаьындакы сейряк, сары йарпагларындан бирини учуруб самоварын одлуьуна салыр. Самовардан чыхан бир бурум тцстц ейванын ишыгла гаранлыьын арасына чякилмиш сяда кими узанан голуна сары сцзцр, зцлмят щопур.

Мулхуса дямкеши самоварын башына тахыр, дям чайданына су алыб ону дямкешя гойур, чайданын цстцня йашыл йелянли, дюрд гатланмыш чай дясмалы атыр. Эедиб бухарыдакы газанын гапаьыны галдырыр, башыны эери чякир ки, буь цзцня вурмасын. Гашыгла пцфляйя-пцфляйя сойудуб хюряйин тамына бахыр. Яввялжя газаны, сонра да самовары ичяри апарыр.

Ичяридя Илтифат отуруб. Давуд Исайевичин алдыьы пенжяк-шалвар, кюйняк яйниндядир. Дирсяклярини столун цстцня галдырыб, яллярини, голларыны сцфряйя йатырдыб. Газанж эятирдийиня эюря, кишилийини дя тякжя бунунла тясдиг едян бир кишиляшмяйи вар: отурушунда юзцнц йекялтмяк, аьаланмаг вар. Бахышларында онун щеч бир ишиня евдякилярин гарышмаьына, сиррини-эизлинини юйрянмяйя чалышмаларына гол гоймайан еркяклик зящми-забитяси итиляниб. Башынын жод тцкляри дя еля бил эюзляринин цстцня гара, йаныг кюрпц кими дцшмцш гашларынын кешийиндядир, онун тярпядиляжяйиндян ещтийат едирляр, яэяр гурдаланса бу кюрпцлярин алтындакы гуру гобулар ган-ган дейян, аьажлары кюкцндян гопарыб эурщаэурла эятирян, гыраглары эямириб учуран, даьыдан, ири гайалары хырда гумлар кими атыб-тутан, ора-бура чырпан щарын щайкыртылы селлярля долар.

Мулхуса чарпайынын алтындакы сандыьы бяри чякир. Гапаьыны галдырыб эери атыр. Онун ичиндян цч балажа гуту чыхардыб эятирир, столун цстцня дцзцр, сонра да ал-йашыл парчалары. Гутулары ачыр: бириндя айпара сырьалар, бириндя медалйон, бириндя дя гызыл саат... Сонра да парчаларын гатыны ачыр.

Ананын кюнцл шадлыьы цз-эюзцндя чичякляниб, ишыьы-нуру чющрясиня йайылыб, щям дя о, еля бир цркякликля севинир ки, еля бил бундан артыг шадланмаг олмаз, цзцня эцлмяйя башлайан бу бяхти, бу игбалы да хялвят эялишинин диля-дишя дцшдцйцня эюря ондан цз дюндяриб эедяр.

– Эцлназа алмышам.

Илтифат  анасынын цзцня бахмаг истяйир, баха билмир, эюзляриня щяйадан, исмятдян бир ипяк, йумшаг пярдя тутуб бойланыр, назик яйри быьларынын щяряси бир тяряфя гачыб гялямлянир.

Анасы бир голуну онун бойнуна долайыр, о цз-бу цзцндян юпцр, башыны кюксцня сыхыр, йырьалана-йырьалана сонсуз бир фейздян мяст олмуш кими эюзлярини йумуб ону да йырьалайыр, санки бешик башындадыр, кюрпясини лайлаларла йухуйа верир, йа да саьалмаз йарасына явязсиз бир мялщям тапыб, иллярля она язаб верян сызылтылар сцбщ думаны кими ярийиб итмякдядир.

– Нийя демирсян «мцбаряк олсун!», а гырышмал!

Илтифат башыны анасынын кюксцндян араламадан онун цряйиня пычылдайырмыш кими астадан дейир:

– Мцбаряк олсун!..

Ана гуша дюнцр: шейлярин бойуну охшайа-охшайа сандыьа йыьыр, сандыьы чарпайынын алтына итяляйир. Оьлуна габагжа армуду  стяканда чай сцзцр. Сонра сцфряйя хюряк, чюряк гойур. Ешийя чыхыб дахылчадан бир цзцм, бир армуд бяндамы дцшцрцр, ашсцзяндя йуйур, йахалайыр, онларын да щярясини бир габа йыьыб сцфряйя эятирир. Юзцня дя хюряк пайы чякиб отурур. Ялини чюряйя узаданда бахыр ки, оьлунун эюзляри диряниб, йол чякяня охшамыр, чцнки Илтифатын гашгабаьы тюкцлцб, бурну кюрцкляниб, бябякляриня дя еля бил ганлы бир щирс пялмяси эялмяси эялиб, цзцнцн бир тяряфиндя дя ясмя-ойнама вар, ялляри дя щярдян туташыр, боьушур.

Ананы щейрят алыр:

– А бала, нийя...

Илтифат галхыр:

– Сян чюряйини йе, сойутма, мян бу саат эялирям, ана!

Гапыдан эцлля кими чыхыр.

Мулхусанын щяр яли бир голтуьунун алтына даш атылыб будагдан гачырылмыш бир эюйярчин кими сыьыныр. О, аьыр аддымларла ейвана чыхыр, щяйятя дцшцр, йердя сцрцнян йарпаг-йарпаг, будаг-будаг кюлэялярин алтына эириб чыха-чыха, онлары башындан, чийинляриндян эери ашырыб ата-ата эязишир. Дайаныр. Аь доггаза йатмыш архалы гаранлыьа бойланыр. Ващимялянир, яти црпяшир. Силкинир, еля бил цряйиня илан сойуглуьу иля ахан бу гара горхуну цст-башындан тясадцфи бир боьанаг тоз-торпаьы кими чырпыб тюкмяк истяйир.

Эери дюнцр. Артырманын дабанында, щяйятя ахан ишыьын эур йериндя айаг сахлайыр.

Илтифат гаранлыгдан ишыьа чыхыр, эцля-эцля анасыны гужаглайыр, ону голлары арасына алыб ейвана галдырыр, беляжя дя ичяри апарыр, ону стулда ушаг кими отурдур. Столун о тяряфиня кечиб юзц дя яйляшир. Бир дя галхыр, армуду стяканын дибиндя галан чай хылтыны ачыг гапыдан ешийя атыр, самовардан су сцзцб ону йахалайыр, йериня кечир.

Мулхуса она байагдан бяри щейрятля бахыр, пычылдайыр: «Кефи ня тез кюкялди?.. Бяс нийя гара булуд олмушду?..»

Илтифат голтуг жибиндян бир шцшя араг чыхарыр, онун аь папаьыны гулаглайыб эютцрцр, стякана сцзцр, стяканы силяляйир. Башына чякир. Ажэюзлцкля йемяйя эиришир: нимчяни цзцня галдырыб хюряйин суйуну щортдадыр, цзцмцн бир салхымыны эютцрцр, дянялямир, ону бцтцнжя аьзына сыхыр, додагларынын бир кцнжцндян салхымын гара тумлу, аь саплаглы жежяси дашланыр, армудун бирини икижя дишлямля йох еляйир.

– Нийя йемирсян?

Ана лянэ жаваб верир:

– Горхурам.

Илтифат тойуьун будуну дишляриня чякя-чякя ушаг сюзцня эцлцрмцш кими иришир.

– Нядян?

– Бу арахдан.

Илтифат буд сцмцйцнц нимчяйя атыб о бирини эютцрцр, гашларынын кюлэясиндя галмыш гармаг бурнуну тялядян-жялядян чыха билмядийиня эюря димдийини гейзля даш-кясяйя чалан гузьун тяки галдырыр:

– Бу – жанавардыр, мян – гойун?! Мяни йейяжяк бу?!

Ана кюксцнц ютцрцр:

– Йейир бала, йейир. Эюрмядин Мцдщяти нежя йеди?! Бу кянддя ондан аьыллы-камаллы адам варды?! Мяжлислярин башында отурарды. О, миннятя эедяндя ганлылар да барышарды. Райкомлар, испалкомлар буралара эяляндя Мцдщят мцяллимля эюрцшмямиш гайытмаздылар, кяндин, жамаатын чох ишини она тапшырардылар. Бюйцк район йыьынжагларынын чохунда да бюйцк данышыьыны онун бойнуна гойардылар. Еля ки, даданды буна – эцлцнж эцня галды: маашы чатмады он эцнлцйцня. Ондан он алды, бундан беш, щамыйа боржлу олду. Щяр эцн кефлянди. Эащ бу чяпярдя йатды, эащ палчыьа йыхылыб галды. Ахырда арвад-ушаьы да бахмады цзцня, башыны эютцрцб эетди, автобусларда дилянир. Юлдц-галдысы да билинмяди.

Илтифат стяканы йеня долдурур, ичир, армудун бирини эютцрцб ичини дюйя-дюйя эямиртляйир. Хумар тутмуш эюзляри иля анасына бахыр, анасына айыг цряк-диряйи вермяк истяйир, лакин ачылан аьзы бир йана яйилир, эащ бу эюзц сцзцлцр, эащ да о. Каллашмыш хырылтылы сясля икижя кялмя сюзц гырыглайа-гырыглайа дейир:

– Горх-хма мян-ннян...

Галхыр, дцз дура билмир, иряли, эери ахыр. Стулу дабаны иля йана итяляйир, юзцнц чарпайынын цстцня йыхыр.

Ананын эюзляриндя эюллянян йаш эилялянир, йанаглары ашаьы сцзцлцр. Ана пычылдайыр:

– Бу, мяним сюзцмя бахмайажаг... Эцлназы тез эятирим... Бунун ипини йыьса о йыьажаг. – Асгыдан гара чаршабыны алыб башына салмаг истяйир, лакин яли эялмир. Эцллц йайлыьы эютцрцр, буна да индики щалы еля бил ришхяндля эцлцр, ону бир дя асгыйа тахыр. Ейвана кечир, мящяжжяря сюйкянир: – Бялкя еля Эцлназын кцрлцйцнц еляйир... тез евлянмяк истяйир?..

 

***

 

Щава гаралмаьа башлайыб. Ялчим гар йаьыр. Хырда эюзлярини йандырмыш миниклярин, кцчя лампаларынын ишыьында кяпяняк кими учушур. Щямишяжаванлар итирдийи сцрцнц ахтарыб йорулмуш, чомаьына диряниб фикря эетмиш чобанларын шиш папагларына охшайыр. Сякилярдя галмыш пийада изляри юз шяклини еля итириб ки, еля бил буралардан нахырлар кечиб. Ушагларын бя`зиляри «шахта баба» дцзялдир, бя`зиляри гартопу ойнайыр, бя`зиляри дя ютцб-кечяня гартопу атыб эизлянирляр.

Илтифат иш палтарындадыр. Башына кепка гойуб. Кепкасына, чийинляриня ял галынлыгда гар йатыб. Аста-аста йерийир, онун архасынжа палтолу-папаглы, голтуьу гара говлуглу бир оьлан йерийир. Илтифата шцшяляри тярли, ичяридя айаг цстя дайаныб йейиб-ичянляри яйри-цйрц эюстярян «Новбащар» гялйаналтысынын габаьында чатыр. Бу, тикинтинин иш ижрачысыдыр.

– Салам!

Илтифат башыны тярпядир.

– Ишин ахырында нийя эюзлямямисян мяни?

Илтифат сучлу кими бахыр, диллянмир.

Иш ижрачысы мязякарлыгла динир:

– Бу заправышны пункта йанажаг эютцрмяйя эялмисян?

Илтифатын бюйцйян эюзляриндя сиврилмиш хянжяр тийяси тяки бир кин аьарыр. Онун ялини ачмаьы иля иш ижрачысынын кяллямайаллаг ашмасы бир олур.

Иш ижрачысы галхыр, чырпыныр, юзцндян хейли аралы дцшмцш гара говлуьу эютцрцр, бир ялини юз цзцня дюйцр:

– Бу юлсцн дцз елядин. Щаглысан, гардаш. Бунун мейитини эюрясян ки, бу гапаза эюря демирям, вапше, инди дя олмаса, сабащ чатдыражагдым: нечя айдыр брак иш эюрцрсян. Дювлятин нечя минлик материалы корланыб. Бизя щяр шейи юлчц-бичи иля, щагг-щесабла бурахырлар. Сементин, абойун, кафелин о гядярини нежя списат еляйясян?! О бойда тикинти трестиня тякжя сянин корладыьын мигдарда скидка вермирляр, мян бу балажа учаскадан о бойда зийанын алтындан нежя чыхым? Айыг вахтын олмур ки, бир аьыллы-башлы сющбят еляйяк.

Илтифатын эюзляри йеря дикилир. Бир айаьынын ужу иля сякинин «нахыр кечмиш» гарныны кцрцйцр.

Иш ижрачысы:

– Мян истямирям трудовойа пис сюз дцшя, – дейир, – сабащ яризя вер, гой сяни юз хащишинля ишдян азад едяк. Мяним сяня бундан башга айры йахшылыьым  дяймяз. – Эетмяйя башлайыр. Беш-алты аддым узаглашыб дайаныр: – Аьлын башына гайытса, эялярсян, йеня эютцрярик сяни ишя. – Гымышыр: – Мян кин сахлайан оьлан дейилям.

Илтифат инди дя гары о бири айаьы иля кцрцйцр, еля бил няся итириб, ону ахтарыр.

 

***

 

Пярдялярдя ойнайан, эязян, эащ да силинян кюлэялярдян таныныр ки, бири Давуд Исайевичдир, бири дя Марийа. Онларын няляри ися эютцрцб гойдуглары, габгардыглары, йыр-йыьыш елядикляри щисс олунур. Тялясирляр, биржя дягигя дя дайанмырлар. Марийа  щяр яйилиб галхандан сонра башынын щярякяти иля эур, ипяк сачларыны дала атыр.

Ушаг сяси эяляндя Марийанын кюлэяси эюрцнмцр, Давуд Исайевичинки димдикжя гуруйуб тякжя галыр. Онун да бир яли аьзына узаныр, додагларынын арасына бир сигарет гойур, сонра  ялляри кцндяляниб цзцня галхыр. Давуд Исайевич няфяслийи ачыр, айнанын габаьында дуруб тцстцнц ешийя цфцрцр.

Илтифат тяшвиш ичиндядир. Бахыб эюрцр ки, бурдан бир йцк машынынын изи кечиб, евин кяллясиндян габаьына бурулуб: Йохса кючцрляр?

Изин бири иля бу тяряфя щярлянир. Щяйятдя, лап Давуд Исайевичэилин блокларынын габаьында цстц юртцлц бир йцк машыны дайаныб. Шофер моторлуьун гапаьыны галдырыб, лампаны йандырыб, орда гурдаланыр.

Давуд Исайевич палтосуну чийниня салыб ешийя чыхыр, Илтифаты эюрцр. Тез-тез сцмцрдцйц сигаретини бармаьынын чыртмасы иля узаьа атыр. Сигаретдян гопан кюз архасынка назик тцстц лентини чякиб узадараг щавада гювс жызыр. О, дамаьыны бир сигарет дя алыб йандырыр.

– Нийя орда дурмусан? – Давуд Исайевич юзц она сары йерийир. Дурур. Илтифатын боьазлыьы йарыйажан чюля гатланмыш резин чякмяляриня бахыр. Бир тайанын цстц еля бил бычагла чапылыб, о бири тайы ися боьазлыгла айаглыьынын битишян йериндян гопуб. Яйниндяки иш палтарынын сюкцлмямиш саламат тикиши галмайыб. Боз кепканын эцнлцйц алтдан, саь тяряфдян кирлидир, бармаг чирки парчанын жанына щопуб. Илтифатын эюзляринин алты торбаланыб, додаглары эюмэюй эюйяриб. Алмажыьынын бириндя шишкинлик вар. Бурун пярляри йувадан чыхмаг истяйян сарыдимдиклярин ляляксиз ганадлары кими чырпыныр. Чийинляри салланыб, кцрякляри дала чыхыб.

Давуд Исайевич цряйиндя: «Аждыр, – дейир. – Буна пул веримми? Араг алыб ичяжяк. Бу саат дцнйада она арагдан савайы щеч ня лазым дейил».

Давуд Исайевич хялвят сюзц олан адам тяки она  йанакы бахыб ирялиляйир. Илтифат да беля баша дцшцр ки, мцяллимин онун тякжя юзц ешидяжяйи дейилмялиси вар.

Гары йара-йара бцрцмцш хийабанлары чяпиня кечиб дарваза дирякляриня охшар дямир дайагларын габаьында дайанырлар. Дайагларын биринин башындакы лювщяйя «старт», диэяриндякиня «финиш» йазылыб. «Финиш» гырмызыдыр, «старт» гара.

Давуд Исайевич эюзляри  иля она «финиш»и эюстярир:

– Бура тез чатан идманчы йарышын галиби сайылыр, мцкафатландырылыр.

Давуд Исайевич сусур, диггят йетирир ки, эюрсцн Илтифат онун ня демяк истядийини баша дцшцбмц? Йох, гятиййян! Еля бил онун сясини, сюзлярини щеч ешитмяйиб дя!

Давуд Исайевич бир ялини онун голуна чатдырыр, ону сиркяляйир:

– Билдин ня дедим?

– Ешитдим.

– Сюзцмцн жаны чатдымы сяня?

Илтифат дирилмяйи иля жан вериб юлмяйи бир олан ещтийатлы ришхяндля эцлцмсяйир.

Давуд Исайевич бармаглары арасында чохдан сюнмцш сигаретини сцмцрцр, атыр, бирини дя алышдырыр. Тцстцнц синясиня ажэюзлцкля чякир. Онун голундан йеня йапышыр, ону бу дяфя бцтцн эцжц иля йырьалайыр:

– Юлцм дя юмрцн финишидир. О финишя тялясмязляр.

 

***

 

Илтифатэилин евинин цстцня йатмыш галын гар ордан-бурдан таланыб. Шиферлярин щяр новундан бир сырсыра асылыб. Ейвандакы лампанын ишыьы онлары бцллур асмалыглар тяки парылдадыр. Тут аьажынын шащ будаглары да сырсыраларла йцкляниб, будагларын чоху башыны юзцндян ашаьыдакынын белиня гойуб. Артырманын дабанындан щям доггаза сары, щям дя тювляйя доьру жыьыр ачылыб. Жыьырларын гырагларыны тойуг изляри нахышлайыб. Отаьын бириндян ишыг эялир, о бири гаранлыгдыр.

Илтифат доггаз жыьыры иля эялиб гаранлыг отаьын гапысыны итяляйир. Гапы баьлыдыр: эюрясян, щара эедиб? Бялкя йатыр? Йох, бу вядя йатмаз, щяля ахшамнандыр. Бялкя бу йандадыр?

О бири гапынын аьзында дайаныб ичярини диншяйир. Сяс-сямир йохдур. Ичяри эирир.

Мулхуса чарпайыдадыр. Башыны чалыб. Йорьаны кцряйиня чякиб. Бир голунун цстя дирсякляниб. Торпаг дюшямяйя сярилмиш эюллц килимин гапы тяряфиндяки чустун бири аьзы цстя дцшцб. Бухары сямтдяки печин габаьына гойулмуш ваннада беш-алты гамглаг галыб, печдя ишарты йохдур. Тавандан асылан лампанын ишыьы титряйир, еля бил цшцйцр. Гылчаларынын дурушундвн лахлаглыьы билинян столун сцфрясиндя чюряк гыр-гырынтылары, нялбякидя дянявяр тор сяпялянтиляри, стяканын дибиндя дя сольун чай хылты галыб.

Ана оьлуна бахыр, оьлун ися эюзляри отаьын ичиндя доланыр, еля бил щяр шейдян сорушур:

– Щаны о?

Мулхуса бир ялини аьзына тутуб юскцрцр:

– О эежя эетдийиди, – дейир, – гайытмайыб. Няйя гайытсын?!

Ахы ютян дяфя Эцлназ чюряк-хюряк эятириб гойуб. Илтифатын бахышы ону айаг цстя сахлайыб: бунда щям сярт бир тяляб вар, киши аьалыьынын хорузланмаьы эюрцнцр, щям дя бойнубуруг, йетим бир тямянна. Бу тямянна да йалвармаг истяйир, лакин ярлик-еркяклик гцруру ону яридиб тякжя бу анда, бу мягамда лазым олдуьуна эюря юмцр-эцн йолдашлыьынын эцлцнж нявазишиня чевирир.

Илтифат бир ялини бойлу эялинин гарнына сцртцр:

– Бунун саьлыьына вуражам.

– Йохдур.

Илтифатын цзц дюнцр, аьзы яйилир:

– Бирини ичдим, бири галды. Эюр щара гоймусан.

Эцлназ анд ичир:

  Валлащ, йохдур...

Илтифат галхыр:

– Нейнямисян?.. Мяним башымда сян дя бир дялляклик еляйян олмусан? Щарда эизлятмисян?

Эцлназ онун вураьан юкцзя дюндцйцнц эюрцб эери чякилир:

– Ялимдян дцшдц, сынды.

Илтифат баьырыр:

– Юзцн гясдян сындырмысан, ит баласы! Ганжыг!..

Эцлназ яллярини цзцня йапышдырыр. Щядягядян чыхмыш эюзлярини она дикир.

Мулхуса о бири отагдан чыхыб юзцнц бура салыр, ялини Илтифатын бойнунун далына узадыр, ону гейзля эери чякир:

– Я, сянин цзцндя щеч су галыб? Я, сян щачан адам олажагсан?!  О ня зибилди аьзында гайнадырсан?! Гудурмуш итя дюнян сянсян, а щейван! Девин жаны шцшядя олан кими сянинки дя арахдады?! О кими адам елйяиб ки, сяни дя елясин?!

Илтифаты шиллялямяйя башлайыр.

Эцлназ щисс едир ки, оьлуну дюймяйя ананын яли эялмир, голлары чятин гахыр, щяр шиллядя жийяри бир дяфя чякилир, аьрылы. она саралтма эятирмиш цряйи бир дяфя сыхылыр. Ахы ювладдыр! Эцлназа эюря кютякляйир, она эюря йаманлайыр ки, гой арадакы ара йериндя исти, гайынана архалы, кюмякли «гяриб» бир сюз кцскцнлцйц иля аьыр карваныны чох йцнэцлжя чякиб эетмясин.

Лакин Эцлназ дайана билмир, щейрятли эюзляр йашла долур, щюнкцрцб чыхыр.

Илтифат инди йатаьа дцшмцш анасындан няся сорушмаг истяйир, амма хябяр ала билмир.

Мулхуса онун жанында сарсылмыш, тянтик бир сорьунун чырпындыьыны дуйуб мящзунлугла динир:

– Ящмяд киши гоймайажаг гайытсын. Сабащ шящяря апарасыды – бойнундакыны хярж елятдирмяйя. Мящкямяйя дя айрылыг яризяси йазыблар. Йахшы еляйир... Зийанлыьын щеч олмаса, йарысындан!..

Илтифатын ялляри дцйцнлянир, эюзляриндя бир гязяб кишняйир. Гыжыртданмыш дишляри хырчылдайыр. Башынын габаран тцкляри, цзцнцн тарыма чякилиб гайышланан язалары кепкасыны ойнадыб эюзляринин цстцня ендирир. Адама еля эялир ки, бу щиддят ону Эцлназэилин евиня апаражаг. Лакин гоша эцрзя охшар йумругларыны галдырыб юз башына чырпмаг истяйир, чырпмыр, щавада ясдириб салыр. Анасынын габаьында мютяризяйя дюнцр. Титряйир. Учунан бир сясля дейир:

– Мяня бешжя... манат вер, ана!..

Оьлунун дилянчи сяси, дилянчи йалварышы ананы дящшятя эятирир: о, дикялиб отурур, маша гылчаларыны ашаьы саллайыр, яллярини йанлара дайайыр, еля бил галхажаг, амма еля дайаныр, щей бахыр, санки эюзляринин узагда алдыьы адам гаралтысы йахынлашыб, бешжя аддымлыьында дуруб инсан дейил, индийяжян щеч кимин эюрцб хябяр вермядийи бир жанлыдыр.

– Биржя бу дяфя... – Илтифат ясим-ясим ясир, бир ящдини-андыны сюйляйир: – Дедим эору щаггы...

Мулхуса чарпайынын алтындакы жорабларыны айагларына чякир, йастыглы мцтяккянин алтына гатлайыб гойдуьу йун шалыны башына салыр, бцрцнцр, эедир.

Илтифат онун архасынжа ейвана чыхыр, гайыдыр, отаьын  ашаьы башында вар-эял етмяйя башлайыр. Дивара йекя бир меймун шякли вурулуб. Меймун бир яли иля гуйруьунун алтыны гашыйыр, бир яли илясинясини. Гуйруг тяряфини белдян бяри, габаьа доьру яйиб, еля бил эцлдцйцня орасыны эюстяриб гащ-гащ чякир.

Мулхусанын гоншуну чаьырдыьы ешидилир:

– Ай Кялмят!..

Гоншу гапысынын шаггылтысы эялир, сонра бир гадын сяси:

– Хейирдими бу вядя, ай бажы?

– Бир аьзыны бяри тут.

Илтифат дайаныр, Мулхусанын ня дейяжяйини, гоншунун жавабыны ешитмяк истяйир. Лакин онларын ня данышдыглары онун гулагларына эялиб чатмыр, йеня дя о баш-бу баша эедиб гайытмаьа башлайыр, юзц дя тез-тез, еля бил она аз вахтда чох дюнцмлц мясафя гят етмяйи тапшырыблар, онун да талейи, эяляжяйи бундан асылыдыр.

Мулхуса айаьы чюлдя сцрцшцр, о, архасы цстя йыхылыр, галошунун бир тайы кяля-кютцр гарлы жыьырда хейли шцтцйцр. Илтифат бу сяся ичяридя дивара бахыр, она еля эялир ки, щямин чахнашыг чынгыл ахыны дивардакы меймун гаггылтысыдыр. Ялини атыб шякли гопарыр, онун гящгящи кими хырда-хырда жырыглайыб атыр.

Ана овужунда эятирдийи онлуьу она узадыр:

– Бах ща!.. Дядянин эоруна анд ичдин...

Илтифат пулу тез гапыб эедир.

 

***

 

Кяндин итляриня щцрцшмя дцшцр. Бири юзцнц дап дидиб даьыдыр: киминся цстцня щцнярли-щцнярли жумур, сонра зинэилдямядийиндян билинир ки, она даш, йа салве атыблар, она эюря дя гуйруьуну гысыб эязир. Щардаса баласыны истяйян иняк мяляйир. Аьыр йцклц бир машын нярилдяйир, эурултусу дейир ки, йер донуб, чархларын диши йери йахшы тутмур.

Чыьырты гопур:

– Ай Мулхуса хала!

Бу чаьырыш мцхтялиф сяслярля тякрар олунур.

Бир щяйятя, доггаза ня гядяр киши-арвад, гыз-эялин, ушаг-мушаг йыьышыб, бир уждан да щей ора йортурлар. Чардаьын бир диряйини «щящ-щящ»ля кясмяйя башлайан Илтифата йахын эедя билмирляр. Гызыл ит щярдян она жумухур, Илтифат балтаны щярляйян кими о да илим-илим итир. Щцндцр кцрсцлц, айнабяндли евдян ешийя чыхан йохдур, айнанын архасында щярдян папаглы бир киши башы кялаьайылы арвад цзц, айагларынын алтына няся гойуб щяйятя горха-горха бойланан ушаглар эюрцнцр.

Чардаьын Илтифат кясян диряйи хартылты иля гырылыр, шцлля от чардаьынын бир тяряфи йатыр, тайанын бир йанынын бузлашмыш гары сцрцшцб йеря тюкцлцр, гырыгланыр.

Илтифат сянтирляйя-сянтирляйя артырмайа доьру эедир. Гары сцпцрцлцб силинмиш, дабанына айагсилян сярилмиш, цстц шифер чардаглы-йаьмурлуглу пиллякянин ойма нахышлы суращы дишляринин башына щамысынын башыны юзцня баьлайан яллийи балталайыр, нечя йердян чапыр, сонра айнабяндин, шцшялярини балтанын эащ аьзы, эащ да кцпц иля овхалайыб тюкцр. Артырмабашына галхыр. Гапыйа бир тяпик вурур. Гапы гыфыллыдыр, ачылмыр. Балтанын аьзыны гурама гапы тайларынын арасына чалыр, гыфылы сындырыб ичяри эирир.

Бу мягамда Мулхуса юзцнц ора йетирир. Гышгырыр:

– А йурдда галмамыш, нейнирсян?

Илтифат дайанмыр, балтаны чийниня галдырыб ик йан-йанашы, айналары да, гапылары да пярдяли ики отаьын бириня доьру шыьыйыр. Щямин гапыдан Эцлназ онунла цз-цзя чыхыр, Илтифата бир шилля чякир. Щямин ялини аьзына сыхыр, санки бармагларыны кюзя вуруб, кюз бармагларынын башыны пюшяляйиб. Эюзляриндя юз баласыны чох дюйцб сюймцш, щирси-щиккяси йатандан сонра да цряйинин башы эюйняйян ана пешманчылыьы вар.

Илтифатын бябякляри ися тякликдя-тянщалыгда беля щяр кишинин юз арвадына дейя билмядийи бир мярщямят, рящм уму-кцсцсц иля долуб. О эилялярдя йетим галмыш бир мящяббят аьлайыр, бир мяляр севэи инляйир, щям дя эюзлярдя яркйана бир эилей– мязяммят гайнайыр, Кишини бу эцндя атмазлар, Эцлназ, а мяним илк пайым, сон щарайым!..

Балта Илтифатын ялиндян дцшцр.

 

***

 

Сазаг ясир. Аьажларын црйан будаглары чырпыныр. Йолларда фырланан боьанаглар тозу-торпаьы юз щортумуна чякиб эюйя совурур. Юрцшдян гайыдан иняклярин, даналарын тцкляри биз-биз олуб,  щамысы бцзцшцклцдцр, сазаьа йан вериб бурула-бурула тювляйя тялясирляр. Илтифатэилин дя иняйи жаныны гыздырмаьа жан атыр, доггаздан тювляйя йортур, башыны ганадынын алтына гойуб тар вахтыны эюзляйян тойуглары щцркцдцр, тювлянин гапысыны буйнузу иля вуруб ачыр, юзцнц ичяри тяпир.

Эцлназ иняйин дырнагларынын сясини, йортумуну ешидиб ешийя чыхыр. Белиня бир шал долайыб. Башына да бирини салыб. Бунун ужларыны голтугларынын алтындан кечириб, кцряйиндя дцйцнляйиб. Узун, галын, эюл-эюл эцллц халатынын ятякляри палыды йун жораблы балдырларыны да тутуб. Чардаьын диряйиня сюйкядилмиш цчбармаг йаваны эютцрцр, нярдиванын икижя дабан айаглыьына галхыб йеря от атыр, оту тювляйя апарыр, чох йарысыны иняйин, азыны да дананын габаьына гойур. Бу дана да анасы кими аладыр.

Чардаьын алтында дцр-дцйцнлц, цстцндя одун доьрамагдан ортасы сярниж боранлылар кими йейилиб назилмиш боьмаланмыш кютцк вар, кютцк гынжыг-гынжыг олуб. Эцлназ онун башына санжылмыш аьсаплы балтаны ялиня алыр, баьа бойланыр, – аьажларда гуру, алащюйцш будагдар да, чыр-чырпы да галмайыб, бяс нейнясин? Кютцйцн баш тяряфляриндян баш-алты гамгалаг гопарыр, балтанын аьзындан щяряси бир йана щоппанышан бу гамгалаглары йыьыб евя апарыр, евдян одун ваннасыны эятирир, тювлянин йаьыш-гар вурмайан габаг, цстц йаьмурлуглу диварына щачанса йапдыьы, щяля дя йахшы гурумамыш тязякляри гопарыр, ваннайа галаглайыр. Апарыб буну дюрдцнц печин тцстцчякянлийи тяряфдян йыьыр, гамгалаглары да габаьа гойур. Бир гязет парчасы алышдырыб ора атыр, печин дялмя-дешик гапаьыны юртцр. Гамгалаглар да пырр еляйиб йаныр, сюнцр. О, йеня дя эялиб кютцкдян гамгалаглар гопарыр. Тязякляря бу дяфя дя од дцшмцр. Нефт лампасыны эятирир, пилтялийини буруб чыхарыр, печин орта гапаьыны галдырыб ора хейли нефт тюкцр. Кибрит чякиб атан кими печ эур-эур эурулдайыр. Лакин бу да чох давам елямир. Тцстц эери тяпир, гапаьын дялмя-дешийи гамгалагларын кцлцнц евин ичиня цфцрцр.

Цстцня ики йорьан салмыш, башыны да бцрцмцш, тякжя цзц эюрцнян Мулхуса зыггылдана-зыггылдана зоггулдайыр:

– А бала, ондан кар ашмаз. Гызым... – Сюзцнцн далыны эятиря билмир, эюзляринин йашы йастыьа сцзялянир. – Нащаг гайытдын... Бу бузханада жанын ялиндян эедяр, баласы... Сян мяним сюзцмя бах... Жаным саь олсайды гоймаздым чякясян... Мян дя сяня бир йцк олмушам... Бу мурадым да эюзцмдя галды... Даща мян щеч... Мяни дя йох щесаб еля... Мяндян ютрц эцнцнц эюй ясэийя дцймя, гызым... Ящмяд гардаш дцз фикирляшмишди, сян онун дедийини нащаг елямядин... Ахы жавансан, сян йанынжа щачанажан йетим эяздиряжяксян?! Бу да сянин дилини бир йандан эюдяк еляйяжяк тязя йурд-йуванда...

Эцлназ чюля нисбятян тез торанлашмыш отагда эюйцмсов бир тцстцйя бцрцнцб. Бир ялини чянясиня дайайыб, диэяр ялини ися белиня сарыдыьы шалын долаьына кечириб. Щейрят, тяяссцф йохдур чющрясиндя, еля бил гайынанасынын сясини, сюзлярини ешитмяйиб, бир эялин хяйалы ону юз ганадларына алыб, бурдан чох-чох узаглара апарыб, о узагларын щяр йериндя дя щяйат-эцзяран бурда эюрдцкляри кимидир, буранын ейнидир, буна эюря дя фикирляшир ки, бу йурддан о йурда башга ниййятля кючмяйин изафи язиййятдян башга щеч бир мянасы йохдур.

Мулхуса йастыьын алтындан ял дясмалыны чыхарыр, эюзляринин йашыны силир, гырыг-гырыг дейир:

– Ящмяд гардаш ня вахтажан ордан бура далында одун шяляси дашысын, ун-дян, йаь-йаванлыг дашысын?! Юзц дя эежянин гаранлыьында ки, эюрян олмасын, бизим адымыза сюз эяляр, утанарыг. Бунданса кючяк, йыьышаг ора, гой кишинин бели йаьыр олмасын. Галхыб отурур. Эюзлярини йумур, ачыр, отаг йеня дя башына щярлянир. Сюйкянир, кирпиклярини бир дя говушдурур, еля бил жаныны тапшырыб, мейитдир, кючцб бу дцнйадан.

Эцлназ тез шкафын башындакы балажа шцшядян стякана дярман дамыздырыр, цстцня  азажыг су тюкцр. Бир голуну онун бойнунун алтындан салыр, галдырыр, стяканы додагларына йахынлашдырыр:

– Ич, ана, ич...

Мулхуса стяканы бир ялинин далы иля эери итяляйир, гансыз додагларыны чякишдирир, пычылдайыр:

– Беля эцнц эюрмякдянся юлмяк йахшыдыр...

Эцлназын ики эиля йашы цзцня дцшяндя кирпикляри сяйирир, щяр жярэя-чяпяри бир тяряфя араланыр. Мулхуса «сяни дя бядбяхт елядим, гызым» дейян бахышлары онун эюзляриня дикилир. Бябякляриндя гайанайан йаш эюллянир, дидялярни юртцр, кирпикляриня читяниб сяйрийир.

Дярманы ичир. Бу дямдя Илтифат ичяри эирир. Гапынын далындакы ала гаранлыгда гаралты кими дайаныр.

Эцлназ ишыьы йандырыр.

Илтифатын башы ачыгдыр. Алны шишиб, сыйрылыб, цзц тцклцдцр, щяр тцкцн дибиня ня гядяр кир йыьышыб. Золаглы кюйняйинин бойунлуьу гапгарадыр, кял бойнуна охшайыр, йахасында йедийи щяр  шейдян бир булашыг галыб. Пенжяйинин чийинляри тозлудур, ящянэлидир, бойунлуьу ичяри гатланыб. Айаггабысынын бир тайынын алты гопуб, алтлыьы иля бурнунун арасына гыр, палчыг долуб, диэяр тайынын гайтаны йохдур, цстц дя жырылыб, шалварынын балаглары, дизляри, йанчаглары тракторчуларын мазутлу ялсиляниня дюнцб. Эюзляринин щяр биринин алтындан бир зящяр тулуьу салланыб. Бябякляринин аьындакы гырмызы дамарлар чайыр кими шахяляниб.

Ящмяд киши бир шяля йарылы одуну кцряйиндян таппылты иля ейвана салыр. Чатыны ачыр, аьбуйнузлулардан бир голунун цстцня йыьыр, ичяри эятирир, гапынын далына бошалтмаг истяйир, сонра иряли йерийиб ваннайа гойур.

Мулхуса ону эюряндя йорьанын гулаьыны цзцня чякир, Ящмяд кишинин ня Эцлназын, ня дя Илтифатын цзцня бахмайыб эетдийиня бахмыр. Эцлназ печя одун долдуранда йорьаны цстцндян атыб бирдян галхыр, шкафын башындакы охлову гапыр, Илтифатын цстцня йерийир, ону будамаьа башлайыр:

– Намусу итя атыблар, ит дя йемяйиб, а бигейрят оьул!.. Ящмяд сяня ана сахласын, арвад сахласын, сян дя арах дилянчилийи еля?!

Илтифат эюзлярини дя гырпмыр, яллярини дя габаьа вермир, щеч гымылданмыр да. Анжаг охлов щяр шаппылдадыгжа эюзляри бюйцйцр, бцзцлцр, анасы ися ону ара вермяйян йаьы кими дюйцр.

Охловун щяр ениминдя Эцлназын ялляри цзцнц бир дяфя хышмалайыр, эюзляри гапаныр, щяр шаггылтыйа бир дяфя сяксянир. Илтифатын эюзляриндян йаш сел кими аханда юзцнц арайа атыр.

– Ана, сян Аллащ!.. – дейир, она сармашыр, яллярини тутур, башыны онун синясиня басыб щюнкцрцр.

 

***

 

Эцлназ бу отаьын да печини галайыб. Су гыздырыб, Илтифаты ваннанын ичиня гойдуьу балажа, алчаг кятилдя отурдуб. Ону чимиздирир. Илтифатын кцрякляриндян, синясиндян чыхан лцля-лцля кирляри ися кцрцйцб тюкцр. Сабунлайыр, сцртцр, ведрянин бирини эютцрцб суйу башындан яндярир. Гятфяни кцряйиня салыр. Тямиз палтарлары йыьылмыш стулу онун йахынына чякир. Архасында дайаныб йюнцнц о йана чевирир. Илтифатын яйниндян чыханлара бахыр, еля бил зибилликдян тапыб эейиниб. Цряйиндя: «Юз пенжяк-шалвары дейил, – дейир. – Бяс юзцнцнкцляр щаны?» Ону мяжщул бир шцбщя чалыр. Эедиб шифонери ачыр. Асгынын бирини палтарсыз эюрцр. Алт эюздяки сийиртмянин бирини чякир, ордакы балажа гутулары бир-бир эютцрцб ачыр, бахыр. Бириндя сырьалары, бириндя цзцйц, цчцнжцсц бошдур. «Йягин, апарыб сатыб, араьа вериб. Юз тязялярини дя кющняйя она эюря дяйишмиш олар...»

Йатаьа узаныблар. Отаьын лампасы сюндурцлцб. Лакин ейванын пянжярядян дцшян кясмя ишыглары онларын чарпайыларынын йанындакы дивардадыр. Икиси дя тавана бахыр. Щярдян башларыны аьыр-аьыр дюндяриб бир-биринин цзцня бойланырлар, амма щеч ня демирляр, бу да она эюрядир ки, црякляри данышыр, щяр кяс юз цряйинин сясини динляйир, бязи сорьуларына жаваб тапмагда чятинлик чякяндя бахышырлар, еля бил бу онун, о да бунун цзцндя юз эцманына инамлы бир гянаят, юз шяккиня шцбщясиз бир нятижя тапажагдыр.

Эцлназын цряйи:

– Мян буну бу щалда гойуб щара эедим?.. Щяким «бядяни диксиндирмя, тярэитмя мцалижяси эютцрмяди, ялаж галыб юзцня, юз кишилийиня...» Анасы о эцндя, ев-ешийимиз суйу совулмуш дяйирмана дюнцб, юзц чюллярдя... Ишляйян пулу олан адам бу кюкдями олар?! Билмирми араг ону, о да бизи нежя эцлцнж эцня гойуб?! Бир дяфя дя хейрини эюрмядийи бу оьлунун вайына щачан отуражаг? Ондан ял чякя биляжякми?..

Илтифатын цряйи:

– Эцлназын йериня ким олса, бир дягигя дя галмаз бу евдя! Истяйир мяни, чох истяйир, щям дя мяня йазыьы эялир. Бяс мян? Мян  киши дейилямми, нийя беля ажиз галмышам бу зящримарын ялиндя?! Кишилийин, ирадян олсун, Илтифат! Тцпцр ичкийя, тцпцр!

Илтифат Гурана йаландан анд ичдийиня эюря хофа дцшмцш инамлы адамлар кими титряйир.

Эцлназ башыны галдырыб онун бозармыш цзцня, учунан бойун-боьазына, ясмяжяли  чянясиня бахыр, йорьаны чякиб бюйцр-башыны басталайыр:

– Сяни йягин, сойуг алды...

Цряйинин сяси:

– Жанында жан галмайыб, гуру гаралтыдыр. Гоймарам даща эетсин бурдан. Юзцм ишлярям, буну сахларам, еля билярям давадан гайыдыб, голларыны. гычларыны орда гойуб, кютцкдцр. Пися пис бахдыгжа писляшяр.

Эцлназ йорьаны эери гатлайыр, онун кюйняйини бойнун кюкцня  йыьыр, щей овур. Цстцнц юртцб йеря дцшцр, чайданы печин цстцня гойур, печя бир-ики одун атыр. Стулун бирини чарпайынын габаьына чякир, ора сцфря салыр, гяндданы, нялбякили стяканы да эятириб ора гойур. Чай гызанажан о бири отаьа кечир. Айагларынын ужунда Мулхусанын чарпайысынав йахынлашыр. Дайаныр. горхур, еля билир, о кечиниб, сонра бахыр ки, онун синяси аьыр-аьыр галхыб енир, алны тярляйиб, йанаглары да санки шещляниб. Бурдакы печ дя щяля сюнмяйиб, отаг истидир.

Гайыдыр. Чай сцзцр. Стякана бир чимдик бибяр цйцнмцшц атыр:

– Ич, – дейир она, – сяни йумшалдажаг.

Илтифат гайнар чайы  араг кими атыр. Дили, аьзы, боьазы пюшяляндийи цчцн чечийир, ичини дюйя-дюйя юскцрцр, ону ган-тяр басыр.

Эцлназ бир дясмал эятириб онун синясинин, бойун-боьазынын селини силир, башыны чалыб-чалмалайыр. Йанына эирир. Башыны бир голунун цстцня алыр.

Узагдан машын нярилтиси эялир. Кясилир. Сигнал верир. Эцлназ галхыр. Тяляся-тяляся галын эейинир.

Илтифат сорушур:

– Сабащдыр?

Эцлназ ялини гапыйа узадыб чыхмаг истяйяндя онун сясиня дайаныр:

– Йох щяля.

– Иняйи саьмаьа?

Эцлназын  чющрясиндя кюлэяли бир тяяссцф эязир, эюзляриндя цзэцн бир щейфсилянмя карваны сцрцнцр.

– Чохдан тяпиб иняйимиз.

– Бя щара?

Эцлназ дурухур. Сучлу адам кими аз галыр йалан данышсын, «эялирям» дейиб эетсин. Лакин Илтифатын язяли дуру бахышларынын о диллянмядикжя буландыьыны эюрцб дцзцнц дейир:

– Исэяндяр дайы машын вериб, дядямэил биздян ютрц одуна эедирляр, истяйирям мян дя ял-айаг верям, тяндирлик чыр-чырпы йыьам. Ахы, гапыда бир чюпцмцз дя галмайыб.

Илтифат бир голу иля йорьаны дала атыб дурур:

– Мян эедярям, сян бяри гайыт.

– Эедим онда машыны сахладым. Сян эейиняняжян эюзлямязляр.

 

***

 

Ортасыны селляр-сулар овуб нова дюндярмиш аь чилик дашлары эюрцнян гара йолун гузулашмыш торпаьыны бир машын нахышлайыб. Йолун гырагларында гаратикан, гарамух, йемишан коллары. Санки дарыхыблар, гярибсяйибляр. Цфцгдяки  бцтцн бир дцнйаны бцрцйяси сцбщ йаньынын илк бяхтийарлыг мцждясини эюрцб севинирляр, о гырмызылыг цстляриня чиляндикжя шадланырлар, еля бир-бириня эюзайдынлыьы вермяк истяйирляр. Яввял бозлугда гапгара йаньын йериня охшайан мешядя дя бу гырмызылыьа бойандыгжа башлары сцнбцллянян гуланчарлыьа охшайыр. Мешяли дюшцн-синянин архасындакы даь да еля бир башына аь кцрк, юртцк йатырмыш, бащардан сораг эятирян бу сабаща эюз ачыб, кцркцнц, юрпяйини ордан-бурдан тилсимляйиб дцнйайа севинжля бахыр, дяря голарыны ачыб бу бяхтийарлыьы баьрына басмаг истяйир.

Машын сярт бир йохушун дабанында дайаныб. Йохушун ахыры эюрцнмцр, чцнки аьажлар йолун цстцндя ял-яля, гол-гола вериб таьбянд йарадыблар. Машын сахланан йери хейли эендир, енлидир, гырагларында битили кютцкляр вар, эюрцнцр бу аьажлары щачанса кясиб-доьрайыб ямин-архайын щярлянмяйя мейдан ачыблар. Саь йанда юркяндоланмаз, чох голлу-будаглы бир фыстыг йыхылыб, чилик-чилик, хыш-хыш олуб.

Ящмяд киши арыг, жайдаг шоферя тапшырыб Илтифата ешитдирир.

– Чох ирисиндян, йоьунундан йох, хырдаларындан, назикляриндян, йармаланмышларындан йыьаг. Беляси щям асан доьраныр, щям дя тез гуруйур. Дашымаьа башлайырлар. Илтифат бирини апарыб гайыданажан онлар цч-дюрд дяфя эедиб эялирляр. Илтифат няфясини чийинляриндян алыр. Тювшяк ичини алыр, юскцряк ону ялдян салыр, юйцдцкжя эюзляри кяллясиня чыхыр. Йармачанын биринин цстцндя отурур, сигарет йандырыр. Синясиня чякдийи тцстц ону тязядян бюйцдцр.

Шах-шявяли дястяляйиб комлайан, щяр комун алтындан бир чубугбурьу салыб боьан, буруб-ешиб бяндляйян, онлары чийниня алыб бир-бир машынын йанына эятирян Эцлназ зянбилдяки термосдан гапаьына чай сцзцб апарыр:

– Ич цряйини бассын.

Лакин Эцлназын яли щавадан асылы галыр, чцнки Илтифатын эюзляриня ийня дя узатсан хябяри олмаз, онун фикри гырыгланмыш фыстыгдадыр. Эюйлярдянми, йерлярдянми, щараданса зящмли-чякимли сяс эялир. Бу сясдя аьларлыг вар, ютмяз бир губары фаш еляйир, сызылтысы азалмаз, кясилмяз бир синя даьындан кечиб сынмыш саз кими инилдяйир.

– Бу фыстыгдан йекя аьаж йох иди бу мешядя. Йан-йюрясиндяки пющряляри туфандан, човьундан о горуйурду, о сахлайырды. Кцляк ону йыхды, о да эюр ня гядяр аьажы мящв еляди.

Эцлназ белиня доладыьы шалы ачыб онун кцряйиня салыр.

Илтифат онун цзцня алтдан-йухары юмцрлц бир мязлумлугла бахыр.

 

 

***

 

Гялямдана санжылмыш гялямляря охшар аь жярэя диряклярин ара-бярясиндя кишиляр, оьланлар, гызлар, эялинляр эюрцнцр. Онларын цстцня эащ гырмызы эцн дцшцр, эащ да гара кюлэяляр. Хюряклярдя соьанлар тяки эюмэюй отлар йери йенижя чяртиб чыхыр, санки сорагчыдырлар, дцнйайа, щяйата оьрунлугла бойланырлар ки, бащарын эялиб эялмядийини хябяр апарсынлар. Тяняклярин гяртмяйи гопарылмыш йара йерляриня охшар чюкяк пучур йувалары ордан-бурдан дцймяляниб, кюйнякляниб. Инди щамы тянякляри будайыр.

Илтифатла Эцлназын да ялиндя гайчы вар. Илтифат хяряйин тирясиндя отуруб, сигарет чякир. Эцлназ ися гайчыны шаггашаг ишлядир, зай бармаглары, бижляри доьрайыб тюкцр.

Узагда кимся охуйур, онун сяси йахындакы дярядян ахан эур  чайын нярилтисиня гарышыб бязян ешидилмяз олур, бязян дя бу сяс даь булагларында тямизлянмиш бир сафлыг-дурулугла ахыб эялир.

 

Бир аьаж якмишдим, бойуна бахдым,

Илк нцбар чичякли тойуна бахдым,

Бар-бящяр вермямиш вайына бахдым,

Севинжим аз олду, кядярим карван,

Бала, щардасан?

 

***

 

Бир шянлик эялмишди гцсся саралтды,

Бир эцндцз тапмышдым эежя гаралтды,

Эен дцнйа алмышдым нисэил даралтды,

Йцз дярдя, мющнятя дюзярми бир жан,

Бала, щардасан?

 


***

 

Аьылла эцл яксян дашда да битяр,

Щяр цзцн гарасы камалда итяр,

Бир ейиб – бир аьыр юлцмдян бетяр,

Эюряня, биляня жяннятдир жащан,

Бала, щардасан?

 

Илтифат галхыр, аьына-бозуна бахмадан тянякляри гейзля будамаьа башлайыр. Эцлназ бахыр ки, ян йахшы бармаглары кясир, диндирилмяси щалда дейил, илана дюнцб, башыны галдырса кими, няйи эюрся чалажагдыр.

Тез сцфря ачыр. Зянбиля йыьыб эятирдийи сойутма йумурталары, бир баш соьаны, ортадан ики кясилмиш бир тяндир чюряйини, ики йонма стяканы, термосу, ичи долу бир аь шцшяни сцфрянин цстцня дцзцр. Аь шцшянин чюлцня йапышдырылмыш йашыл йазылы каьыз да цстцндядир. Ким бу каьыза бахса ордакы «Водка» сюзцнц охумаьа чалышмаз, эюзц саташан кими биляр ки, ичиндяки арагдыр.

Эцлназ ону чаьырыр:

– Эял чюряк йейяк.

Илтифат она мящял гоймур, санки илан йувасына дцшцб, бел-бухунуна балдырларына тохунанлар да гейзляндирдийи эцрзялярдир, онлардан жаныны тез гуртармагдан ютрц щамысыны бир-бир йеря сярмялидир.

Эцлназ бир дя чаьырыр:

– Ахы, мян ажмышам.

Илтифатын цстцнц алан бир кома гара булуд кюлэясини бир тала гырмызы эцн ишыьы силир. Дайаныр, Эцлназа сары бахыр. Эюзцня араг шцшяси саташан кими бябякляриня санки думан-чян чюкцр, еля бил Эцлназ сейряк думан-чян карванлары сцрцнян даь дюшцндядир. Онун бахышларына дцшмян йахшылыьынын хяжаляти чюкцр. Эялиб Эцлназла цз-цзя отура билмир, она йаныны чевирир. Чийнинин цстцндян араг шцшясиня ютяри бойланыр, додаьыны эямирир, Эцлназын сойдуьу йумуртанын бирини эютцрцб аьзына бцтцнжя атыр. Лакин ичиндян юз бойу, юз эцжц бойда галхыб бейнинин ичини ийняляйян, цряйинин шащ дамарыны тутуб сыхан, сыхжалайан, эянязяйиня, дамагларына ажы гара су эятирян бир гцввя, бир гцдрят онун бцтцн варлыьына вялвяля салыб чахнашдырыр, онун сцмцкляриня бузхана сойуглуьу йайыр. Цзцнцн язалары торбайа салынмыш хырда балыглар кими чырпыныр. Дишляринин хырчылтысы Эцлназын да ятини црпяшдирир. Лакин о юз гурьусунун тамашасына габагжадан щазырлашмыш бир тохтаглыгла дайаныр.

Илтифат шцшяни гапыб узаьа толазлайыр. Шцшя щавада сцзцб хейли аралыда, боз пайыз отлуьунда даша дяйиб  чиликлянир.

Ялини термоса узадыр. Йонма стяканын бириня, юз тяряфиндякиня чай сцзцр, сойумаьа гоймур, гайнар-гайнар ичир. Бир дя долдурур. Бу дяфя стяканы ики овуж арасына алыр, еля бил адамы гылынж тяки кясян сойугдан эялиб, донмуш жаныны, кейимиш яллярини гыздырмаг истяйир.

Баьын башы иля тоз галдыра-галдыра бир йаны цстя яйилмиш «Виллис» онларын тушунда дайананда, машындан дцшян эерийя даранмыш аь сачлары сейрялмиш, овурдлары чюкялмиш, галын гара гашлары ири эюзляринин цстцндя гартал ганадлары тяки эярилмиш, эюй сятин кюйнякли, енли кямярли, йашыл брезентдян боьазлы чякмяси олан Исэяндяр киши онлара сары эялир.

Эцлназла Илтифат айаьа галхырлар

– Салам! – Исэяндяр киши цзцнц Илтифата тутур: – Хош эюрдцк. Илтифат онун цзцня пис иш эюрмцш адам чякинэянлийи иля бахыр:

– Саь ол.

Исэяндяр кишинин эюзляри эащ она, эащ да Эцлназа дикилир, ахырда Эцлназын цзцндя гярар тутур:

_ Мулхуса инди нежядир?

Эцлназ:

– Бабатдыр, – дейир, тяряддцдля дилиня эятирдийи бу бир кялмянин Илтифата нежя тясир едяжяйини йохлайырмыш кими ону ютяри сцзцр: – Инди бир аз йахшыдыр.

Исэяндяр киши йеря баха-баха фикирляшир, эеж динир:

– Щя... тяки йахшы олсун. Амма, мяним балам, Илтифаты сизин ялиниздян йеня алажам: тязя мяктяб бинасы, бахчалыг  тикдирмишик. Орда билирсян бунлуг ня гядяр иш вар?!

Эцлназ цсйан байраьы кими эярилир, санки тязяжя тапдыьы хошбяхтлийи ялиндян алынажагды:

– Йох, Исэяндяр баба, мян – щарда, о да – орда!..

Исэяндяр киши бу инам, ягидя дюнмязлийиня щясяд апарырмыш кими разылыгла эцлцмсцнцр.

– Тяки хейирли олсун. Мян тяслим гызым!.. – Ялляринин икисини дя эюйя галдырыр.

 

***

 

Аьажлар чичяк-чичякдир. Мещин ганадлары будаглары йырьаладыгжа лячякляр учушур. Щава щяля гаралмайыб. Гцрубун чинарларын башына атдыьы сары йайлыглар да силинмякдядир. Кцрд тойуглар гыртлайа-гыртлайа жцжялярини архасынжа чякиб щиня апарырлар. Сярчяляр дивардакы овругларын аьзына гонуб жыртлашырлар. Колларын дибиндя сыьырчынлар учуна-учуна сон няьмялярини охуйурлар. Ала гарьалар гарылдаша-гарылдаша алчагдан учушурлар. Ала иняк от чардаьынын алтында юз ала данасыны йалайыр.

Мя`рякяни ейвана салыблар. Мулхуса да, Илтифат да щяряси столун бир тяряфиндя отуруб. Эцлназ бухарыда биширдийи хюрякдян щяр кяся айрыжа пай эятирир. Сцфрядя чюряк, жинжилим кятяси дя вар.

О да яйляшяндян сонра сцфряйя габагжа ананын яли узаныр. Эцлназ Илтифата «нийя йемирсян?» дейян нязярлярля бахыр. О ися бармаглары арасында тцстцлянян сигарети эюстярир, щям дя эюзляри иля ишаря верир ки, «йейяжяйям, сян хюряйин сойутма...»

Байаг арабир эялян той сяси бирдян-биря эцжлянир, лап еля йахынлашыр ки, еля бил маьары биржя анда щоп  эютцрцб онларын баьынын ортасындан да хейли бяри эятирибляр.

Ханяндя микрофону аьзына тутуб, пясдян-пясдян бир гязял охуйур:

 

Ня гям, ялдя долу пейманя оландан сонра,

Сяня цммид еви мейханя оландан сонра.

 

***

Жами-ией зювгцня вагиф дейил ирад ейляйян,

Ящли-щал анлар ону мястаня оландан сонра.

 

***

 

Ей йыхан кюнлцм евин, инди эял абад ейля,

Ким бахыр бир евя вираня оландан сонра.

 

Мулхуса оьлунун тутулдуьуну эюрцр:

– Сяни дя чаьырдылар.

Илтифат инамсызлыгла бахыр.

Мулхуса ону инандырмаьа чалышыр:

– Сиз ишдя оланда чаьырдылар. Аж эетмязляр тойа. Чюряйини йе эет.

– Иштащым йохду.

– Онда дур эет.

Илтифат галхмыр.

Мулхуса Эцлназа дейир:

– А гызым, йастыьымын алтындадыр.

Эцлназ эедиб эятирир, щамысыны гайынанасынын габаьына гойур. Мулхуса да Илтифатын гаршысына сцрцшдцрцр:

– Жамаат он манат салыр, сян нечя истяйирсян, эютцр.

Илтифат пула сары хаин юкцз кими бахыб эюзцнц чякир, ял вурмур. Мулхуса она бир онлуг, бир бешлик верир.

 

***

 

Бюйцк електрик лампасы щяйяти эцндцзя дюндяриб. Бир йанда узун тахча гурулуб. Тахчанын бир башында самоварлар, стякан-нялбякиляр, бир башында ич-ичя йыьылмыш ирили-хырдалы бош,  тямиз нимчяляр. Нимчяляр сямтдя, йердя кюсювляри чякилмиш, алтынын гызмар кюсювляри эюз гамашдыран ожаглар, бишмиш кярпижлярин цстцндя газанлар. Ашпаз булудлара щей хюряк чякир, дашыгчылар долуну апарыб бошуну эятирирляр. Аьзы бяри маьарла буранын арасы яриш-арьажа дюнцб. Ушаглар да эедиб-эяляня аман-имкан вермирляр, мяжлися, ханяндяйя бахмаг цчцн ора-бура тяпилир, иш эюрянлярин ял-айаьына долашырлар. Онлара щяр ня гядяр ажыглансалар да бир аз сучухуб эерилядикдян сонра йеня дя цзлцлцк еляйирляр.

Илтифат орда эюрцняндя той адамлары онун цзцня сойуг бахырлар, щятта гаш-габаьыны тюкянляр дя олур. Щеч ким она «кеч ичяри» демир. Ахырда бири онун голуна эирир:

– Ичяридя йер йохдур, – дейир. – Сян юзцмцзцнкцсян. – Илтифатын башынын цстцндян онлара гаш-эюзля гандырыр ки, «маьарын чюлцндя бир худмани...» Бу йандан да бунун цзцня цйцдцб тюкцр: – Отураг юзцмцзчцн, вураг бала-бала... Хюряйин дя яласындан. Бизим ня ишимиз вар орда ки, онун-бунун да ялиня бахаг йетим кими.

Илтифат диряниб дайаныр, онун ялини голундан эери итяляйиб чыхарыр:

– Нямяр дяфтярини бура эятир... Отурмайажам, гайыдырам, юзэя ишим вар.

О оьлан цз-эюзцня, сясиня сахта бир тяяссцф эятирир, бир ялини юз дюшцня басыр:

– Бу мян юлцм, цряйимжя олмады бу! Яшши, йейиб-ичмямишдян ня нямяр! – Ону тапшырыг вердикляринин ялцстц дцзялтдикляри «худманийя» сары дартыр.

Илтифат маьарын бу йан ишыгдцшмязиня гойулмуш яйригылча, лахлаг, йа атылмалы, йа балтанын алтына гойулуб хышмаланмалы, бир дирсяйин аьырлыьыны эютцрмяйиб жыр-жырылдайасы ялдягайырма стола, онун цстцня сярилмиш гырышыглы, бцзцшцклц гязетя, гязетин цстцндяки бир габ бозбаша, бир шцшя араьа, гырыг-гуруг йухайа бахыр. Хярчянэ ялли-айаглы, даьларын далындан галхан кими йайдыьы сойуьу иля адамы цшцдян долу булудуна дюнцр. Онлуьу онун дюш жибиня еля басыр ки, оьланын бир чийни ашаьы йатыр.

Илтифат жялд эери гайыдыр. Оьлан онун гарасынжа: «Щеч йахшы иш эюрмядин,» – дейиб иришяндян сонра яллярини эюйя ачыр, астадан дейинир:

– Аллащ, бу да юзцнц адам щесаб еляйиб башыны башлара гатмаг истяйир. Бунун форсуна бах!..

Илтифат онун дедиклярини ешидир, айаг сахлайыр, ишыьы дцз хятля кясян ев диварынын гаранлыьына эери дюнцр, икижя аддым атыб дайаныр, сонра дала бурулуб орадан сцрятля узаглашыр.

 

***

 

«Гарышыг маллар маьазасы» йазылмыш лювщянин цстцндяки балажа лампа папаглыдыр, онун бир папаглыг ишыьынын эуру йалныз гапынын аьзына дцшцб, ятрафа йайылан сольун зийаны да мейданчаны дюврялямиш салхым сюйцдляр, жаван чинарлар юзляриндян гыраьа бурахмайыблар. Мейданчада баш-баша вериб сющбят едянляр дя, маьазадан гянд-чай алыб чыханлар да вар.

Илтифат мейданчадан кечир, маьазайа эирир, бешлийи пиштахтанын цстцня атыр:

– Ики «Аьдам» вер!

Бир дяри, бир сцмцк гожа сатыжы хырда эюзлярини дюйцр:

– Я, инди дя буна кечдин? Арах дишини гамашдырды?! Буна ки башладын – эетдин о фяляйин хяржиня!.. – Бешлийи эери итяляйир: –  Мяндя «Аьдам» йохдур!

– Араг вер.

– Йохдур!

– Йохдур? – Илтифат аз галыр бир ялини бу йандан о йана узадыб дцканчыны йахаласын, аьыз-бурнуну язсин. – Йохдур?..

Дцканчы бахыр ки, ондан ган-хята ийи эялир, башыны булайыр. Она бир шцшя араг узадыр.

Илтифат шцшянин боьазындан йапышыр. Щамыйа еля эялир ки, араг шцшясини дцканчынын башына чахажагдыр. Дцканчы да беля эцман едир вя дцканын о башына чякилиб «тижарятин тяшкили» иля  мяшьул олур.

 

***

 

Илтифат ишыьы дцз хятля кясян щямин ев диварынын гаранлыьындадыр. айаг цстя эцжля дурур. Иряли, эери ахыр, сянтирляйир, щярдян ялини дивара дайайыр, чийнини сюйкяйир. Шцшянин дибиндя галаны да башына чякир. Шцшяни атмаг истяйир, лакин ня фикирляширся сахлайыр, онун боьазындан йапышыб бцдряйя-бцдряйя ишыьа чыхыр.

Ханяндя «Ай сона бцлбцлляр»и охуйур. Йемяк-ичмяк дашыйан йохдур. Щамы дойуб. Бязиляри ня ханяндяйя гулаг асыр, ня дя адам кими йейир, эюзлярини зорла ача-ача башыны цстцндя эцжля сахлайыр, гядящиня араг сцзцр, мащныдан, мусигидян ляззят алырмыш кими «ай жан, ай жан!» дейир, она еля эялир ки, бу «жан-жан»ы чох йериндя дейиб, бу мягамы щяр ящли-кеф тута билмязди, она эюря дя йекялянир: бир сигарет алышдырыр, мяжлисин башында отуран, чоху ону хатириня юзцнц ядябли апаран щюрмятлиляр тяки ашаьыны, йухарыны думан-чян чюйсцмцш эащ дябяртдийи, эащ да аз гала юз-юзцня галанан эюзляри иля сцзцр.

Ял-айаг «ириляр» дя, ордан-бура, бурдан-ора саманлыг сярчяси кими говулан ушаглар да маьарын аьзына топлашыблар, щяр кяс габаьы йахшы эюрмяк истяйир, буна эюря итяляширляр, иряли сивчинирляр, ахы орталыьа чыхан бир кефгом «Сона бцлбцлляр»и кясдириб, «Лязэи щянэи» башладыб, амма ойнайа билмир, ики дяфя щоппаныб дцшяндя дцз дурмайан башы ону бир дяфя чякиб апарыр, эащ бу стол жярэясиня, эащ да, диэяриня вурур. Шцшялярин бязиси ашыр, ичиндяки сцфряйя, ял чаланларын, шабаш узаданларын цстцня даьылыр, бязиси дя йеря дцшцр, йердя портапорт гайнайыр. Щеч ким – айыг той адамлары да онун хятриня дяймирляр, хумарлананлар ися – ойнамаьа башласалар бундан да пис щала дцшясиляр онун меймунлуьуна дцз ача билмядикляри яйри аьызлары иля эцлцрляр.

Тойун бу чиллясиндя Илтифат маьарын аьзына сары йерийиб она «щюрмят елямяк истяйян» о байагкы оьланын голундан тутур, ону маьарын гаранлыьына чякмяк истяйир, лакин юзцнц она сюйкямяся, йягин ки, йыхыларды.

О оьлан – Камран да биржя бахымла эюрцр Илтифат кяряни кцрядян айырмаьа эялиб, онунла мизан-тярязи гурмаьын йери, мягамы дейил, ону эяряк биртящяр йола саласан эедя, ня «буйурса», эяряк «баш цстя»дян савайы юзэя жаваб  вермяйясян, белясининки гылыгдыр, цряйи гылыг оланынкы «баьышла»дыр, «цзр истяйирям»дир, башласан хама чякмяйя о да котаны илишдиряжяк гопмаз кютцйя, «С-150»дя гошсан хейри йохдур, яксиня бир аз да дяриня ишляйяжяк.

Камран да беля усталыгларын, иш ичиндян дил-дишля чыхмаьын устасыдыр. Бу, онун гаш-эюзцндян, сир-сифятиндян дя билинир. Бир голуну Илтифатын чийниндян бу йана ашырыр, ону юзцня сыхыр, хюряк газанларынын тахчасына сары эятиря-эятиря:

– Бай сянин аьрын алым, а гардаш. – Бир ялини юз цзцня шаппылдадыр: – Бах бунун мейидини эюрясян, жамащаты йола саландан сонра, лап эежянин ня вядяси олур-олсун, эялиб сяни ойадажагдым. Яши, буннар ня ганыр онун ляззятини. – Аьзыны онун гулаьына тутур: – Еля бир юзэя мяряйиня эирибляр ки, саманлыгларыны долдурсунлар.

Илтифат айагларыны йеря диряйир, эетмир, юзц дя дик, дцз дура билмядийиня эюря ону хейли о йана итяляйир, нящайят, чятин галхан башыны биртящяр сахлайыр, сюзцнц эюзляриндян дейяжякмиш кими онун цзцня ямялли-башлы бахмаьа чалышыр, лакин эащ эюзцнцн бири гапаныр, эащ да диэяри, сюзляри аьзындан тюкя-тюкя динир:

– Сян бизя эяля-сий-дин?

– Бяс нежя, бяс нежя?! Аталар дейиб: чюряйи вер чюрякчийя, бирини дя артыг. Буннар йцз ил буннан сонра да билмяйяжякляр мейин гядрини. Эяряк севясян ону бир жан алан, гашлары каман жанан кими. Долу гядящи эурулдадасан, бошуну юпцб охшайасан, гойасан эюзляринин цстцня, – бир ялини гулаьынын далына вериб эюзлярини йумур, муьамат цстя пясдян охуйур: – Сев сяни севяни хар иля йексан олса да, севмя сяни севмяйяни Мисирдя солтан олса да.

Илтифат онун голундан дартыр:

– Бура бах!

Камран:

– Няди, гурбан олум?

– Сян бизя эяля-сий-дин?

– Щя, щя, – ялини йеня дя цзцня шаппылдадыр, – буну о дцнйада бир сцрц йашылбашын ичиндя эюрясян ки, щя!..

– Няйя?

– Вурмаьа!

– Мян кимям?

Камран ону гужаглайыр:

– Гардашым!..

Илтифат бир ялини онун аьзына басыр:

– Мумла!

Камран онун хятриня йеня дяймяк истямир:

– Баш цстя! – Эцлцр: – Истяйирсян бир топ аь эятирим, аьзымы сары. Амма бунун мейидини эюрясян ки, хейри йохдур, адамын ичи чюлцндян дя эюрцнцр.

Илтифат онун бир голуну гятиййян бурахмыр, юзц дя щисс едир ки, ондан ял эютцрся йыхылажаг, овжуну йеня дя онун аьзына йамайыр, чякир.

– Мян  кимям?

Камран уьунур:

– Я, юзцнц мяня таныдажагсан?! Мян гыраг кянддян-заддан эялмямишям ща!..

Илтифатын башы онун чянясинин алтына ахыр, синясиня дирянир, биртящяр эери чякир, бир дя сорушур:

– Мян кимям?

Камран йеня «Аллащын аварасына бах ща!.. Бу да юзцнц адам щесаб еляйир» дейян бир мяна иля эцлцр.

Илтифат онун йюнцнц ишыьа чевирир, бахмаг истяйир ки, эюрсцн цзцндян дя охуйа биляжякми. Йаны цстя дцшцб йаппаланмыш гыллы чобан папагларына дюнян эюзляри щейбятли ачылыр, эет-эедя бюйцйцр, сонра йаваш-йаваш йыьылыр, кинля гыйылыр, бу мягамда да шцшяли ялини галдырыр, додагларыны бир-бириня щиддятля сыхыр, шцшяни Камранын башына ендирир, Камран йыхылыр, щяля щавада икян: «Ай йарамаз» – дейир.

Ара гарышыр.

Илтифат ишыьы дцз хятля кясян щямин ев диварынын гаранлыьына чякилиб йоха чыхыр.

Камраны галдырырлар. О, жамаатын кефи позулмасын дейя эцлцмсцнцр, пычылдайыр:

– Юзцм беля елядим ки, гой цряйи сойусун, жящянням олсун.

Амма башы цстцндя чятинликля дурур, эюзляринин ахымындан-чахымындан билинир ки, аьлыны щяля дя топ еляйя билмяйиб, эижяллянмядядир.

 

***

 

Иш ижрачысынын отаьы. Бу узунсов отаьын баш тяряфиндя, айнанын габаьында стол. Ики-цч кющня-лахлаг стуллар. Гапыдан башламыш дцз бу столун йанларына гядяр, диварларын дибляри бойу рянэ чяллякляри, паркет комалары, фанерляр, дивар каьызлары лцляляри, мцхтялиф бичимли назик борулар.

Иш ижрачысы архасы айнайа сары отуруб. Илтифат онун габаьында айаг цстя дуруб. Тойа эетдийи эейим-эежимдядир. Цзцнц дя тязя гырхдырыб, дурушу, бахышы ютян дцнянляря вида дейиб эялмиш адам тясири баьышлайыр, санки щеч бир гцввя ону юз ирадясиндян дюндяря билмяйяжяк. Эюзляриндя щяр эцн башына бир жораб щюрцб йола салмыш фырылдагчыдан юз боржуну алмаьа  эялмиш адам амансызлыьы вар, бу ити амансызлыг дцзлцкдян, эерчякдян савайы щяр йаланы, щяр алдатманы кясясидир. Щяр йумруьу да еля бил бир илан боьазлайыб, онлары боьуб юлдцрмяйинжя бурахасы, йеря атасы дейил. Айагларыны да архын бу тайындан о тайына гуш щоппанышы иля сычрайасы бир щазырлыгла жцтляйиб.

Арьаз, дурнабоьаз иш ижрачысы ися Илтифатын бу дюнцмцня гятиййян фикир вермир, гаршысындакы каьыза няся йаза-йаза дейир:

– Йох, гардаш, мян сяни ишя эютцрцб дилими эюдяк еляйя билмярям. Эет мцдирин йанына. О, ямр еляся, мян кимям атказ еляйям. Она аьыз ачмаьыны да сяня мяслящят эюрмцрям, сюзцн йеря дцшяжяк, чцнки йцз дяфя  анд ичиб аьы йаласан да инанмайажаглар, сяни еля таныйыблар. Эеня бялкям комунхозда-задда... Вапше орда да... – Иш ижрачысы ял сахлайыб гуш эюзлярини онун цзцня дикир, «сющбятимиз гуртарды» дейян бир нязярля бахыр: – Бу арада чятин олар. – Гялямли ялини галдырыб голуну бцтцн узунлуьу иля ачыр, ешийя сары йелляйир: – Эет гыраг йерлярдя эюр кими хамлайа билярсян.

– Даща ичмяйяжям! – Илтифатын сяси хырылдайыр. – Сюз вермишям! – Бир ялини аьзына тутуб юскцрцр, сясини чиллякяндян чыхарыр: – Тцпцрмцшям.

Иш ижрачысы щищилдяйир, башыны булайыр, йазмаьа башлайыр:

– Инанан даша дюнсцн! – Башыны галдырыр, ришхяндля эцлцмсцнцр: – Дейяжяксян «щагг-музд истямирям, бир иш тапшыр, гялп чыхса, бяйянмясян, кючцмц чякиб эедим». Даща башымы пийляйя билмязсян, гардаш. Мяним артыг матирийалым йохдур, хейлисини дя инди корлайасан, язялкилярин алтындан щяля чыха билмямишям.

Илтифат иш ижрачысынын она зиллянян эюзляринин габаьында пенжяр кими сыхылыр, пучур-пучур тяр тюкцр, бурун пярляри кюрцклянир, кюйняйинин баш дцймяляри чийинлярини эери атыр, бойнуну, башыны иряли верир, санки цряйини эюстярмяк, андыны, ягидясини охутмаг истяйир.

Иш ижрачысы бозарыр:

– Атчот щазырлайырам. Бир саата тящвил вермялийям. Ахы, мане олурсан. Айры сюзцн йохдур ки?..

Илтифатын цзцнцн, бойун-боьазынын гайнайан гайнар тяри биржя анда донур, санки онун башындан йаьыш йаьдыран булуд ютцб кечир, сазаг ясир, бу дамжылары цшцдцб учундурмаьа башлайыр.

Иш ижрачысы айаьа галхыр, пенжяйини бир йан-йахасыны бир голунун чырпымы иля эери вериб ялини шалвар жибиня салыр, ордан бир язик онлуг чыхарыб она узадыр:

– Эет башыны дцзялт!

Илтифатын эюзляри щядягядян чыхыр, сонра гуйруьу цстя галхмыш шащмар эюзляриня дюнцр. Цзцнцн язалары ойнашыр. Додаглары дартышыр, чякишир, йумруглары даща бярк сыхылыр. Гяфилдян эери фырланыр, отагдан чыханда гапыны ятли цздя шаггылдайан тярс шилля кими чырпыр.

 

***

 

Илтифат щямишяжаванларын дцкжя кюлэяляри дцшян сяки иля йерийир. Кюнцлсцз, цмидсиз эедир, еля бил битмяз ишя, уьурсуз сяфяря чыхыб, амма йеня дя щансы бир тясадцфя  бел баьлайыб. Йанындан долу-бош зянбилли гожалар, жаванлар ютцр, юз габыны базар алмалылыглары иля долдуранлар щярдян дайаныб яллярини дяйиширляр. Бязиляри юз ушагларыны бюйцр-башларына кцрд тойуглар кими йыьыблар, сякидян асфалта дцшцб гачана, йцйцряня, динэилдяйяня, бязякли топуну тяпийи иля вуруб далынжа эютцрцляня ажыгланыр, чымхырырлар. Ушагларын бязиси Илтифаты эютцрцб юз бажы-гардашынын да голундан тутур, кянара чякир, Илтифаты эюстяриб пычылдайырлар:

– Пийан эялир.

Онлар Илтифатын эюзцня эюрцнмямяйя чалышырлар, аьажларын далындан оьрун-оьрун бойланырлар, Илтифат ютцб кечмяйинжя дцз йола чыхмырлар. Илтифат онларын пычылтыларыны да ешидир, она горха-горха бахдыгларыны да эюрцр. Йердяки щяр шей тикана дюнцб онун бябякляриня санжылырмыш кими эюйя – чохмяртябяли биналарын асмалыгларында йеллянян йуйулуб сярилмиш палтарлара, пянжярялярин эцняшя эцзэц  тутан эюзгамашдырыжы шцшяляриня бахыр. Балконун бириндя ичнидя йолуг бир сярчя олан бцлбцл гяфяси эюрцр. Дейясян, ону ора ушаглар тутуб салыблар. Чырпыныр. Щара чыхажаг?!

Илтифат гапысынын башына «Коммунхоз» йазылмыш бирмяртябяли бинанын габаьында дайаныр. «Эетсин, эетмясин?» ниййяти иля хейли фикирляшир. Сонра бир тайы ачыг гоша гапыдан дящзлизя эирир, сола бурулур, телефонла данышан тосгун, даз мцдирин отаьына кечир. Бюйцк отаьын аз гала башы иля бу башынын арасыны тутан гырмызы юртцклц узун столун айаг тяряфиндя дайаныр.

Мцдир дястяйи йериня гойур. Гара мцштцйцня бир сигарет тахыб алышдырыр, тцстцнц гармаг алтындан йухары цфцрцр, Илтифатдан няйя эялдийини сорушмамышдан додагларыны бцзцб башыны булайыр.

Илтифат щеч ня демядян кцрцнцр, йеня дцкжя кюлжялярля нахышланмыш сякийя кечир. Автоваьзала эялир. Бурда биржя  автобус дайаныб. Ичиндя дя цчжя адам вар. Онлар да тяк-тяк отурублар. Жайдаг сцрцжц ясяби-ясяби эязинир. Кассири ясняк тутуб. Яснядикжя ялини аьзына гавал кими вериб зявзяйини цзцня гайтарыр.

Сцрцжц саатына бахыр, она «нейнийяк, тярпянмяк вахтыдыр» дейян мянада бойланыр, о да чийинлярини чякир. Илтифаты ялинин ишаряси иля балажа йувасы олан йекя айнанын габаьына чаьырыр, эцлцр:

– Ахшам тойа эетмишдим. Йаман вурдуг. Башым цстцмдя дурмур. – Бир онлуг узадыр: – Эет бирини ал эятир, башымызы дцзялдяк. Мян айда – бир дяфя, сян щяр эцн... Сянин башын поладды, няди, бу ютцр-ютцря нежя дюзцр?!

– Мян ичмирям.

Кассир башыны дала атыб кящилдяйир.

– Сян ща!.. Балыг судан айры дурса сян дя арагсыз дурарсан. Бядянин сплашной спиртдир, гырагдан спичка чякиб цстцня атсалар пырр ейляйиб алышарсан.

Илтифатын эюзляринин габаьына юз кяндляриндяки той, тойда ону гырагда сахламалары, ону эюряндя бурун-дамаг саллайан кянд дцканчысы, гясябя ушагларынын ондан горхуб эизлянмяляри, иш ижрачысынын она сары узатдыьы  онлуг – «дилянчи пайы» дцшцр, жялд узаглашыр, шоферин айаьыны газа веря-веря машыны мцштяри чаьыран, тялясдирян бир нярилти иля эурулдатдыьыны  эюрцб автобуса минир.

Автобус шцтцйцр, йолун гырагларындакы аьажлыглар, зямиляр дяйирман дашы кими фырланыр, санки гара асфалт йол, онда шыьыйан ирили-хырдалы машынларла бирликдя, автобусун цстцня йерийир, автобус ися онларын щамысыны бир эюз гырпымында удуб дирижя-дирижя эери атыр, бу гара ленти юз чархларына долайыб дцнйанын о эюрцнмяз узаг башына чатмаьа тялясир.

Илтифат айнанын габаьында отуруб, сюйкянжяйя сюйкяниб, бир яли дизиня дцшцб, диэяр голу дирсяклийя йатыб. Дцнйанын бу йанкы йарысы фырланыб онун эюзляринин габаьыдан кечир, адама еля эялир ки, дцнйа чох йекя бир дяйирман тякнясиня дян кими долдурулуб, ахыб боьазлыьа тюкцлцр, цйцнмядядир, бир дяйирман йейир о бойда дцнйаны, бу иштащла, бу сцрятля онун ахырына тез чыхажагдыр.

Бурнунун цстцня бир милчяк гонур. Ялини галдырыб говур. Милчяк инди дя о бири сярнишиня «гонаг» эедир, онун галын гашларынын арасында гярар тутур. Ону сярнишин дя учурур. Милчяк сонра да о бириляриня доьру вызылдайыр. Йеня дя Илтифата сары шыьыйыр. Милчяк юзцня йер тапа билмир. Илтифат онун нежя вурнухдуьуна, йашамаьа нежя жан атдыьына гцрбятя дцшмцш гяриб щцнярсизлийи иля фикир верир.

 

***

 

Бюйцк шящяр базары. Гуружа йердя дя мер-мейвя, эюй-эюйярти дцзцб сатанлар вар. Алыжы аздыр. Онлар да ордан-бура, бурдан-ора вурнухдугжа мал йийяляри дил-боьаза гоймурлар, юз мятящларыны тярифляйир, онлары ужуз веряжякляри иля  ширникдирмяйя чалышырлар. Еля ки, гожа гарылары эюрцрляр, гаш-габагларыны тюкцрляр, онлары щятта малын бярклийиня-бошлуьуна бахмаьа да гоймурлар, мятаща узанан яллярини эери  итяляйирляр.

Гарынын бири алма сатанын габаьында дайаныр, бамязяликля  дейир:

– Сянин бу чаггалбоьанынын щамысына ня верим?

Сатыжы щирслянир:

– Ня данышырсан, ай арвад, бу «Гызылящмядиди!»

Гары ришхяндля  сорушур:

– Билирям. Щамысына бир манат веримми?

Сатыжы ялини йелляйир:

– Эет бурдан, эет-эет!

– Бя нечя верим?

Сатыжы йаныб йахыла-йахыла сол гоншусуна эилейлянир:

– Он кило алмайа дейир «бир манат веримми?»

Гоншусу да гарыйа пахыллыгла эюз басыр ки, ял чякмя, амма тярязи габынын бирини юз хырда  аь алмасы иля долдурмаьа башлайыр:

– Няня, зянбилини бяри тут эюрцм... Пулун-задын лазым дейил, щалал-хошун олсун, апар эет.

Гары биж-биж эцлцмсцнцр:

– Йох, мяня бу алманы дярман буйуруб дохдур. Дейир ганын аздыр, эяряк гырмызы чаггалбоьан йейясян.

Саь гоншусу да бу йандан щим-жим  атыб гарыны гызышдырыр:

– Няня, адамын щяр йедийинин рянэи цзцня чыхса жамаатын щяряси бир хорузгуйруьу чалар ки!..

Гары титряк яли иля «Гызылящмяди» сатаны гоншуларына эюстярир:

– Щамысы йох, тяк бунун кимиляри!..

Сатыжы щирслянир:

– Аьзыны тямиз сахла, ай гары!

– Сян ялини тямиз сахлайанда мян дя дилими тямиз сахлайажам.

– Йохса жибиня-задына эирмишям?

– Бяс биря алыб икийя сатмаг жибя эирмяк дейил нядир?

Милисионер эялир, ялини чох щцндцрдян эятириб о сатыжынын эюйдян енян гиймятлини, гянимятини гапмаьа ачылмыш кими узанан ялиня шаппылдадыр.

– Эцлоьланын кефи, щалы?..

Эцлоьлан да бир ялини синясиня басыр:

– Чох саь олун! – Бир яли милисионерин дюш жибиня эириб чыхыр. – Бизим ушахлар ордадыр. – Башы иля мяналы бир ишаря верир. – Аллащын грузчики дя гящятя чыхыб. Бир саатдыр эюзляйирляр.

Илтифат байагдан онлара тамаша едир, сющбятляриня гулаг асыр. Ахы жибиндя бир гяпик дя пулу йохдур, сящярдян аждыр. «Грузчик» сиз ону  Эцлоьланын гаш-эюз ойнадыб атдыьы тяряфя тялясдирир. О, базар гарма-гарышыглыьындан сцрятля кечир, баьлы ири дарвазаларын гяншяриндя балажа ачыг гапыдан кцчяйя чыхыр. Бахыр ки, ипчин йыьылмыш тахта  гутулар машынын банындан да йухары галхмыш бир «Зил» дайаныб. «Зил»ин йанында да яллярини жибляриня дцртмцш базбурутлу ики оьлан щярлянир, онларын эюзляри овда-гушдадыр – базара эириб-чыхан эюзяэялимлиляри, лянэярлиляри йандырыб-гандырыжы, даддырыб-дойуружу бир йаьы иля сцзцрляр. Дамагларында щярляйя-щярляйя фысгыртдыглары филтирлиляри дя еля сцмцрцб пцскцрцрляр ки, еля бил папирос чякмирляр, од алмыш ичляриня сойуг су соруб чиляйирляр.

Илтифат онларын бириня йанашыр:

– Сизя йцкцнцзц бошалдан лазымдыр?

Цзцндя чапыьы олан бу оьлан:

– Лазымдыр, – дейир, – лазымдыр. Тяксян?

– Щя, тякям.

– Юзцня бир йолдаш тапа билмязсян?

Илтифат чийинлярини гысыр.

Чапыгсыз да онлара йахынлашыр, бир яли ил ишин чятинлийини, аьырлыьыны юлчцб-чякиб билдирирмиш кими она «Зил»и эюстярир.

– Бир адам эяряк ордан веря, бир дя йердя дуруб ала, эютцря.

Илтифат бу цмидин дя цзцляжяйиндян горхурмуш тяки дейир:

– Бир тахта тапсаныз...

Цзц чапыглы:

– Маладес! – дейиб бир ялини Илтифатын кцряйиня дюйцр. – Чюряйи вер чюрякчийя, бирини дя артыг. Тапарыг.

Дарвазаны ачдырырлар, машыны ичяри сцрдцрцрляр, анбарын габаьында сахладырлар.

 

***

 

Шяр гарышыр. Базар чох сейрялиб. Чоху сатыжылардыр, онлар да шейлярини гутулара габгарырлар, йыр-йыьыш едиб эетмяйя щазырлашырлар.

Илтифат анбара галагладыьы гутуларын биринин цстцндя отуруб, ичини дюйцр. Пенжяйини дя, цст кюйняйини дя сойунуб, бир гыраьа гойуб, яйниндяки голсуз кюйняк жырыг-жырыг, дидик-дидик олуб, су ичиндядир. Сигаретиня ахырынжы гуллабы вуруб атыр. Бу кюйняйини сойунуб сыхыр, гатлайыб бир чийниня атыр, бир жярэя галмыш гутулары сыхыр, гатлайыб бир машынын эерисиня сцрчцдцр, чийниня эютцрцб ичяри дашыйыр.

Эцлоьлан да ора эялир. Цзц чапыгла чапыгсыз ону эюрцб юзлярини  йыьышдырырлар, она йахынлашырлар.

Чапыглы сорушур:

– Щава нежядир?

Эцлоьлан башыны дилхорчулугла тярпядир:

– Эетмир

 Чапыгсыз она цряк-диряк верир:

– Сабащ туристялр эялир, юзц дя бир гатар, базары сил-сцпцр еляйяжякляр.

Эцлоьлан цзцнц эюйя тутур:

– Йа гисмят...

– Буна нечя веряк?

– Бир онлуг бясидир.

– Аз дейилми?

– Щярифдир. Аж-эижин бириня охшайыр. Аллащына шцкцр еляйяжяк. Илтифат бцдряйир, йыхылыр, ахырынжы гуту башына дцшцр. О, ялляри иля гутуну алтдан галдырыб йана салыр. Галхыр. Овжуну башына чякир. Ган эюрцр. Сонра бир галын ган сызмасы гулаьынын йаны ашаьы ахмаьа башлайыр.

Ону йахындан сойуг су крантына сары чякирляр. Кранты ачырлар.

 

***

 

Илтифат дямирйол ваьзалынын эюзлямя залындадыр. Скамйанын биринин баш тяряфиндя отуруб. Ушаглы-бюйцклц о гядяр адам вар ки, чоху яйляшмяйя йер тапмадыьына эюря эязишир. Залын о кцнжцндяки буфетин габаьы гайнашмалыдыр. Щяря бир йемяк, бир ичмяк алыб эятирир. О гядяр стяканмы чатдырмаг олар?! Пивя, лимонад, «Бадамлы» шцшялярини башларына чякирляр. Перашки бцкцлян каьызлар ора-бура сяпяляниб. Зибил габлары долуб, габларын йанларына колбаса гырыглары, гуру балыг баш-гуйруглары даьылыб. Бя`зиси дя сигаретин кютцйцнц эятириб ора атмаьа тянбяллик еляйир, бармаьынын чытмасы иля щавада сцздцрцр.

Илтифат гапгара йаныб, доьанаьа дюнцб, тез-тез юскцрцр. Юскцрмяси дайанандан сонра няфяси чятин алыр. Эюзц йейянлярин ялляриндя, аьызларындадыр. О да галхыб буфетя сары эедир, юзцнц басабаса салыр. Бир аз колбаса чюряк, бир лимонад алыр. Гайыдыр. Йеринин тутулдуьуну эюрцб айнанын габаьына эедир, орда йейир, ичир. Эязинир. Ешийя чыхыр, папирос чякир, бир дя гайыдыр. Онлугдан галан ики цчлцйц, бир тяклийи чыхарыб бахыр. Тякликля цчлцйцн бирини гатлайыб жибиня гойур. О бири цчлцйц овжунда сыхыб йеня дя буфетя йюнялир. Йеня колбаса алыр, чюряк алыр, лимонад алыр.

Шярщчинин сяси ешидилир:

– Вятяндаш сярнишинляр, Тбилисидян Бакыйа эедян отуз йедди нюмряли миник гатары биринжи йола гябул олунур.

Эюзлямя залындакыларын чоху ешийя дараныр, чамадан-зянбилляри, баьламалары дашыщадашы дцшцр, еля дя тялясирляр ки, еля бил эежикян вагонларда йер олмайажаг. Електровозун ишыьы «гоша симляри» лап йахындан эцмцшя дюндяряндя йцкчцляр ял арабаларыны «хябярдар, хябярдар!» – дейя-дейя габагларына гатыб дыьытщадыьытла иряли дийирляйирляр.

Илтифат да вагонлардан тюкцлцшянляря баха-баха эедир. Яли чяликли гожа бир кишинин йцкчцляря ял елядийини эюрцр. Лакин йцкчцлярин щамысы юзцнц эюрмямязлийя гойур, чцнки пенжяйинин дюшцндя беш-алты орден-медалы вар, юзцнцн дя биржя чамаданы, щям дя кишинин эюркями ону «чцрцкчцйя», «щагкясяня» охшадыр.

Илтифат:

– Ями, – дейир, – чамаданыны щара апарым?

– Такси дайанажаьына.

Илтифат чамаданы эютцрцб яриш-арьаж адамларын гарышыглыьына жуммаг истяйяндя киши чялийини узадыб чамаданы тыггылдадыр:

– Йанымжа, еля йох, йанымжа!..

Такси дайанажаьына кющня, сцртцлмцш портманатынын ичиндян ики бармаьынын арасында бир ялли гяпик чыхарыб верир.

Пулун сойуг парылтысы Илтифатын тяржикмиш алнына юзц бойда гыров ишылтысы йапыр.

 

***

 

Эюзлямя залында тякям-сейряк адам галыб. Бунларын бя`зиси скамйайа узаныб, йатыр. Бя`зиси отурдуьу йердя мцрэцляйир. Илтифат дя скамйанын бир тяряфиндя яйляшиб, дирсяклийя сюйкяниб, башы синясиня дцшцб.

Милис ишчиляри залдакылары бир-бир эюздян кечирирляр, эюркямляриндян, чамадан-зянбилляриндян билирляр ки, йа эетмяйя билет тапмайанлардыр, йа да онларын гатарынын вахтына щяля чох вар, лакин Илтифат йерсиз-йурдсуздур, бура эежялямяйя эялиб. Ону ойадырлар:

– Щара эедирсян?

– Йевлаьа.

– Бяс гатардан нийя галмысан?

– Чатмадым, эежикдим.

Биринин эюзц онун гулаьынын цстцндяки ган лякясини алыр:

– Кимля савашмысан?

– Щеч кимля.

– Бяс бу нядир, юзбашына чыхыб?! Дур бяри эял эюрцм. – Йолдашына цз тутур: – Бялкя о чамаданы бу гачырырмыш. О киши мещманханададыр. Ону чаьыраг атделя. Бу, одурса, – таныйажаг.

Илтифаты дямирйол милис шюбясиня апарырлар. Бурада нювбятчи капитан – голунда гырмызы долаьы. Долаьа ири аь щярфлярля  «Дежурный» йазылыб. Саь ялинин алтында ики  телефон – бири аь, диэяри гара. Отагда бир солдат эязишир. Юзцнц аьайана тутмаьындан билинир ки, капитанын гощумудур.

Капитан ондан хябяр алыр:

– Дайоьлу, яввялдян ахыра Ленинградда служит елядин?

Солдат юзцнц щярби забит гаршысындакы кими гурудур – дабанларыны жцтляйиб фараьат вязиййятиндя дайаныр:

– Бяли!

– Партийайа кечмисян?

– Бяли!

Капитан севинжля сяслянир:

– Я`ла. Бу щяр шейи щялл едир. Сяни бизим системя гябул едяжякляр, амма бура ора дейил. – Мя`налы-мя`налы эцлцмсцнцр.

Бу мягамда милисионерляр Илтифаты эятириб ичяри салырлар. Онларын бири рапорт вермяк истяйяндя капитан ялинин щярякяти иля она «сян щялялик сахла!» дейиб солдата цз тутур:

– Илиш эюрцм буна нежя илиширсян.

Солдат Илтифата бахыр:

– Ахы, бу нейняйиб ки, илишям.

Капитан милисионерин бириня тапшырыг верир:

– Язизаьа, сян илиш буна, бизим бу дайоьлу да эюрсцн илишмяк нежя олур.

Язизаьа ейиб ахтармаьа чалышанлар кими Илтифатын дюврясиндя доланыб гаршысында дайаныр:

– Сматри! – Тяяссцфля башыны булайыр: – Йешшо как стайиш!.. Я, басйак, камандир должен тибе далажит што ли?

Капитан хошщаллыгла эцлцр. Гялямдандан гара гялями чякиб столун кцнжцндя дик сахлайыр:

– Фярз едяк ки, бу, телефон диряйидир. Буна да илишя билярсянми?

Язизаьа гятиййятля сяслянир:

– Началник, запросто!

– Башла эюрцм!

Язизаьа жиддиляшир, гялямя о йандан, бу йандан эюз йетирир, шах дайаныб щейрятля дейир:

– Как глубако закапали!.. – Яйилиб гулаьыны гялямя тутур, диншяйиб дикялир: – Йешшо гудит!..

Солдатла Илтифатдан савайы щамысы эцлцшцрляр.

Солдат Илтифата зяндля бахыр, еля бил ону щардаса эюрцб, хатырламаьа чалышыр. Нящайят динир:

– Сян Илтифат дейилсян?

Илтифат башыны тярпядир. Фикирляшир ки, эюрясян бу, юз кяндлиляриндян кимдир, кимин оьлудур, фящмини нийя беля тез итириб, буну нийя таныйа билмяйиб?

Солдат да еля бил онун ня дцшцндцйцнц анлайыр, юзцнц нишан верир:

– О гясябядяням... Давуд Исайевичля бизим евимиздя бир щяфтя ишлядиниз. Онда мян доггузда охуйурдум.

Илтифат башыны йырьалайыр, ютян хош эцнляри ажы бир тяяссцфля хатырлайыр.

Солдат ону башдан-айаьа сцзцб истяйир десин ки, нийя бу щалдасан, нолуб, лакин фикрини дяйишир:

– Бураларда нейнирсян?

– Хястяханадан чыхмышам. Эетмяйя билет тапмадым.

– Тапарыг. Бир билет алмаьа ня вар!..

Байагдан бяри онлара фикир верян милис ишчиляринин диггяти инди йалныз Илтифатдадыр, ахы, о, хястяханадан чыхана гятиййян охшамыр.

 

***

 

Илтифат сейряк ишыглар йанан, бунларын чоху да хийабанларда жярэялянмиш папаг аьажлардан кечмяйян алагаранлыглардакы скамйаларын бириндядир. О йандан милисионерлярин щяйяжанлы машын шцтцйцб гыжылты иля кечир. Чох узагдан паровоз фысылтысы эялир. Айаггабыларынын таг-тугундан бир оьланла бир гызын гоша йцйцрдцкляри, щярдян йавашыйыб ити аддымларла йеридикляри дуйулур. Бу да щисс олунур ки, оьлан пачалыдыр. Чяпиш мисаллы гыз онунла айаглаша билмир, оьлан йерийяндя дя онун йанынжа йортур. Сонра сцкут щяр шейи дяниздя сон дяфя цзя чыхыб чырпынан адам кими тянтяня иля удур.

Илтифат овжундакы билетя бахыр. Щара эетсин? Щара гайытсын? Скамйайа узаныр. Эюзцнцн габаьына дцканчынын, дцканчыларын, той мяжлисиндякилярин, тойун ара адамларынын, Илтифаты жамаата лайиг эюрмяйян, дилянчи йериня гойан о оьланын – Камранын нифрятли сифятляри эялир. Онун бир дя ичмяйяжяйиня, ялиндян гялп иш чыхармайажаьына инанмайан иш ижрачысы эялир. Юз анбарларынын йоллары, даьлары, баьлары ичиндя эюрцнцр. санки щяр шей ондан гачмаьа, эизлянмяйя чалышыр, еля бил дашын, торпаьын да цзц дюнцб, дюнцкляшиб, она намярдликля арха чевирирляр.

Ики милис няфяри онун гаршысында дайаныр. Ужабойлусу сорушур:

– Бурда нийя йатырсан?

Илтифат дикялиб отурур.

Эюдякбойлусу хябяр алыр:

– Эялмясян?

Илтифатын башы ениб галхыр.

Ужабойлусу дейир:

– Шящяря няйя эялмисян?

Илтифат мяляртили бир сясля динир:

– Ишя эирмяйя:

Эюдякбойлу щыггылдайыр:

– Орда иш тапылмады ки, бура йцйцрмцсян? Ишляйяня иш щяр йердя вар. Прапискасыз сяни бурда ишя эютцрмязляр. Беляляри еля билир шящярдя йел ясиб гоз тюкцлцб, о дя ятяйини долдуруб гайыдажаг. Дур, дур! Эет ваьзала, гатардан галма.

Илтифат йаваш-йаваш узаглашыр, хийабанын дарлашыб дарысгаллашан тяряфиндя аьажларын гол-гола эялиб йаратдыьы зцлмятя эирир.

 

***

 

Сящярдир. Биналарын башыны тязяжя чыртан эцняш гызардыб. Шяргя узанан кцчялярдяки, сякилярдяки миникляр, гат-гарышыг инсан сели бу нурда чимир.

Илтифат диварлара вурулмуш еланлары охуйур. Эюзляриня ишыг эялир, дири-дири йерийир, санки биржя ан эежикся цзцня эцлян бяхти, талейи ону эюзлямяйиб эедяжяк. Цзтутанлардан ишя  дявят едян тяшкилатларын узаг-йахынлыьыны сорушур. Таксийя минир. Тикинти трестинин габаьында дцшцр. Цчлцйцн арасындакы тяклийи шоферя узадыр. Шофер чымхырандан сонра цчлцйц верир. Шофер она бир манат гайтарыр.

Икинжи мяртябяйя галхыр. Цстц лювщяли гапылара баха-баха дящлизин о башына чатыр. Ряисин гапысыны ачыр. Ара отагдакы телли-тоггалы катибя она мящял гоймадан сцздцйц пцррянэ чайы ряися апаранда Илтифат онун архасынжа эирир.

Катибя дюнцб бу мянада эюзлярини аьардыр, сир-сифятини  туршудур ки, «нахаллыьа бах ща!.. Ижазясиз-филансыз сохулур, гоймур киши бир няфясини дярсин...»

Бойну дюнмяйян, бухаьы йцйряк ряисин эюз гапагларынын ениминдян баша дцшцр ки, киши дейир: «Даща эялиб, ейби йохдур, эюряк ня сюзц вар.»

Катибя чыхыр.

Ряис Илтифата «буйур, ешидирям» дейян нязярля бахыр.

Илтифат:

– Е`лан вермисиниз, – дейир, – ишя эирмяйя эялмишям.

Ряис чайдан бир гуртум алмаг истяйир, анжаг гайнар чайы додаьына тохундуруб гайтарыр, стяканы нялбякийя гойур, чайын боьазына эедян буьу ону тынжыхдырдыьына эюря ики-цч дяфя юскцрцр. Щям башыны булайыр, щям дя бир ялини йелляйир, йяни иш йохдур, йерлярин щамысы тутулуб.

– Мян... йахшы малйарам.

Илтифатын яйин-башына, йюр-йюндяминя бахан ряиси эцлмяк тутур, лакин юзцнц йыьышдырыр:

– Эежикмисян.

Илтифатын бахышларында аьлар бир йалварыш ряиси инсафа, кюмяйя чаьырыр. Дейир, билмирям, мяни яййаша охшадырсыныз, она эюря дя башыныздан еляйирсиниз. Бах, о эюйляр щаггы, бир даща  ичмяйяжям. Юмрцмц бундан беля йцз ил узатса да, мяндян ютрц жан дярманы олса да дилимя вурмайажам. Тяки сиз мяни ишя эютцрцн, эюрярсиниз ялимин габилиййятини.

Ряис чох ири щярфлярля йазылмыш мятни узагдан да асан охуйурмуш кими Илтифатын байатылы, анд-аманлы эюзляринин ичиня бахыб йеня дя башыны булайыр.

Илтифат аьыр-аьыр эери дюнцр, аста-аста гапыйа сары йерийир, ряисин ону чаьыражаьы цмиди иля щятта бир-ики дяфя дурухур да. Ялини гапыйа узаданда йеня дя щямин эцманла дала бахыр. Ряисин башыны бу дяфя буламаьы Илтифаты дальалы дянизя дцшмцш бир парча чцрцк тахта гырыьы кими ешийя атыр.

Кцчядя хейли дайаныр, еланда охудуьу икинжи цнванын да сямтини, пийада эедиб тез чатмаьын мцмкцн олуб-олмадыьыны мцнасиб, айар бир адамдан хябяр алмаг истяйир. Чахнашыг, долашыг инсан гайнашыьы-ойнашыьы ичиндя белясини эюзц алмыр, она еля эялир ки, кимдян сорушса, ону йарыдан жаваб ешидя билмяйяжяк. Нящайят, гожа, юзц кими яйин-башы кющня-кюшкцллцнцн габаьыны кясир.  О да тялясмядян, дюня-дюня баша сала-сала истигамят верир.

Илтифат еля тялясир ки, еля бил йаьы дашыр. Сякидя ондан ити йерийян йохдур. Еля сцрятля эедир ки, щятта габагдан эялянлярин бя`зиси йана чякилиб она йол верир, бя`зиси дя «бу кцчялярдя йатана» тохунуб эейиминин мурдарланажаьындан горхур.

Илтифат ща эедир, йол гуртармыр. Эет-эяли сейрякляшян шящяр ужгарына чыхыр. Бурадакы биналарын чоху йары-йарымчыгдыр, иш дя сярин эедир, тяк-тяк бинада мяскунлашанлар вар. Щяйятляр щамарланмайыб, сялигя-сящман йарадылмайыб, йцклц машынлар чала-чюкяклярдя зар-зар зарылдайыр.

Ики бинанын арасындакы мейданчада беш-алты вагон-ев вар. Бя`зиси тякярляр цзяриндядир, бя`зиси сцртмяли. Сцртмялинин биринин бойу узуну «5 N-ли тя`мир тикинти идаряси» йазылыб. Гапысы ачыгдыр. Ичяри эирянляр, ичяридян чыханлар эюрцнцр. Эиряжякдяки отагчада макиначы шаггашаг ишляйир, няйинся цзцнц сцр`ятля кючцрцр. Йолу орадан олан далдакы отагда дурабойун, арыг, ульуму дирсяк йекяликдя, кяликбаш ряис яйляшиб, гашларыны да юртян ири  шцшяли ейняк тахыб. Саь-солунда яйляшян ики няфяря гялямини мцхтялиф лайищя хятляриндя, лайищя хятляриндя, лайищя дцйцнляриндя эяздиря-эяздиря няйися изащ едир.

Илтифат онун башынын айазымаьыны эюзляйир. Лакин ряис ону эюрцб гялямини бир нюгтядя сахлайыр. Илтифаты икращ щисси иля сцзцр.

Илтифат тез диллянир:

– Е`лана эюря эялмишям. Малйарам.

Ряисин тцнд-турш бахышы Илтифатын башындан эириб айаьындан чыхыр. Онун аьзы бцзцлцр. Додагларынын сол гулаьына сары гачымы, яйри дуруму хейли чякир, бу мцддят ярзиндя щямин тяряфдяки эюзц дя гапаныр.

Илтифат онун да дилиндян «бош йеримиз йохдур» жавабыны ешитмяк истямяйиб юзцнц танытмаьа чалышыр:

– Йахшы малйарам!.. Йахшы рянэсазам!.. Йахшы...

Ряисин ейняйини эюзцндян алыб она «эюзлярим айдын!» сюйляйян бир ялясалымлыгла бахмасы, узун чянясинин о чийни тяряфдян бу чийниня доьру кярянти кими чякмяси Илтифатын сюзцнц йарымчыг кясир. Бябяклярини «йахшы сяняткар иш ахтармаз, ону ял-ял ахтарырлар, гандынмы?» мянада дябяртмяси, бу сющбятя йаьлы бир додаг марчылтысы иля сон нюгтя гоймасы Илтифатын йюнцнц гапыйа сары чевирир. Гапы ися ондан щей узаглашыр. Илтифата еля эялир ки, бу отагдан, бу вагон-евдян чыхмаг цчцн ахшамажан йол эедяжякдир.

 

***

 

Эцн йаьланыб. Щавада сящярки кюлэя, гузей сяринлийи йохдур. Аьажларын йарпаглары да адамлар кими лалыхыб. Мяктябдян гайыдан, дярся эедян ушаглар йахаларыны эен ачыблар. Щятта  бязиляринин галстуклары ялляриндядир. Миниклярин тцстцсц, эери пораланан йанмыш щавасы сякилярдя эедянляри дарыхдырыр.

Илтифат бу сыхлыгдан, бу щай-кцйлц гармагарышыглыгдан, щамысы защирян бир-бириня охшар бу бяхтийарлар селин-ахынындан чыхыр, ужа биналарын арасындакы кичик баьа кечир. Бурадакы йеллянжяклярдяки, щярлянжяклярдяки кюрпя севинжлярини, ушаг фярящлярини, юз ала атыны, юз мави машыныны чапан, щярдян юз аналарына, няняляриня юз сичан дишлярини эюстяриб алдыьы ляззятин санки бу сонсуз йерли-эюйлц дцнйада тякдир, эюзцня эюрцнянлярин, гулагларына чатанларын да щамысы щафизядя, йаддашда илишиб галмыш йоружу, ийрянж йуху тюр-тюкцнтцляридир.

Баьын бир адам бойу щцндцрлцйцндян кечян сякини бу йандан айыран, башлары щамар кясилмиш колларынын, онлара да бяри тяряфдян арха дурмуш сых щямишяжаванларын дибиндяки йекя зибил гутуларына йахын скамйада ики чцрцк-чарыг киши отуруб. Бири гарадыр, диэяри сары. Гаранын саггалы ком-ком аьарыб. Башындакы шлйапасы язик-язикдир. Боз кюйняйинин бойунлуьуну, кир кясиб. Онун цстцндян эейиндийи пенжяйинин дя юз рянэи билинмир. Шалвары да цлэцж гайышы кими ишылдайыр. Бир тайы гара, о бири тайы чящрайы айаггабыларынын бурунлары сюкцлцб, алты гопуб. Сары ися сялигялидир. Гылчасыны гылчасынын цстцндян ашырмаг истяйир, лакин кющня олса да тямиз, цтцлц боз шалварынын гарышажаьындан ещтийатланыр. Кцряйини скамйанын сюйкяняжяйиндян тез аралайыр, бир ялини сюйкяняжяйя чякир, кющня, гара, амма тямиз пенжяйини батырмаг истямир. Гар кими аь кюйняйи вар. Башынын сейряк сары тцклярини йана дарайыб. Хятбаларынын дцз кясилмядийиндян билинир ки, цзцнц юзц «газытлайыб». Эюй эюзляринин алты-цстц шишкиндир. Бармаглары арасында сыхыб сахладыьы сюнмцш сигаретини ордан кечянлярин биринин одуна йандырыр. Галханда да, гайыданда да, ян чох да яйилиб сигаретини йандыранда бярк учунур, еля бил шахтайа дцшцб. Илтифаты эюряндя достуна бахыб эцлцмсцнцр:

– Ишимиз дцзялди, – дейир, – давай суда.

Юз жибиндяки гяпикляри чыхарыб овжуну гара кишийя сары ачыр:

– Гой бура эюряк ня гядяр чатмыр.

Гара киши юз гяпиклярини онун овжуна атыр, икиси дя гызыл хырдалайырмыш кими баш-баша верирляр. Икиси дя бирдян динир:

– Отуз йедди гяпик!..

Сары киши онларын габаьындан дцз ютмяк истяйян Илтифаты чаьырыр.

– Бура эял!

Илтифат онлара йахынлашыр.

Гара киши сорушур:

– Сян щансы жямиййятин цзвцсян?

Илтифат онлара чашгынлыгла бахыр.

Сары киши юз гара достуна эцлцмсцня-эцлцмсцня дейир:

– Ижазя версян, буну бизим мяктябя гябул едярдик.

Гара киши «юзцн бил» дейян мянада чийинлярини чякир.

Сары киши гяпик-гуруш сыхдыьы овжуну Илтифата сары ачыб дейир:

– Отуз йедди гяпик чатмыр бириня. Цстцнц дцзялт эюряк.

Илтифат тяклийини онун овжуна атыр.

Сары киши щейрятля сяслянир:

– Сян йахшы газанмысан. Икисиня чалышмаг лазымдыр.

Илтифатын голундан чякиб юз йериндя отурдур. Гара кишийя эюз басыб гяпикляри жибиня гойур: Щяля бирини алаг, икинжисиня бахарыг...

Маьазайа эедир. Бир шцшя «Аьдам» алыб эятирир. Тыхажыны ачыр, Илтифата верир:

– Габагжа сян башла, гонагсан.

Илтифат сусузлугдан йанан адам кими шцшяни башына чякир.

Онларын икиси дя Илтифатын боьазына, ульумунун ениб-галхмасына бахыр, сайырлар, цчцнжцнц кечяндя икиси дя ялини узадыр, еля бил жанлары шцшядядир, Илтифат сонракы гуртумларын щярясиндя онларын биринин жаныны удажаг.

– Ну!.. Ну!..

– Бу олмады!..

Илтифат онларын чаьырышына мящял гоймайыб, овурдуну долдуруб бешинжи гуртуму ютцрмяйя щазырлашанда гара киши шцшяни онун ялиндян алыр, сары кишийя верир, она ажыгланыр:

– Шярикли малы белясиня етибар елямяк олмаз! Пайыны сахламаг лазымдыр. Панйатно?

Сары киши башынын щярякяти иля онун дедийини тясдиг едир.

Ичирляр.

Шцшяни зибил гутусуна атыб отурурлар.

Дцнйа Илтифатын эюзцндя йай ильымына дцшцр. Бу ильымлар эет-эедя бюйцйцр, дярйа габармаларына дюнцр, эюзя эюрцнян ня варса, щамысы бу дальаларда ахыр, чырпыныр.

 

***

 

Ваьзал мейданчасына дахил олан автобусларын габаглары, йанлары, ян чох  да арха щиссяляри палчыг, буланыг-лилли чамур сычрантылары иля батыб. Эюлмячяляри хырда йаьыш дамжылары инди дя дешлякляйир. Сюйцдлярин мяхмяр будагларыны кцляк дцшмян амансызлыьы иля йырьалайыр, йеря йапышмыш ислаг каьыз гырыгларыны галдырыб ора-бура учурур. Автобуслардан тюкцлцшянляр аьыр зянбиллярини, чамаданларыны зорла чякя-чякя юзлярини тез-тез долуб йола дцшян такси жярэясиня йетирирляр. Миник эюзляйянляр ися эюзлямя залындадыр. Эюзлямя залынын да бу гоша гапысындан эириб о бири гоша гапысындан чыханлар о гядяр чох олур ки, чюлцн юзцнц ичяри тяпян кцляйи, сазаьы бура щяр дяфя бянд-бяряси даьылмыш сел кими чаьлайыб долур, о гапы иля бу гапынын арасында алят ойнадыр, она эюря дя бу аралыгда дайанан, бу арайа йахын скамйаларда отуран йохдур, щамы кянара чякилиб, гыраг-бужагларда сыхлашыб. Кассаларын габаьында ися басабасдыр, гырьын-гийамятдир. Ким билет алыб чыхырса бойун-боьазынын тярини пуфулдайа-пуфулдайа силир.

Бязи сярнишинляр чамадан-зянбилляринин цстцндя азых сцфряси ачыблар, бязиляри перашки, бутерброд эямиртляйир, бязиляри дя эцнябахан туму чыртлайыр.

Дивар бойу дцзцлмцш скамйаларын лап о башдакындан, юзц дя о  гырагда Мулхуса иля Эцлназ отурублар. Гундаг Эцлназын дизляринин цстцндядир. Бир голуну гундаьын башынын алтындан салыб, о бири яли иля щярдян йорьанын гулаьыны галдырыб ушаьын цзцня бахыр, кюрпянин кирпикляринин сяйирдийини эюряндя ону йырьалайыр.

Онларын йанында отуран бир чцрцк гары Мулхусадан сорушур:

– Дейясян, балнискядян эялирсиз, елями?

– Щя.

– Нядян йатырды?

– Ганы корранмышды.

– Эюбяйиндян?

– Щя, эюбяйиндян.

Чцрцк гары яллярини дизляриня шаппылдадыр:

– Эюрцм сырсыраларын жаны  йансын! Бизим кичик эялининкинин  дя эюбяйини пис кясмишдиляр, натямиз ясэийнян баьламышдылар. Гыздырма апарды ушаьы. Эятирдик бура, дедиляр ганыны хараб еляйибляр. Цстя тез дцшмясяк, ушаг эедяжяйди ялдян. Аллащ бурадакылара «нейним, нежя еляйим?» дедиртмясин щеч вя`дя, кюрпяни бизя тязядян вердиляр. – Чцрцк гары эцлцмсцнцр, айагларынын арасында сахладыьы долу зянбили эюстярир. – Она шей-шцй алмаьа эялмишдим. Бир шейтан бала олуб ки, Аллащ сахламыш!..

Онлар данышаркян скамйаларын арасында бир сяфил долашыр. Щяр адамын габаьында бир дяфя дайаныр. Шалварынын дизляри сцзцлцб. Балаглары палчыглыдыр. йалын айаглары зыь-зымрыглыдыр. Дабанлары чатлайыб, яйниндя ня алт кюйняйи вар, ня дя цст кюйняйи, тякжя сюкцк-тюкцк пенжяк, ону да еля бил зир-зибилликдя бир  дяфя сцрцтмя чякмисян, щяр мундарлыгдан, щяр чиркаб туллантыларындан бир булашыг эютцрцб, башынын кирли тцкляри йарым гарыш узанмыш саггалына гарышыб, ислагдыр, сулудур. Алмажыьынын да, гулаьынын да бирини йаьыш  хейли дюйдцйцндян бир аз аьарыб, эюзляринин алтыны алмыш тялх торбалар зящяр тулуьуна охшайыр. Овжунда бир цч, бир беш гяпиклик олан яли учунур, титрямя бу пуллары ойнадыр, щярдян йеря салыр. О яйилиб онлары эютцряндян сонра дикяляндя бахырсан ки, ганчыр саьылмыш эюзляриня ган йыьылыб.

Щамы она нифрятля бахыр, она дикилян эюзлярин щеч бириндя рящм, мярщямят йохдур. Онун кюлэясини, гаралтысыны, цзлц, щяйасыз диряниш-дурушуну юз габаьындан кясмяк истяйиб овжуна гяпик-гуруш атанларын да яйилян аьыз-бурунларындан билинир ки, ону сюйцрляр, йаманлайырлар.

О эялиб Мулхусанын йанына чатанда бу йолун бурада гуртардыьыны, дюнцб о бири жярэялярин арасына кечмяк лазым эялдийини билмир, узаныглы яли анасы иля арвадынын габаьында яся-яся дайаныр.

Илтифатын йарымйумулу эюзляри бирдян бюйцйцр. О ганлы-ганчыр бябякляр эет-эедя ирилир, иряли чыхыр, санки архадан юня басырлар, о тязйигля онлары юз йувасындан гопаражаглар.

Мулхуса иля Эцлназын да эюзляриня бир щарай чаьырыр, бир фярйад кишняйир. Эцлназын о бири яли дя гундаьын башынын алтындан цзцня галхыр, щяр ики ялинин бармаглары цзцня санжылыр. Мулхусанын эюзляриндян йаш яляняндя  Илтифат еля учунур ки, овжундакы гяпикляр йеря сяпялянир, онларын щяряси бир йана дийирлянир. Онун да бябякляри ганлы-ганлы суланыр, санки йаранын гяртмяйи гопарылыр.

Кюрпя гяфилдян гышгыранда юзцнц архадан чатдыран милис няфяри Илтифата яллярини дя вурмадан бир айаьынын ужу иля ону йана итяляйир ки, юзцня йер-йол ачыб габаьа кечсин, ону дюшляйиб эюзлямя залындан чыхартсын. Илтифат йыхылыр.

Анасы юзцнц оьлунун цстцня атыр. Эцлназын эюзляринин йашы гундаьын цстцня сяпялянир.

Щамы щейрятдян донур.

 

***

 

Гаранлыг бир эежядир. Уйьулу бир пайыз зцлмяти габагдан  эялян гыш сойуглуьуну дуйуб цшцйцрмцш кими евлярдя, щяйятлярдя далдаланыб гызынмаг истяйир. Лакин кяндин бир-бириндян аралы, буранын ишыьы ора дцшмяз лампалары онларын щяр щяйят-бажада гурдуьу бяйаз таладан бяри бурахмыр. Чай жан цстя олан дилсиз кюрпя кими инилдяйир.

Илтифатэилин щяйятиндяки шащ тут чылпаглашыб, будагларын бя`зисиндя галан гара халлы сары, чил йарпаглар да  щяйата, дцнйайа сон дяфя вида дейиб бир-бир гопур, щавада сцзцб йеря дцшцр.

Мулхуса йатмайыб. Йорьаны синясиня чякиб. Чюлцн айнадан ичяри кечян ишыьы онун йанындакы дивара екран пярдяси кими дцшцб.

Мулхусанын гулаьы сяс алыб, о сяси диншяйир.

Гоншу отагда Эцлназ шифонери ачыб, бош асылганлара бахыр. Сачлары даьылыб. Эежя кюйняйиндядир. Цшцрэялянир. Эери ганрылыр. Гоша йастыглы чарпайынын габаьыдакы стулларын биринин сюйкяняжяйи бошдур. Онун габаьында шап-шупларын бир тайы аьзы цстя дцшцб.

Эцлназ о бири столун сюйкяняжяйиндяки донуну башына чякир. Бешийя йанашыр. Кюрпянин йатышына бахыр. Ейвана чыхыр. Ишыг таласыны дювряляйян гаранлыгларына эюз эяздирир. Щардаса бир гапынын дюйцлдцйцнц ешидир. Бцзцшцр. Гоншу отаьын гапысыны ещтийатла ачыб аралайыр, ичяри эирир. Гайынанасынын ойаг олдуьуну эюрцб отаьын ортасында айаг сахлайыр.

– Ана... – дейир, диллянмяйиня пешман кими бир ялини дя аьзына эятириб сусур.

Мулхуса дикялир, бахыр. Сорушур:

– Байырлыьындан биржя донун галмышды, инди дя ону апарды?

Эцлназ динмир, эери дюнмцр. Гапынын аьзында дайаныр, санки Мулхусанын ня дейяжяйини эюзляйир. Гайынанасынын ися сяси чыхмыр, лакин эялининя дикилян бахышлары бир цряйин диля эялмяз, сюзя-сющбятя сыьмаз фярйадыны данышыр: Сяни дя бядбяхт елядик, гызым!.. Мян нийя тез юлмядим ки, эюзлярим щяр шейи эюрмяйяйди. Бу ня гарьышдыр тутуб бизи?! Биз кимя ня йаманлыг елямишик ки, Аллащ бизя бу зцлмц эюстярди?!

Ушаг аьлайанда Эцлназ гапыдан чыхыр.

 

***

 

Човьунлу бир эцндцр. Кцляк гырма гарлары цфцрцб йердян галдырыр, тозанаьы ора-бура чырпыр. Мяктябдян гайыдан ушаглар чох вя`дя кцляйя, тознаьа архаларыны чевириб дал-далы йерийирляр. Бя`зян йыхылырлар, галхырлар, йцйцрцб юзлярини щяйятляриня салырлар. Буз баьламыш чай суатларындакы эюзляря ведрялярини басыб су эютцрян эялин-гызларын ятякляри кцлякля, тозанагла щей сцпцрляшир, суйа чыхарылан арыг инякляр, даналар аьызларыны чайа чатдырар-чатдырмаз эери эютцрцрляр, титряшя-титряшя тювляляря гачышырлар.

Илтифатэилин тювляляринин гапысы ачыгдыр, ичи бошдур. Щинляриндя дя щеч ня йохдур. Щяйятдяки кютцйя санжылмыш балтанын сапы буз баьлайыб. Кютцйцн буз донунун-кюйняйинин галынлыьы да эюстярир ки, орда одун йарылмайыб, хырдаланмайыб. Кютцкдян аз аралыда бир эюлмячялик йер нефтлидир, орда ня гар вар, ня дя дон, щятта нефтли ясэи парчасы да бу гышдан хябярсиздир.

Эялин отаьындан сяс эялир, Мулхусанын сясидир. Дейинир:

– Сян щачан адам олажагсан?

Ичяридя Эцлназдыр, Илтифатдыр. Мулхусанын да чарпайысы бура кечирилиб, айнанын габаьы тяряфдян гойулуб. Мулхуса шала бцрцнцб, юз чарпайысында отуруб.

Нефт кирягазы евин гапы тяряфиндян йаныр. Цстц бошдур.

Ушаг бешикдядир, щяр йанына бир йастыг гойулуб. Щейрятля нянясиня бахыр, атасына бахыр. Ялляринин икисини дя бешийин йанына атыб, бярк-бярк йапышыб, санки тязяжя тапдыьы дайаг нюгтясини бурахса, щяйатда, дцнйада бир даща щеч ня эюрмяйяжяк .

Мулхуса оьлуна щиддятля дейир:

– Мян сяня щардан алым эцндя беш манаты, апарыб верясян о зящримара, тюкясян гарнына?! Эялинин палтарлары да галмады. Я, сян кишисян? Киши дя арвадынын эейимини сатыб кеф еляйярми?! Бир щяфтяйди итмишдин, йеня бир шей оьурламаьа эялдин? Онсуз да няйимиз галыб ки! Каш эялмяйяйдин юзцн, гара хябярин эяляйди, а арсыз, намуссуз, гейрятсиз бала!.. Инди кимдян алым?! Мяни щамыйа боржлу елямисян ахы...

Илтифат чарпайынын далына вурулмуш балажа хялчяни гопаранда ушаг гышгырыр, эюйяря-эюйяря аьлайыб голларыны анасына сары узадыр. Эцлназ ону бешикдян эютцрцб кюксцня сыхыр.

Мулхуса галхыб хялчяни оьлунун ялиндян алмаг истяйир, лакин Илтифат ону дирсяйи иля итяляйиб йыхыр..

Эцлназ хялчяни дартыб онун ялиндян алыр.

Илтифатын аьзы аж жанавар аьзы кими ачылыр:

– Жещизинди?.. Мяним газанжымнан алмайыб дядян буну? Сян мяним цзцмя аь олурсан? Сян дя мяни киши саймырсан?

Бир йумруьуну Эцлназын башына ендирмяк истяйир. Лакин фикирляшир ки, бу онун цряк йаньысыны сюндцрмяйяжяк, гейзини-гязябини сойутмайажаг. Ушаьы эялинин гужаьындан гапыб юз башы бярабяриня галдырыр, зярбля йеря чырпыр.

Эялин ушаьы синясиня басыр, сиркяляйир, бцтцн жаныны, ганыны, бцтцн варлыьыны она вермяк истяйир, юзц юлмяк, галан юмрцнц, эцнцнц юз кюрпясиня баьышлайыб дцнйадан кючмяк истяйир. Лакин кюрпянин эюзляри дирянир, донур. Ондан ана фярйады гопур, ана гышгыртысы эюйляря диряк олур.

Мулхуса цзцнц жырыр, юз накам тифилини эютцрцб атасы евиня гачан эялинин архасынжа сачларыны йола-йола йцйцрцр. Човьун улайыр, туфан щарай чякир, човьунун щяр гар тозанаглы гопараьы, чалыхмаьы, туфанын щяр фярйады, ана наляси иля долур, кянд йолларында ахыр, евлярин щяйятляриндя чырпыныр, дцнйайа жар чякир.

 

 

 

 

Мялумат цчцн ашаьыдакы телефонлара

мцражият едя билярсиниз:

Тел.: 98-95-55, 93-72-55, 90-27-57

Hosted by uCoz