Исмайыл Гарайев

КЦЧЯЛЯР КЯСИШИР,

ЙОЛЛАР КЯСИШИР

Микророман

 

Аз2

Г21

 

Тяртиб едяни вя нашири:

Гошгар Ismayылоьлу

         Гарайев  Исмайыл.

Г21  КЦЧЯЛЯР КЯСИШИР, ЙОЛЛАР КЯСИШИР. (Микророман). Бакы,    

        "ЧИНАР-ЧАП" мцяссисяси,  2002,  – 48 с.

 

Г  4702060200                                     © "ЧИНАР-ЧАП", 2002  

          122

 

Бу мятни мцяллиф щцгуглары сащибинин разылыьы олмадан коммерсийа мягсяди иля истифадя етмяк ижазя верилмир.

 

 

Тялябя йолдашларынын щамысы Ядщямя дейирдиляр ки, бу бойда шящярдя еля бир эцзэц йохдур Гумруйнан йанашы дуранда сяни нежя варсан еля эюстярсин. Щансынын габаьында дайансан йа башын кясиляжяк, йа айагларын. Беляликдя онун бойунун сянин тоггалыьындан бир санты да ашаьы олдуьуну билирсян, бу, щеч, анжаг няйя охшадыьыныздан хябярин йохдур. Сян щейван, о кукла. Щеч олмаса бир шякил чякдирин, юзцнцзя шякилдя бахын, эюрцн микроскопик сурятиниз ня дейир, ня сюйляйир. Биз билирик сян нежя кяллясян, бир шей эирмясин дангырына, дяйди эирди – карсиномадыр, чох сцрятля метостаз веряжяк, кюк атыб шахялянди – апарды е, сяни, йаман апарды. Биз демирик Гумру белядир, елядир, дейя дя билмярик, нащагдан десяк аьзымыз эери йанымыза дюняр, сян – гыллы бир айы, о бцлбцл, сян фысдыг гозасындан-заддан йейиб заьа-маьада дцмялянян бир щейван, о – эцллцк-чичякликдя, эюзял-эюйчякликдя ютян бир няьмякар. Сян бизим щамымызын жаны, ону бир дяфя щоп эютцр галдыр гужаьына, ал бир голунун цстцня, ушаглара демишик, фотоапаратларыны щазыр сахлайажаглар, щяряси бир позадан бир чыгг! Шякиллярин алтындан да йазажаглар: ийирми йашлы атанын ийирми йашлы ушаьы бирэя тящсил алдыглары институт аудиторийасында ... Ижазя вер, гардаш, ижазя вер, фотомцхбирляримиз сизин истяклинизи башга бир вязиййятдя дя чяксинляр: кцчядясиниз, яслиндя автобуса тялясирсиниз, гарын ялдян эедир, юзцнц йатагханайа чатдырыб дцняндян галмыш бойат сойутма гартофу тяпиштирмяйя йортурсан, – ахы, сян он беш шиш кабабы, йа да ики кянд тойуьунун бозартмасыны  тякжя ашырандан сонра дейирсян ки, бунун цстцндян биржя гартоф олса дойардым, – амма йазажаглар ки, бу щюрмятли гонаьын ийирми йашы вар, йанындакы гызы да ийирми йашындадыр, бир эцндя доьулублар, дцнйайа эялмя эцнляри дя бир вахта, бир саата дцшцб, бу эцнлярини дя бирэя гейд едирляр, инди ахшам эязинтисиндядирляр. Ата бир йумуртайнан дойур, бала бир еркяйин сон тикясиндян ял чякмир. Сян юлмяйясян, харижи мцхбирлярин ялиня кечся бизим бу диктолар сенсасийа веряр, бир дя эюрярсян кцрякляри, чийинляри ала чанталы дюрдэюз туристляр ахышдылар бура, щяр йандан алимляр, мцняжжимляр эялдиляр сиздян мцсащибя алмаьа, автограф апармаьа. Еля билирсян инанмазлар? Бу мян юлцм, инанарлар, дцнйанын эиж вахтыдыр. Сян дя юзцнц гойарсан эиж-эижлийя, сорушанда дейярсян... Бу барядя щяля фикирляшмямишик, тапарыг бунун жавабыны да. Йатагханада  мцсабигя кечирярик, щяр кяллядян бир щамам суйу чыхар, бунун бирини дурулайыб язбярлядярик сяня, оларсан тутугушу. Ня вар буна, дцнйаны бармаьына доламагдан асан шей йохдур. Дцнйанын биологлары, физиологлары, психологлары гой башласынлар бир-биринин щасилини инкар едян елми-нязяри мцлащизяляря, сян дя юз кукланла оху, кеф чяк!

Ядщямля Гумру тякжя бойда баб дейилдиляр, тай тутмурдулар, ушагларын да наразылыьы тякжя бу «юлчц уйьунсузлуьуна» эюря иди. Амма Гумрунун хатирини щамысы истяйирди, чох заман ону «А йумру» чаьырырдылар. Ядщям ися йцз сюзя бир жаваб да вермяйян «юкцзцн» бири иди. Йанашы отурурдулар. О, сыранын чох йарысыны алырды, гыз ися милдя, диварда йува гуран гарангуша дюнцрдц. Голуну синяликдя гатлайанда араны гала щасары кими тутурду, Гумру онун йаздыьына бойлананда айаг цстя галхырды, бойу йеня чатмырды, бу щейвярянин голуну чякиб саллашмаса эюзцнцн йолу ачылмырды.

Гумру юзц бир дяфя гызлара данышмышды ки, дцнян дярсдян сонра Ядщями йатагханайа ютцрян-дя бир ушаг, – ушаг дейяндя йекя кишийди, орта мяктяби эялян ил битиряси бир оьлан-жцвяллаьы, – вело-сипедини дцз цстцмцзя сцрдц, о йан бу йана гачындыг, щайана сяридикся олмады, шыьытды икимизин ара-мыздан вызылтыйнан ютцб сахлады, эцлдц, деди, дай-дай нийя горхурсан, гылчаларынын арасындан кечя-жяйдим, сян о бойда йолу эюрмцрсян?!

Бу ящвалат да дцшмцшдц оьланларын дилиня, – еля бир гыз вардымы бир оьланла гужаглашмасын, пыч-пычлары олмасын, – онлар да бу сющбятин ахырыны хырда бир артырма иля дяйишмишдиляр. Эуйа Ядщям о оьлана демишди ки, бала, велосипед няди, балажа шейди, Аллащ гойса, ясэярлийя эедярсян, дава танкыны сцрцб ордан кечирярсян, ора танк йолудур, бахмырсан ня йекяликдяди?!

Ай деди ща! Ядщям щяр вызылты-дызылтыйа гулаг чырпанды?! Бу бойда од жызщажыз йандырырды ону, щямишя, щяр йердя она йапышан о бир дамжы суйла жаныны сяринлядя билмирди. Дейя билмирди, «аз, юлцрям ахы, а залым, бу жамащат нежя, биз дя еля олаг биржя дяфя. Китаблары ки охуйуб-охуйуб йорулурам, чыхырам дянизин гыраьына, эюрцрям щамы жцтя жцт... Буннарын щамсы йетимди, буннарын щамсы дядясизди?!

Жанын щаггы, сянин айаьынын алтында нялбяки сынмайынжа айры гялям гырмарам, амма беля дя олмаз, азз! Инсафын олсун, азз!»

Отаг йолдашлары онун йатылы-дурулу вядясиндя эярняшиб «азз!..» дедийини, дишлярини хырчылдатды-ьыны эюрмцшдцляр, ешитмишдиляр, ойатмышдылар ки, щям ятляри црпяшмясин, щям дя о йекяликдя йатагхананын бир консервачаны варды, эятирдиляр, «Ядщям, бир бунун ишиня бах эюряк», о да Аллащындан дюнцб аьзыны юз эетмяйиняжян ачса о ики йцз ялли грамлыг гуту няди, лап лявяря ушаьын башы бойда шейи дя лцмбцлтцйнян ударды. Балта дишлярини ки, биржя дяфя чалмырды, консервляр фантан вурурду. Тярпятмясяляр, дишлярини гырыгларды, консервачансыз галарды бу нящянэликдя йатагхана, бундан савайы да чарпайынын голларындан о йапышмаг ки, йапышырды, дейирдин бу саатжа о голлары юз йувасындан чыхардажаг, чарпайынын башы дцшяжяк башына, Ядщямин башына бир шей олмазды, о еля баш дейилди хырда-мырдалар аьрытсын, она «оф» дедиртмякдян ютрц, алчагдан да йох, чох щцндцрдян дцшян аьыр гайа лазымды, тарап-шарап йайылажагды йатагханайа, комендатмы, нювбятчими – щансыса эяляжякди, нолуб, нийя даьыдырсыныз бураны, дювлятин малы сизинчин бяэям няди. Акт-изащат йазажагдылар ректорлуьа. Онлар да йазыб голладылар – гярар щазырдыр: чыхарылсынлар йатагханадан. Бундан сонра улаг эятир, мярякя йцкля дцш гапы-гапы ев ахтармаьа, йцз гапыйа эетсян йцзцнцн дя йийяси дейяжяк: мян гыз сахлайырам, нюйшцн ки, беля лазумду... Башыны далдаланмаьа бир йер тапанажан бир-ики ай галажагсан чюллярдя. Парклара эедиб гаранлыгдакы скамйаларын бириня узанмаг да йох, отуруб истиращят еляйян адамлар кими сюйкяняжяксян – милисионерляр айагларыны жцтляйиб, дабанларыны шаггылдадажаглар габаьында: –вятяндаш, бурда йатмаг олмаз, беш манат жяримя!.. Буну йола салажагсан, йа эедиб айрысында отуражагсан, инди дя о бири эяляжяк. Ахырда ваьзала эедяжяксян ки, орда ит аьаны, баьа башыны танымыр, эуйа киминся узагдан эялясидир, гаршылайажагсан. Еля щямяйирдиляр ки, бахан тяки билилляр «левисян», чякирляр нювбятчи отаьына. Нейнясинляр, щаглыдырлар, азмы ишляр олур шящярин эежялийиндя. Эежяляр ойаглар вар ки, щяр адамын эцндцзлцйцнц эюрцрляр, йеришиндян, дурушундан таныйырлар ня тикир, ня сюкцр, няйи бялэяляйир, няйи кюлэяляйир. Бунлар щеч, бир-ики айын язабына дюзмяйя ня вар?! Кишиляр олуб давада беш илин язялиндян ахырынажан дцзлямядя кечириб эежя-эцндцзлцйцнц, айаьыны узадыб бир юртцлцдя биржя дяфя дя адам тяки ращат йатмайыб. Бу тящсилдир, охумагдыр, эцлля атмаг дейил габаьына адам чыхмады – эилизин гала юз заьасында чяртилмямиш. Еля ки, эюзцнц чякдин – ютцб эедяжяк, сяни дуруб эюзлямяйяжяк ща, бир дя онда бахыб эюряжяксян жамаат щарда, сян щарда, бундан сонра йабыны ща сяйирт чатасан. Ай чатдын щай!.. Цстцндян ютя дя билмязсян, ютдцн – кюкцнц юз балтанла кясмисян аьажынын, ондан йарпагланмаг, чичяклянмяк эюзлямя...

Йолдашлары ону нечя дяфя ойатмышдыларса щамысында да дуруб эейиниб чыхмышды йатагханадан, эетмишди даьын дюшцндяки гуту-гуту евлярин габаьындан тязя салынмыш енли, гыраглары пющря чинарлы кцчядя эязмяйя. Бу евлярин ки, ахшамдан кечмиш ишыглары сюндцрцлцрдц, дейирдин, «тара базасыдыр», сыныг-салхаглары машын-машын эятириб нежя эялди, «щарда дурар-дурар»ла голазлайыблар, бунларын да бязиси кялляси цстя, дикиня, бязиси йаны цстя, бязиляри дя цст-цстя дцшцбдцр, нежя дцшцбся еляжя дя галыбдыр, сащманланмайыб, эяряксизди, лазымсыз шейлярди, «силмя» акты йазыб йандыражаглар.

Бу гутуларын тяк бири икимяртябяли иди, бунун щяля цчцнжцсц дя варды. Бу цчцнжц эежянин эежялийиндя дя щардан бахсан чох айдынжа эюрцнян аьлы-гаралы зол-зол тахталардан гурашдырылыб-гондарылмыш гушхана иди. Гумру евлярини Ядщямя «шякли яламятляри» иля танытмышды, эятириб узагдан эюстярмишди, демишди, оралардакыларын щамысы бизимкиди, эедяни-эяляни олур, евлярин ичиндян дя баханда шящяр щарасынажан эюрсянир, мяни сянийнян эюрдцляр – гуртарды. Бизим мящяллядя «леви» иш эюрмяк олмаз, эяряк чесни комсомолски ола. Чесни комсомолски ки, олду – аналар анан, бажылар бажын, гардашлар гардашын, аталар атанды. Йахшы мящялляди бизим мящялля! Бизим мящяллядян олмаз шящярдя! Аьсаггалын бири даш гойду бир йеря – о  бириляри баш гойажаг. Аьзыбирдиляр, тяяссцбкешдиляр. Савадлынын да щюрмятини юзэя жцря тутандылар. Вай ондады ки, о «щюрмятлидя» бир бинамуслуг эюряляр, эюздян еля салырлар адам юз ичиндян чцрцйцр. Бинамуслуг да еля йекясиндян данышмырам, мясялян, бири сянин кими Рцстям-залын арвадына гясдян бир чийин вуруб ютцб, сян дя о жцвяллаьыйа щеч ня демямисян, буну да бизим мящялля ушагларынын бири эюрцб. Биринин ки, дилиндян «бигейрятди» чыхды, вурулду е, о дамьа цстцня. Йа бирийнян, бир голуну тутуб сахлайа билмяйяси бир бивежнян спорун-задын дцшдц, щяслядин, чякилдин онун габаьындан, дейяжякляр, жямдякдир, лешдир дцшцб галыб арамызда, гарьа-гузьунда йох, сярчя-мярчя димдикляйир башыны-эюзцнц, буну сцрцйцб, кцрцйцб атмаг лазымды.

Бунлардан тялябя йолдашлары она чох данышмышдылар. Демишдиляр, о мящяллянин дишиси дя еркяйи кимидир, кишидирляр, сюздц сюзляри, дедиляр – гачан дейилляр цстцндян, щамысында жянэавярлик вар.. Йапышдылар – гопмаг билмирляр, гопдулар – йапышмаглары олмаз.

Ядщям горхуб еляйян «зибил» дейилди, о щеч билмирди бу «горхмаг» ня олан шейди. Буну ушаглар щярдян зарафатла «пыхх!» еляйиб яллярини онун йуха йериня узаданда сяксяндирдикляриндян дя зай, бекара бир диксинмя щесаб елямишди. Кянддя она «зыррама» дейирдиляр. Бу ады да она Ядщямин илан ящвалатындан сонра щяким гоймушду. О эцн Ядщям Гайабашындан чяпярлик кол гыранда балдырыны няся чалмышды, еля билмишди колун дабан тиканларыды, балаьына-задына долашыб, балдырына батыб – эюряндя ки, ня тикан-микан, гызыл бир илан галыб айаьымын алтында, бу зящримар да башыны балыгчы гармаьы кими чалды она, айаьынын алтындан сивилдяйиб эетди, даш атанда беш дягигя далынжа бахдыьын, гайа ашаьы. Гуш гушлуьуйнан ордан учмур ки, бирдян эюз гаралар, дяря чякяр ону. Бу щейвяря о кол-бу кол, о кюк-бу кюкдян тута-тута салланыр, чатачатда ялиндя гопуб эялир о андырлар, эурр!.. Эедир гайанын дибиня, щеч йериня щеч ня олмур. Щейван олмаьына бахма, илан да аз ганмыр, эюрцр, ядя, ял чякян щейвяря дюйцл бу, юзцнц о йыртыг-бу дешийя вурур ки, жаныны гуртарсын, башыны сохур, чоху галыр чюлдя, чыхыр, дазыйыр ора-бура. Илан йорулур. Онун бу гараняфяслийиндя Ядщям гыснайыр щейваны гайайа. Илан гуйруьу цстя галхыр. Ядщям вежиня алмыр, чолпа-фяря тутмаг истяйян кими голларыны ачыб жумухур. О, ня билирди ки, илан ону горхудур, щардады зящяри, аьзынын ажысыны байагдан бошалдыб, кисясиня бир дя зящяр йыьана кими бейин гайнадан нечя эцнлцк вахт-вядя лазымды. Боьазлайыр иланы, илан да башы ялдя олса да доланыр бир биляйи-голу йухары, гуйруьуну чатдырыр боьазына, ща юзцнц сыхыр – илкяж вура билмир, сонра башлайыр гуйруьуйнан бунун бойун-башыны дюймяйя, эюр нежя бярк вурмушду ки, Ядщямин цзцнцн гуйруг ганчырлары эялян йазажан эетмяди. Ядщям иланын гуйруьуну да бу бири ялиндя тутуб боьа-боьажа эятирмишди кяндя, габаьына да аьлыкясянлярин щамысындан габаг щарданса хястяйя бахмагдан эялян щяким чыхмышды.

– Ядя, юлцдц, дириди бу?

– Дири.

– Йалан данышма!

Ядщям бир ялини бир балажа бошалтмышды, иланын гуйруьу габаламышды, башы да чырт атмышды.

– Бурахма, ядя, еви йыхылмыш, чалар сяни – щяким гыраьа чякилмишди. Кющня гялйанчыларданды. Яшян жибиндян чыхартдыьы гялйанынын  сапыны сивирмишди, онун зомуду гарасындан бир чюпцн ужунда эютцрцб иланын «бурнуна» тутмушду, биржя дягигядян сонра иланын долаьы Ядщямин голундан ачылмышды: – Ядя, о гыраьа тулла эюряк бу андыры... Еви тикилмиш, гуланчарды бу кафыр, тякжя сян тапасан?! Ня йахшы чалмады сяни, ядя?

– Чалды.

– Щарандан, ядя?

– Балдырымдан.

– Чяк эюрцм шалварыны йухары.

Балдыры шишиб кяряня дюнмцшдц. Шалвары ща дартмышдылар чырманмамышды. Щяким бычагла жырыб шилшимлямишди. Балдырынын кюсюв кими гаралдыьыны эюрцб ичини чякмишди:

– Аьрымыр, ядя?

– Йох.

– Щеч аьрымыр?

– Аз-мазжа... Еля бир гарышга йерийир.

– Вай дядя, щейван йийяси.

Еля йолун йол ортасындажа сумкасыны ачыб няштярлямишди, дярманламышды, башына булуд кими уйушанлара демишди:

– Мян юмрцмдя белясини эюрмямишдим. Бу, ясл зыррамады...

Щяр «азз..»дан сонра ки эедирди щямян «тара базасынын» габаьына, истяйирди эежянин о вахтында онларын гапысыны дюйсцн, ким чыхса габаьына десин, мяним дяфтярим Гумрудады, охуйуб гуртармыш олар, эятирин, инди дя мян апарым щазырлашым, бу мцяллимимиз чох тялябкардыр, мяннян дя еля бил эюз  йаьы йейиб, щяр дярсдя мяни галдырыр. Ялбяття, онун сюз-сораьыны ичяри ким апарса Гумру дяфтяриндян бирини эютцрцб эяляжякди, Ядщямин эюзцня биржя чалымлыг эюрцнмяйи бяс иди, гайыдыб эедяжяк, йатажагды.

Амма дюймцрдц гапыны, демирди айыбды, дейирди йатыр, няйя эялмишям дейим?

Йоруланажан эязирди, эедиб кяллясини бир дя атырды, сящяр ушаглар онун чарпайынын айаьындан йарым аршын гыраьа чыхмыш гылчаларыны дизляйирдиляр:

– Ай щейван, дур, нахырдан галарсан.

Йемяйи дя адам йемяйи дейилди, чай олду-олмады, сцфряйя йаванлыг гойулду-гойулмады, вежиня дейилди, тяки чюряк бол олсун, беш-алты адамлыьы икижя-цчжя дяфя шапалаглайыб эютцрцр, чох да чейнямирди, юрцшдя кювшяклийиня йыьан мал кимижя дирижя-дирижя ютцрцрдц. Чюряйин цстцндян чай ичмирди, йа графини чякирди башына, йа да аьзыны сюйкяйирди кранта, щортащорту цч-дюрд дягигя кясилмирди. Бундан сонра дюнцрдц аьыр йцклц эямийя.

Автобуса миняндя ушаглар ону щямишя габаьа салырдылар, о, дал гапынын аьзыны тутанлары язялжя синяси иля, ичяри эиряндян сонра ися гарны-тоггалыьы иля иряли сыхышдырырды. Машын мясялясиндя она бир ад да гоймушдулар: пресляйижи. Буну да бир сямтя эедиб эялянляря машыныны сцрцшцндян танытдыьы Муьум демишди. Муьум Москва автобусунда ишлямишди. Машыны бярк сцрцрдц, дайанажагда аз сахлайырды, эюзлямирди адамлар асым-асым олсунлар, миник бош эетди йа долу – ондан ютрц фярги йох иди, сцздцрцрдц, адамы мянзил башына тез чатдырырды. Буна эюря дя Муьумун мцштяриси чох олурду. Еля алышмышдылар ки, габаг гапыдан минмяк, дал гапыдан дцшмяк истяйян олмурду, бунун дадыны эюрмцшдцляр. Эюрмцшдцляр ки, машын дайанар-дайанмаз «парашцтчцляр» жцт-жцт пыртлашырлар, далдан атланмаьа чалышанлар да имкан тапа билмирляр, дюшлярин, синялярин габаьында эери тяпилирляр. Йарымжа дягигядя о йанлыг-бу йанлыг олдунса олдун, олмадынса чыьырыб-баьырмаьынын хейри йохдур, эяряк о бири дайанажаьа щазырлайасан юзцнц.

Муьум тялябялярин севимлиси олмушду. Еля бил башына эялян башмагчылардан иди, тялябялийин бу ляззятини дя эюрмцшдц ки, дярс охуйурлар, эеж йатырлар, йухудан чятин айылырлар, чоху сящяр-сящяр бир тикя чюряк дя йемир, йерини дя дяли-тярсиня йыьыр, цз-эюзцня бир-ики овуж суйу вурур, щеч йахшы гуруланмыр да, бир дя эюрцрсян чянясинин щяр дамжысыны йеришинин бир чахымы иля бир чийниня, бирини дя о чийниня ата-ата йортур, йцйцрцр.

Ядщямэилин дястяси дя дярся щямишя Муьумун автобусуйла эедирди.

Бир дяфя дя щейвяря орада мил дуранларын лап архасында иди. Гапынын аьзындан йухары чыхмырды, чцнки бу дцзялмя она бой вермирди, дикдя дайананда гяддини бцкся дя бойнуну вуруб башыны синясиня салмаса машына щцндцрлямясиня сыьышмырды:

Муьум юз радиосуйнан елан етди:

– Вятяндаш сярнишинляр, забитляр баьына йахынлашырыг, нювбяти дайанажаг базардыр, хащиш едирик эириш-чыхыш гапыларынын аьзында манечилик тюрятмяйин.

Муьума бу лазыммыш ки, Ядщям дцзлямяйя чыхсын. О, йухары галхыб ял-айагларыны бяркитмямишди ки, машына гяфил бир тормоз вериб бурахды, Ядщям арада ня гядяр адам вардыса щамысыны дюшляйиб сцрцжц аракясмясиня сыхды. Аралыьы еля сцпцрцб-силиб тямизляди ки, машынын ичи бош эюрцндц. Дейинян олмады, чцнки чоху тялябя иди, эцлцшдцляр, тякжя Муьум деди ки, гардаш, – буну да горхусундан «гардаш»ла башлады, ахы бу щейвяря биржя ялини онун боьазына биржя дяфя чатдырса Муьум аьзыны сярчя баласы тяки ачыб-йумарды, беля зырпы зырраманын ки, жинлийи тутду – щяр асан пишийим-пишийимля щирс-щиккясини йатыртмаг олмаз, бунларын дяли бейни гызанда юз габыны чаттадыб юзцнц дя даьыдан тцнд сиркядян дя тцнд олурлар, – сян газанжыл шоферляр адамысан, сярнишинляри преслятдириб араны бошалтдырсын, ийирми-отузуну бир дя долдурсун. Муьумун бу дедийиня бир гаггылты да гопмушду, щятта Ядщямин юзц дя эцлмцшдц. Эцлмцшдц дейяндя онун эцлмяк кими бир эцлмяйи дя олмурду, додагларыны, аьзыны судан тязяжя айырмыш йабы кими тярпядирди.

Гумру дейирди, Ядщям, сян бизим евин габаьындан кечян йолда нечя дяфя эязмисянся щамысында ойанмышам. Еля бил тыртыллары гырылмыш, тякжя дийиржякляринин цстцндя йерийян тракторсан, эуп-эуп, тагг-тагг... йер эятирир сясини, ютцрцр чарпайымын айагларына, ордан да кечир мяним йастыьыма, ойанырам, айнадан бахырам, айры нейнийя биллям?! Фикир вермишям, сян орда эязяндя атам о бири отагда юскцрцр, гардашларым да чеврикирляр, анамын няфяси тез-тез дяйишир. Сян Аллащ еля елямя, цряйим галыр йанында, йуху-зад мяня щарам олур. Мяни чох истяйирсян?

Ядщям йцклц улаг кими гулагларыны саллайыб эедирди.

Гумру онун голунун гатланажаьына эцжля чатан гывыржыглы башыны дирсяйиня вурурду:

– Йооох?..

Ядщям йеря гойдугжа енлянян, йастыланан дявя айагларынын щярясини байагкындан артыг узунуна атырды, синясини дя о узунуна чатдырмагдан ютрц иряли еля верирди ки, дейярдин бу нящянэ няся дюшляйиб апарыр.

Гумру эериляйяндя бир аз йавашыйырды, аьзыны су ичмиш йабы кими тярпядирди. О, беля еляйяндя Гумру онун сифятинин лап ашаьысында эцжля билинян бир чюкялмя, аьзынын да онун тяряфиндяки кцнжцндя балажа бир гачма эюрцрдц, ялини голуна чатдырырды:

– Щяриии?..

Ядщямин гожа юкцз эюзляри пялмянирди, мис кими гара-гызарттаг цзцндя биржя кома гырмызылыг эязя-эязя эялиб бурнуну кюзя дюндярирди. Алнынын тян ортасында бир дамжы тяр эюрцнцрдц, бу да биржя дягигянин ичиндя дола-дола ирилирди, эюллянирди, сонра да щяряси дарагдан дараныб чыхмыш гязил ялчиминя охшар гашларынын арасы иля ашаьы сцрцшцрдц, «кюзцн» цстц иля ахдыгжа жызщажыз йанырды, бурнунун ужунда сон гятряси дя гуруйурду.

Гумру ону чийинляйя-чийинляйя сякинин щасарлы тяряфиня сыхырды, бир бошнаьа чатан кими «вуруб» гыраьа салырды. Бура да бу дцнйанын ян сакит йери, забитляр баьы иди. Буранын еля хялвятликляри варды ки, ора эирдин – гуртарды, юзцндян савайы сяни щеч ким эюря билмяз. Буранын эюрянляри дя о бири эязинти йерляринин эюрянляри тяки дейилляр, биржя дяфя бахыллар, якилилляр, еля бил баша дцшцрляр ки, бурда йанашы отуранлар йа бирдяфялик жцтлянмяйя, йа да щямишялик тяклянмяйя эялибляр, дцзялишмяйя, яйилишмяйя мане олмайасан эяряк, цзяриндя ки, айры эюз эюрдцляр, сюзляри дя сюз олмур, санки протокол йазмаьын хатириня ижласа йыьышыблар, эерчякляри црякляриндя галыр...

– Данышмышам анама, о да атама, гардашларыма. Сяни эюрмяк истяйилляр. Биржя дяфя ки, эетдин эирдин о гапыдан – олдун бизим мящяллянинки, щачан истясян эяля билярсян, анжаг... – Гумру шящадят бармаьыны Ядщямин щиндушка ятжяняйи тяки гызарыб салланмыш бурнунун цстцня гойурду, басыб ужуну цст додаьынын дцймялийиндян дя ашаьы кечирирди, – ... анжаг, тойажан еля-беляжя... узаг бир гощум кими, йахын бир гоншу кими... – Башыны онун голуна сюйкяйирди: – сян эялиб орда эязяндя мян дя йата билмирям, Ядщям. Ижазя веряжякляр дярсдян сонра щярдян эязмяйя эетмяйимизя, истяйирсянми беля олсун?

Ядщям гулунжларыны гыран сойуг дяймиш адам кими чийинлярини ешяляйирди.

Гумру бир ялини онун чянясинин о тяряфиня чатдырыб бяри басыр, Ядщямин цзцнц юзцня тяряф чевирир, сорушурду:

– Щярии?..

Щямин дамжы йеня гайнайыб галхыр, онун гязил ялчимли гашларынын арасындан шыьыйыб кюз бурнунун ужунажан гуруйа-гуруйа эедирди.

Гумру юзцнц инжик тутурду, сонра да «кцсцрдц», евляриня цз тутурду, ганрылыб эери дя бахмырды. Китаб-дяфтярлярини йыьыб айнанын габаьында отурурду, бир эюзц дя кцчядя олурду. Бахыб эюрцрдц, будур, трактор эялиб, узаг да эедиб-эялмир ки, эюрянляр шцбщялянмясинляр, демясинляр бу кимдир беш аддым о йана, беш аддым да бу йана юлчя-юлчя галыб, эюздцшмяси, эюзлямяси вар, кимди эюрясян бизим мящяллядян бу эизлинини эятириб ожаг башына чыхардан?

Гумру дюрд-беш эцн Ядщямин цзцня дя бахмайыб гызлара гарышан эцнлярдя о, лап аь еляди – кцчянин мящялля тяряфдяки сякисиня кечди, кцчя гапысындан онжа аддым да араланмады, ютдцкжя дя эюзц онлар тяряфдя олду. Ким эюрся дейярди ки, бу щейвярянин иши бу гапылыгды. Ядщям еля щярлянирди ки, гоншулар да щисс етмишдиляр, айналардан, артырмалардан она бахырдылар, сонра да Гумруэиля сары бойланырдылар. Аьызларында-эюзляриндя дя бцзмяли бир билмишлийин, эюрмцшлцйцн юртцлц анлатмаьы.

Афярин Гумрунун анасына, кцчя гапысына чыхды:

– Оьлум, Ядщямсян?

Ядщям йабы башыны саллады.

– Эял бяри, оьлум, эял бяри, хош эялмисян.

Ядщям еля бил щяйятя сякидян кечмирди, енли чайын бир-бириндян чох аралы адламажларына айаг гойурду.

– Аьами, Балами! – Ханым хала оьланларыны сясляйя-сясляйя баш-баша, гол-гола эялмиш янжир, йасямян аьажларынын йашыл таьбянди иля йериди. – Атоузу ойадын, баласи!..

Ядщями айнабяндин бир башындакы балажа отагчайа ютцрдц. Сцфря сярди, бир стякан чай сцзцб эятирди, янжир, цзцм мцряббяси эятирди, лимон эятирди, шякярбура, пахлава эятирди, бешжя дягигянин ичиндя бир сцфря дцзялтди ки, Ядщямин бабасы да эюрмямишди.

Ханым хала тапшырды ки, – киши эяляндя айаьа галх, эюзля о отурсун, яйляш демяйинжя отурма, бир аз хырдачыды.

Балададаш ями эяляндя Ядщям, гялибя эиряси щейвяря иди ки!.. Дирсяклярини столун цстцндян чякиб голларыны йанларына салмаьа щазырлашанда сцфряни дя юзцня сары сцрцшдцрдц. Стяканы йаны цстя атды, долу нимчянин дя икиси йеря дцшдц, щям ичиндякиляр даьылды, щям дя юзляри чиликлянди. Яйилиб онлары дянлямяк истяйяндя дя алны дяйди столун бир кцнжцня, нежя дяйдися о бири башы галхды, Балададаш ями ялини йетирмясяйди, йягин ки, кялля-майаллаг эедяжяк, цстцндякилярин бири дя саламат галмайажагды.

– Яйби йохду, айдынныгды, шцшянин сынмаьы. Яйляш, яйляш, шаьлар йыьшыраллар. – Балададаш ями айнабяндин о башыны чаьырды:            – Аьяз!

Ханым хала эялиб эюрдц алям гарышыб бир-бириня, язялжя эюзц кяллясиня чыхды, яринин тясбещли ялинин йеллянмясиндян билди ки, «шаь» утаныб ял-голу сюзцня бахмайыб. О да юзцнц еля тутду ки, эуйа шцшянин сынмаьы хошбяхтлик яламятидир, бир хейир ишин ки, лап яввялиндя олду бу, ня гядяр бядлик-нящслик вар – щамысыны йуйуб апарыр.

Балададаш ями фырлайыб бармагларынын арасындан кечиря-кечиря шаггылдатдыьы тясбещинин молласыны дикялдиб кишилянди:

– Аьяз, гой галсын, мяним отаьыма гой о мисир столуну, мяхмярини-затыны да сал цстцня кечяк ора. Ора янтигядц.

Ядщям бу бириси отаьа кечиб отуранда да алнынын гайнамасы кясилмямишди, ялляри дя дизляринин цстцндя дурмурду, щям еля бил суйа салыб чыхармышды, щям дя узаныб щей эедир, балдырларына чатырды, бирдян ки, йанлара гачырды, аз галырды бармагларынын ужу йеря дирянсин.

Ханым хала бу сцфряйя байагкындан да артыг бярг вурмушду. Бцллур габлара еля алмалар, армудлар гоймушду ки, бир щектар баьы оланлар да беля сечмялярини тапа билмязди.

– Атон вар?

Ядщям башыны тярпятди.

– Ня ишдядц?

– Колхозчуду.

Тясбещ йахшы шаггылдамады.

– Анон нежя?

– Вар.

– Бажы-гядешдян няйцн вар?

Ядщям йек кялмя жаваб верди:

– Вар.

– Сяннян бюйцкдцляр, йайын ки...

– Балажадылар.

Тясбещи жибиня гойуб бир дя чыхартды. Ойнада билмяди, атды столун цстцня, филтирли сигарет йандырды:

– Йахчи йерлярдя дайун, ямцн, гощумун-затун... Нюйшцнки? Лазумду!..

– Йохумузду.

– Вахсей! – деди, тцстцнц йеря цфцрдц. – Нуш еля.

Ханым хала эялиб бир дяфя фырланыб эедяндян сонра Балададаш ями ирялини-эерини чох гурдаламады, ахырда биржя шей сорушду:

– Дцшмцсцз?

Ядщям онун ня хябяр алдыьыны баша дцшмяди.

Балададаш ями сорьусуну айдынлашдырды:

– Газамата дейирям.

Ядщям башыны булады.

– Газамата дцшмяйяннян киши чыхмаз.

Ханым хала бир дяфя дя Ядщямин бойнунун кюкцняжян йерийиб эялди, ордан иряли кечмяди. Ядщям Балададаш яминин цзцня дцзжя бахса кишинин эюзляринин эеридя олдуьуну, о эеридян дя алымынын алындыьыны, гаш-эюзля данландыьыны, бунун ися тющмяти, тянбещи ушаг кимижя эютцрдцйцнц, о язялки йекялийин, икиси тякликдя галанда ата миниб атланан кишилийин йох олдуьуну эюрярди.

Ханым халанын дабаны дюнян тяки тясбещ йеня шаг-шаг шаггылдады, Балададаш яминин дили бир дя итилянди, байагкы йарымчыьынын ахырыны эятирди:

– Нюйшцн ки? Лазумду!..

Ханым хала эялиб чайлары тязяляди, цч стякан да чай эятирди, цч дя стул. Юзц бириндя яйляшди, Аьами иля Баламини дя чаьырды, онларын да щяряси о бош стулларын бириндя отурдулар.

– Балам е... – Ядщямя цз тутду. Оьланларыны эюстярди: – Бунлар да сянин кичцк гярдешлярин. Йахшы бюйцклцк еля... – Бу сюзляри явязсиз бир яманят тапшырырмыш кими деди. – Бура да олду дай сянцн юз евцн...

Балададаш ями  тясбещини фыр-фыр фырлатды, молланы хирттякляйиб динди:

– Нюйшцнки?... Бяля лазумду!..

 

***

 

Ядщям еля щейвяря иди ки, йяни эюрдцйцндян билдийиндян,  юзцнцн башынын ня гайнатдыьындан беш-он кялмя данышайды, дейяйди, сян дя биляйдин бунун кяря-кцряси щансы гышлаьа ениб, щансы йайлаьа галхыб, бу арабанын йцкц няди, бу аьажын кюкц щаражан ишляйир. Ясл йабы иди, отуну-саманыны вер, суйуну вер, гош арабайа, сал йолун аьына эетсин, тякжя йолу эюрсцн, айагларынын габаьыны эюрсцн, щеч олмаса, йолун она йахын гыраьында ня вар, ня йох эюрмясин, йолун она йахын гыраьына да чатан дцнйа гайнашыьы, заман ойнашыьы няди, нядянди, щарданды, щаралыды, щансы сяфярин кюч тюр-тюкцнтцсц, щансы сцфрянин гонаглыг гыр-гырынтысы, щансы зийафятин бязякли щазырлыьыдыр. Бир дярс данышанда чыхырды сяси, бир дя байрамдан-байрама евляриня эедиб-эяляндян сонра. Онда да данышырды орда ня вар, ня йох, бир чамадана долдуруб эятирдийи гарьыдалы чюряйини, торт, пирог кими гыйма-гыйма доьрайыб санылжайа дцзяндя, гыздырыб габаьына гойанда, марчамарч йейяндя цч дяфя «пящ-пящ!..» дейирди. Ярик кими сапсары гарьыдалы чюряйинин бир овунтусуну да гоймазды йеря дцшсцн, щяр гыйманы ики бармаьы арасында тутуб – галдырыб аьзыны чувал аьзы кими ачырды, ираг немятдян, Аллаща аьыр эетмясин, еля бил калафайа атырды. Бир чамадан чюряйи икижя, цчжя отурума цйцдцрдц, щяр дойумлуьунун цстцндян дя, йалан олмасын, йарым ведрядян бир аз да чох су ичирди, бир дя онда дейирди «пящ-пящ».

Гызлар дейирдиляр, ай Гумру, сян Аллащ тяк икиниз оланда ня данышыр, нядян данышыр, нежя данышыр? Сян дя адам тапдын, гойун сцрцсцнцн ичиндя ешшякдян йекя эюрцнян щейван олмур, йцксялмякдян савайы няйя йарайыр?! Бу да улаьын бири! Дев гурбаьайа ашыг олан кими сян дя бянд олдун буна. Гуружа кютцкдцр, ня щязз алырсан ондан?! Юмцр-эцн севдасыдыр, бирэцндцк дейил ки, дейясян, жящянням, бу ахшамлыг-сабащлыгды, эюзцмц йумум, цряйим буланмасын.

Гумру онлара эцлмцшдц, демишди, сиз Аллащ бир дя беля сюз данышмайын, хятримя дяйирсиниз, мяндян ютрц дцнйада тякжя одур. Зящля тюкян щярзялик мяним няйимя лазымдыр? Нейнирям о бошбоьазлыьы ки, ня йийясиня хейри олур, ня гулаг асана. Дейир, йериндя дейир, данышыр, йериндя данышыр, бунларын да чоху сяснян, сюзнян олмур, эюзц, цзц сюйляйир. Бахышына бахын онун, дцнйанын эцзэцсцдцр, щайана тушлады – орады эюзцндя. Ора да юз рянэиндя, юз донунда йох, бунун дярманындан, дяйирманындан чыхмыш шякилдя – йаддашы еля мющкямдир ки, ня ешится, ня эюрся галыр орда, китабханадыр, фонотекадыр, архивдир, сяня лазым оланын щамысыны тапарсан онда.

Мянзилин дарысгал олду – шяхси китабханадыр, елми иш эютцрдцн, мяхязляр топламаг лазым эялди – архивдир. Чох щяссасдыр, инжя мятлябляри анлайандыр. Мян дя яввялляр сизин кими  бахмышам она, сонра таныдыгжа эюрмцшям йох, юзэя жялалдыр. Гаралтысы да бир гаралыдыр – ня гядяр басабаса дцшсян дя о эедян йолда дарысгаллыьа раст эялмирсян, щяря бир йана чякилир. Йекялик дя шяртдир. Балажа адамда даь бойда кишилик олсун кимди ону мягамы чатмайынжа эюрян. Щяр шей бунун эюркяминдяди, эязмяйя ки чыхмырыг, эюрцрям мяня горха-горха бахырлар, бязиси дя эюрцрям о баханы дцртмяляйир ки, эюрмцрсян йанындакы фили, сян юлясян хортумуна алыб туллайар сяни. Ядщямин эюзц мяня баханын щансына чеврилирся удгунур, севинирям, кишидя кяряк киши эюркями дя ола дя!

Гумру Ядщями о гядяр тярифляйирди ки, гызлар даща билмирдиляр ня десинляр, йеня дя диллярини кясмирдиляр, онун цстцня «кол-кос» атырдылар:

– Йох бир, эюркямли дювлят хадими олажаг.

Гумру да дедикляринин цстцня аз-азажыг эялмирди:

– Пяс ня билмцсцз, бу гящряман тязя тарих йарадажаг. Эяляжякдя беля бир дярслик дя бурахылажаг, тядрис олунажаг: «Йени гящряманын йени тарихи».

– Башымыза чыхартма ешшяйини.

Гумру онлары бир аз да йандырырды:

– Тяфяккцрля дилин баьлылыьы, цзви ялагяси нюгтейи-нязяриндян йанашанда сизя мялум олур ки, бу ешшяк башыныздадыр, она эюря дя балтат еляйирсцз.

– Йяни ангырышырыг?..

– Мян еля дя демядим.

– Беля чыхыр дя!

– Сиз нежя чыхарырсыз-чыхарын, мян жаваб вердим.

Гызлар о эцндян Гумруну диндирмирдиляр, кцсмцшдцляр, бу да цряйиндя демишди, жящяннямя-эора инжисинляр, мян онларын эяздикляри оьланлар барядя писликляриня бир кялмя дейирям? Демирям! Бяс онлар нийя жыртлашырлар? Ядщям щяр нядир мяня гябулдур. Бир шей ки дейилди, боьаздан ютдц – далынжа данышыб адамын цряйини буландырмазлар. Мяни еля чох истяйяндилярся аьыллары, эюзляри щардайды, дилляри нийя баьланмышды, нийя яввялляр демирдиляр? Бир дя ахы, мян кар дейилям, аьлым вар, эюзцм вар, габаглар да онлардан ютрц индилярдя ширинляшян оьланларын щаггында ужуз алыб баща сатыблар, онларын о вядя дедикляри дя мяндян ютрц епигриз, диагностика олмайыб. Онлар щяля дя бу щягигяти дярк елямяйибляр ки, дцнйанын ян чятин елми инсандыр, онун ян адисинин, ян садясинин беля азы бир ясрлик тядгигата ещтийажы вар. Щяр инсан – бир дяниздир, бир дярйадыр, биз онун тякжя ляпялярини, дальаларыны эюрцрцк, бунлар онун дяринлийи дейил.

Декан Ядщями факцлтя-тялябя елми шурасына сядр сечяндя щямингызлар пыггылдашдылар, оьланларын да аьызлары «мяктяб щара, мяркяб щара» ришхянди иля яйилди. Амма ики эцндян сонра ки, тялябяляр клуба чаьырылыб йыьылдылар, тялябя елми шурасынын илк ижласыны ки, Ядщям ачды, бу шуранын  мярамындан ки, мятнсиз данышды, он беш мювзунун ки, йюнялдимли он беш мцхтялифлийи щагда мялумат верди, тялябяляри юзц ки, сечиб мювзулары юзц пайлады, ашаьыда отуранларын щейран-щейрятляри онлары гайа кими гурутду, еля бил гайнащагайнада олан суйун ичиня парча-парча буз атдылар, эцлмяли бир шей эюрцб учунмаьа, кечинмяйя щазырлашанларын чохунун эюзцня ажы бир йаш эялмишди – даь данышармыш, анаданэялмя лалын дили бу йашда, мцалижясиз-филансыз, юз-юзцня ачылармыш. Алим сяси варды – мянтиги гцввятляндирирди, жцмляляри академикди – щяр сюз бирляшмяляри бир гызыл саат зянжири баьламалары тяки сярраст, ейбсиз, гцсурсуз эялирди. О, щяр мювзунун ящямиййятиндян данышдыгжа профессорун башы ящсян, тягдир нидалары атырды, эюзлярини щяр йумуб-ачанда, Ядщямин дедиклярини тялябялярин зещниня, шцуруна бахышларынын итилийи иля йеридяндя Гумру эцля-эцля аьлады, аьлайа-аьлайа эцлдц, профессорун пярястиши, гибтяси аз галды ону эюрцнмязя, билинмязя дюндярсин, ону Ядщямин гярар тутдуьу ужалыьа учурсун.

Эюрдц «биабыр олур» – севинж ойнадыр, гайнадыр ону, дуруб дящлизя чыхды, эюрдц юз фярящинин дярйа боллуьу ону бурда да боьур, пилляляри узагдан эялян атасынын габаьына йцйцрян ушаг кими дцшдц, щяйятдя дя бянд ала билмяди, она еля эялди ки, ону щяр йандан эюрцрляр, баьа чякилди. Нечя будаьын йарпагларыны овжуна сивирди, овжалады, язишдирди, дидди, йеря даьытды, бязян дя йерин башына шабаш тяки сяпяляди. Групун гызлары, оьланлары Ядщями арайа алыб автобус дайанажаьына сары йерийяндя Гумруйа еля эялди ки, Ядщям даща онунку дейил, киминся юзэяниндир. Эюр нежя эедир?! Эюр Гумруну щеч ахтарырмы?! Эюр щеч бойланырмы ки, эюрясян, бу, щардадыр?! Беля олажаг, ялбяття! Тялябя елми-шурасына сядр профессорлардан, алимлярдян бири сечилир, бунларын да щансы эялди йох, бунларын да ихтисасда мящдудлашыб галаныны йох, универсалыны, тяпярлисини, йорулмазыны, юмрцнц елмя щяср едянини. Ядщям кими бир тялябяни о йцксяклийя галдыранда ялбяття, эюзц айаьынын алтыны сечмяйяжяк.

Гумру шыьыйыб юзцнц о дястяйя вурду, Ядщямин юнцня кечди, юзцнц эюстярди, дайанажагда да бир кянара чякилди ки, Ядщям онун йанына эялсин. Ядщям эялмяди. Амма бахды, бахышыйла «дарыхма, – деди, – гой бу дястяни башымдан даьыдым – автобуса долушсунлар, эетсинляр». Онун бу сяси, сюзц Гумруйа чатмады. Она еля эялди ки, саймыр Гумруну, ондан ютрц Гумру йохдур даща, тязя гумрулары вар, онларын да щамысыны бу эцн тапыб, ирдялямядя, сечмядядир.

Гумру эежянин гаранлыьында йувасына даш дяймиш гуш кими пырылдайыб учду. Щара учду? Юзц дя билмяди. Тякжя ону билди ки, байагкы сел севинжи, дярйа фярящи гуруйуб, йох олуб, бядбяхтлыйин даьылмаз аьыр зцлмятиня дцшцб.

Евя дя йел кими эирди. Юзцнц чарпайысына атды.

Онун нежя кечиб-эетдийини Балададаш ями дя, Аьаями дя, Балами дя, Ханым хала да эюрдцляр. Онларын щамысынын цзцнц сойуг бир щейрят алды.

Балададаш ями тясбещини ясяби-ясяби ойнатды, бир айаьыны галдырыб дабаныны яйляшдийи стулун отуражаьына гойду, дизи чянясинин алтында дурду.

– Варунду? – Бюйцк оьлу Аьамийя сары узатды ялини бирини, «Пайтахт»ын ичиндян бирини сивириб дамаьына алды, чатыртыйнан йандырды, сигарет гутусуну столун цстцня таппылтыйнан чырпды. Шапгасынын далыны вуруб эюзцнцн цстцня ендирди. Арвадына бахды: – Бялядц дя бялядц!.. Нюйшцнки?.. Лазумду!.. – Шапгасыны башындан жялд эютцрцб йеря чырпды: – Атун буну зибцллцйя! Кишийик бяэям папах эяздиряк башумузда?! Ханым халайа гыжгырылды: – Сянсян щомсуну белянчцк елийян, сян!.. – Ичярини чаьырды: – Аьяз!..

Бу мягамда гапы ачылды, Ядщям нящянэ эювдяси иля ичяридя дайанды, «ахшамыныз хейир» демяк истяйирди ки, Балададаш яминин щиккяси онун сюзцнц аьзына тяпди:

– Яля!..

Ичяридян Гумрунун сяси эялди:

– Мам!..

Бу сяс санки бир щаким гярары иди, щцндцр сюйкяняжякли стулда отуруб-отуруб гятиййятля галхмыш гырмызы юртцклц столун архасында шах дайанмыш, бюйцк бир салону юзцня жялб етмиш щакимин сон щюкмц иди, инкар етмяк олмазды, щягигятля тясдиглянмишди.

Балададаш ями галхды, стул чякди, лакин Ядщямя «отур, яйляш» дейя билмяди.

Щямян ахшам Балададаш ями юз евиндя  гонаг кими отурду, чайы гонаг кими ичди, чюряйи-хюряйи гонаг кими йеди. Бир арада истяди «шаьларын» бириня бир аьбаш эятиртсин, эиллятсин, юзцнц гонаглыгдан чыхартсын, Ханым халанын гаш-эюзц ижазя вермяди.

Щямин ахшам щарда олурларса-олсунлар жырт-жырт жыртлайан, живя кими ойнайан, тутанда ялдя, гойанда жибдя дурмайан Гумру да ишыгдан гачды, Ядщями щяр йердя гаранлыьа чякди, «инэилис» баьына апарды, юзцнц орада да илк танышлыг эюрцшцндяки кими аралы сахлады, араларында галан о азажыг, о биржя гарышлыг йери бир сивчинмяйи-сцрчцнмяйи иля кечя билмяди. Юзцндян, юзляриндян данышмады, еля аман-имкан да вермяди ки, Ядщям «нийя беля елядин?»ля она бахсын. Атам, деди, ики дяфя дцшцб газамата. «Диллярдя» олуб, чохунда олуб, ян писиндя олуб. Бириндя анама эюря. Анам жаванлыгда чох эюзялмиш. Тязяэялин вахтларында атам гоймурмуш базара-зада эетсин. Бир эцн анамын анасы эялир бизя, онун йанынжа да беш-алты узаг гощумларымызын няням йашында арвадлары. Атам эцнортайажан базарлыг эятирмялиймиш, нядянся эежикиб, эятирмяйиб, анам да дуруб базара эедиб ки, ондан-бундан алсын, гонаглары йахшы йола салсын. Атамэил дя базарын йанында гыр басырмышлар, анам ня билсин онун орда ишлямяйини. Бир оьлан йанлайыр анамы, няся дейир, анам жаваб вермир, о бири сякийя кечир, бежит-бежит йерийир, оьлан чатыб йеня сюз атыр, анам инди дя бу бири сякийя адлайыр. Атам онун ахмаьлыьынын икисини дя эюрцр, дамдан кяндирля салланыб эялир, оьлан анама цчцнжц дяфя йахынлашанда чатыр. Бычаьы нежя йортурса еля орда да галыр...

Икинжи дяфя дя юлцм цстя дцшцб газамата, онда да бир гощумумуза эюря. Атам дейир, газамат – академийадыр, ора дцшясян он беш илнян, йа да эцлляйнян, анжаг сяни юлдцрмяйяляр, чох да сахламайалар, бир ил бясдир, бурахалар. О бир илдя таныйырсан кимин вар, кимин йохдур, кимдир сянинки билирсян. О бир илдя  эюрцрсян дцнйада няляр вар, нежя адамлар вар, чюряк ня олан шейдир, бир йердя чюряк йемяк ня демякдир, кимнян чюряк йейялляр, кимнян йемязляр. Адам орда баша дцшцр ясл адамлыьы, ясл инсанлыьы, биабырчылыгларын, бигейрятлийин щяр цзцнц эюрцр орда. Ора бир эцзэцдцр ки, нежя эирирсян-эир, юзцнц юзцня юзцн кими эюстяряжяк, щамыйа да еля, о щамы сяни юзцндян дя йахшы эюряжяк. Атам ипя-сапа йатан киши дейил, анам сахлайыр ону, сахлайыр дейяндя анамын сюзцндян чыхмыр, чцнки анам ики дяфянин икисиндя дя киши кими дуруб далында. Бязякли йун жораблар тохуйуб вериб алверчиляря, евдян чюля дя чыхмайыб ялиндя жораб. Щям бизи щамыдан йахшы йедириб-эейдириб, щям дя бизи дя, дюрдцмцзц дя йанына алыб дцнйанын о башына – атамын эюрцшцня эедиб. Тез-тез эедиб. Ялаж олмадыгжа сырьаларыны, цзцклярини, гызыл дцймялярини дя сатыб эедиб. Сюзц дя щямишя бу олурду ки, тяки саь жанла чыхсын ордан, йемяйи олмады – хястяляняр, хястялянди – азадлыг да ондан ютрц бир газамат кимидир. Атам чох истийир анамы, анам да ону, она эюря дя киши арвадынын дедийиндян чыхмыр, билир ки, анам да бир кишидир, кишилярин чохундан йахшы кишидир. Она юз гойуб эетдийиндян дя артыг ев сахлайыб, ушаг сахлайыб, намус сахлайыб. Мящяллямиз анд ичиб, инди дя анд ичир анамын башына. Беля бир арвады, ананы, арха-кюмяйи щансы яр, щансы оьул-гыз ювлады, щансы мящялля жамааты истямяз!

Гумру юз анасындан мящяббятля данышды ки, бу эцнц, тякжя бу биржя эцнц арадан эютцрсцн. Сабаща бу – кюрпцдян кечяжякдиляр, бу кюрпц чатламышды. Бу биржя эцн юмцрляринин бир гапы таьбянди иди, ахшамлара, сабащлара бу таьбяндин алтындан адлайажагдылар. Бу таьбянд дя йарылмышды, айрылмышды. Бу таьбяндин алтындан ютмяк дя тящлцкяли иди.

Гуру Ядщямин йанында щеч вахт дарыхмамышды, евя эетмяйя тялясмямишди, инди, сющбятини битиряндян сонра, отура билмирди, башларынын цстцндяки будаглар ахдыгжа, йырьаландыгжа, йарпагланыр ойнадыгжа Ядщямин цзцндя эязян пул-пул ишыглар горхулу дяниз йолларынын гырагларына дцзцлмцш цзэяжляр тяки улайырды, санки йахынлашан эямини хябярдар едирди: «Тящлцкялидир!».

Онлар йанашы отуранда Ядщямин тякдянбир бойландыьы щесаба алынмазса о, Гумруйа щеч вахт индики кими чох бахмамышды. Гара-гара йарпаг халларыны тез-тез силян эцмцшц ахчаларын чахнашыьында цзцня дикилян бу нязярляр пярдяляри чякилиб ачылмыш бир сящняйя охшайырды. Бу сящня Гумруйа юз евляринин щафизядя-йаддашда бир табло кими галан, силинмяз биржя аныны эюстярирди: атасы шапгасыны дюшямяйя пишик юлцсц тяки чырпмышды, бир дабаныны отурдуьу стулун гыраьына гоймушду, биляйи тясбещли ялини гапыдан тязяжя эирмиш Ядщямя сары ягряб кими сычратмышды, аьзынын яйри ачымындан бир «яля!..» гышгырырды.

– Цшцйцрям, – деди, чырпынды, сиркялянди. – Сойуг...ду...

Ядщям динмяди, даш тярпянмязлийиндян чыхмады.

Гумру чийинлярини гысды, ялинин бирини аьзына апарыб ясняди:

– Эетмяйякми?

Ядщям йеня бир сюз демяди, анжаг бахды, чох бахды, биржя дяфя дя кирпик чалмады.

Гумру юзцнц онун цстцня йыхды:

– Мяня сойугду ахы...

Еля бил Ядщям дейилди, онун ойуьу иди, юзц щардаса дайаныб онун ойуьу иля ойнайан гыза тамаша едирди.

Гумру Ядщямин пенжяйинин дцймялярини ачды, бир ятяйини галдырыб алтына эирди, онун бир ялини тутуб цзцнцн цстцня гойду.

Щямишя кцря кими йанан Ядщям буз тяки сойуг иди, бармаглары да лцля-лцля сырсыралара дюнмцшдц.

Гумру инди доьрудан да цшцдц. Аьаж олса – бир йарпаьы да галмазды.

– Тябрик едирям сяни, – деди. – Профессорларын щеч бири сянин тяки даныша билмязди... Щамы мат галмышды...

Билди ки, йерсиз гылыгды, гылыг да йериня дцшмяйяндя адамын юзцнц дя ийряндирян йалтаглыьа дюнцр.

Тез чыхды бузханадан. Аьлайа-аьлайа чыхды, ону евляриня ютцряняжян Ядщям биржя сюз дя демяди. Щям дя гапынын аьзынажан эетмяди, кцчянин бу тайында кюкя илишмиш котан кими дирянди. Гызын кцчяни кечмяйини, гапыдан щяйятя эирмяйини дя эюзлямяди, араланан тяки эери дюндц, гармон гатлары кими ачылмыш пилляляр ашаьы сцрятля енди, еля бил ону тянэя эятирян щяр нядянся жаны гуртармышды, буна севинмишди, севинирди.

 

* * *

 

Ядщямя йатагханада икиотаглы хцсуси мянзил вермишдиляр, чарпайысы, стол-стуллары, шкафы, айна-гапы пярдяляри дя хцсуси иди. Адйалы, дюшяк-йастыьы тязялянмишди, гапынын аьзындан столажан фярш салынмышды.

Бу отаглар эцндя бир дяфя «капиталны уборка» олунурду. Комендант юзц сцпцрэячинин башынын цстцндя дуруб хцсуси диггят йетирирди. Щяфтядя бир дяфя айналарынын да тозу алынырды. Палыды ряфдя сийаси, елми ядябиййат чинлянмишди. Ряфин башында гязет, журнал йыьымлары галагланмышды, бунларын сялигя-сащманына, эцндяликлярин цст-цстя рябт едилмясиня дя комендант нязяр йетирирди. Тялябя елми шура сядринин гапысы щамынын цзцня ачыг иди. Мяслящятя мяшвярятя ким истяся эяля билярди. Гапынын чюлцня гябул саатларыны эюстярян каьыз йапышдырылмышды.

Ядщям щям дя ректорлугдан ижазя алыб хястяхананын эежя нювбятчилийиня эирмишди. Ишя эцнашыры эедирди, бир ахшамыны орада кечирир, ики ахшам йатагханада олурду.

Цряк-дамар клиникасында эюркямли, шющрятли мцтяхяссисляр ишляйирди, щятта, юлкянин мяркязи шящярляриндян консилиума алимляр дявят едилирдиляр. Ядщям щялялик фелдшерлик еляся дя мараглы консилиумларын бириндян дя галмырды, алимлярин ачдыглары мцзакирялярдя, мцбащисялярдя иштирак едирди. Нязяриййя иля тяжрцбянин, фантастик мцлащизялярля эерчяклийин, щягигятин бирляшдийи чарпазлашдыьы бу йер ондан ютрц тязя бир мяктябя дюнмцшдц, о, бу мяктябдя юмрц бойу щявясля охуйарды. Щяр хястянин хястяляндийи эцня гядярки юмрцнц данышан хястялик тарихи – анамнези бюйцк бир дюврцн гайа лаллыьындан каьызлара кючцрцлмцш дилли якс-сядасы иди, юз заманыны, юз мцщитини сюйляйирди. Фящля дя, гуллугчу да, алимлярин юзляри дя бура мцалижяйя эялирдиляр. Никбини дя олурду, бядбини дя. Софиси дя олурду, фаталисти дя. Инсанын щяр жцрясиндян. Ана вя ушаглар корпусу да айры бир дцнйа иди, эцлцш, севинж кючмцрдц бурдан, буранын ади ана-бала данышыьы, ана-бала сармашыьы адамы гожалдарды биржя эцндя. Бу корпусда чох дайанмаг олмурду, бурдакылара чох диггятля бахмаг олмурду. Бялкя дя еля буна эюря иди ки, о бири корпусларын габаьындакы йасямянляр дя эюмэюй идиляр, шух дурушлары варды, мещдя назлы-назлы йырьаланырдылар, йарпаглары сырьалар тяки ойнайырдылар, амма ана-ушаг корпусунун айналары юнцндякиляр йох, бунларын яксяринин дя пара шаггасы гурумушду. Бу да гурумаьа охшамырды, гапгара гаралмышдылар, дейирдин бу корпусда щачанса йаньын олуб, айналардан чюля пцскцрцлян аловлар гарсыб бу шах-будаглары, йаньынын щиси тутуб бунлары, гырсаггыз щисиня охшайыр, она эюря дя иллярин гарлары, йаьышлары о рянэи йуйуб апара билмир.

Ядщям тябабятдя жярращлыьа цстцнлцк вермишди. Арзусу да бу иди ки, дярманлара йалвармасын, кимйяви бирляшмялярин шылтаглыьы иля ойнамасын, диля-сюзя эцж вериб боьазыны жыра-жыра хястялярин йашамаг цмидини йаландан  артырмасын, щяр йаланына эюря юзц дя бир виждан язабы чякяжяк. Жярращлыг тямиз ишдир, ял-бычаг, эюз-диггят ишидир. Щяр шей эюзцнцн габаьында. Кяс эютцр, кяс ат. Ян чятини, ян аьыры дягигяляр, саатларла щесабланыр. Бычагла эюдялдирсян изтирабын юмрцнц, бычагла кясирсян вахтсыз яжялин башыны, хястя дя инаныр ки, бу «эет йаша» юэей ананын йелли ямзикля йатырдыьы кюрпя киридилмяйи дейил, щяр ляляйи дцз дцзцлцшлц гоша ганаддыр, сяни юз фяхринин, юз севинжинин эюй эюзляриня апарар.

Ядщям цряк-дамар клиникасына ишя эедяндян сонра жярращлыг эюзцндян дцшдц. Деди, гяссаблыгдыр, дцр-дцйцн тямизлямякдир. Хястяни эюрмцрсян, хястялийи эюрцрсян, бу, асан пешядир, цряйиня эцж дцшмцр, вярдиш газанандан сонра бейиня-баша да дцшмяйяжяк, олажаг механики – щярякятлярини сян тянзим етмяйяжяксян, вярдишин апаражаг сяни, чцнки ейни хассяли шишляр сянин ялиндян, сянин эюзцндян о гядяр эялиб кечяжяк ки, анатомийаны, физиолоэийаны унудажагсан, онлара ещтийаж да дуймайажагсан, эиряжяксян вярдишин микромцщитля башланан сяняткар етинасызлыьына, сяняткар сойугганлылыьына, бунлар да ки, корлуг демякдир, карлыг демякдир, гайнар эерчяклийин бир эцндя дурмаз ахынына саман чюпц тяки дцшцб щара эялди цзцб эетмяк демякдир.

Црякляр шиш дейил, бир-бириня охшасын. Шишлярин яламятляри вар, бирини о бириндян фяргляндирян патоложи, биоложи хассяляри вар, «тяйиня», «тамамлыьа» бунлар да кифайят едир, сяси йохдур, сюзц йохдур. Амма щяр цряйин мин щекайяти вар – эюрдцйц эцнлярин сайы гядяр, фикирляри, дцшцнжяляри гядяр. Бунлар яфсаня, ясатир дейил, дягигялярин, анларын кечмишля, эяляжякля баьланан узунлуьунда, доланмазлыьында чырпынан, вурнухан тясяввцр, тяфяррцат наьылларыдыр, бу карванларын биржя йолу вар – црякдян кечир, бу сцрцлярин биржя йайлаьы, биржя гышлаьы вар – црякдя эязир, црякдя эежяляйир. Щяр цряк бир аьаждыр ки, онда гушларын щамысы йува гурур, щяряси бир дцнйайа учур, щяряси бир дцнйадан эялир, бир дцнйадан бир дцнйалыг эятирир. Цряйи данышдыр, цряйи динля, сящнядир, екрандыр, чяк онун пярдясини, шякил-шякил заманлар эюряжяксян. Эюряжяксян ки, биз юзцмцз дя юз щямжинсляримизин эялишимизля башланыб эедишимизля тамамланан щяйатымыздан эюстярдикляри тамашалара бахырыг.

Щяр цряк мин дастандыр, озан эюзляр данышыр, вараг-вараг сифятляр, сятир-сятир гырышлар данышыр. Ону динляйяндя эяряк дцнйанын щарасында, щаралыьында олдуьуну юзцня унутдурасан...

Ядщям ики щяфтя ярзиндя отуздан чох тялябя мювзусу сечмишди. Мягсяди бу иди ки, деканла данышсын, бу мювзуларын щярясини бир тялябяйя тапшырмаьа, щям дя цряк-дамар клиникасында тяжрцбя саатларынын артырылмасына разылыг алсын.

Декан ися она ейняйинин алтындан-цстцндян бахды. Чал быьлары гыраглара дараныб сейрякляшди. Аь пырпыз гашлары ейняйинин щяр эюзлцйцнцн цстцня бир кюрпц кими атылды. Гаршысындакы мювзу сийащысыны бир дя охуду. Гялямини щямин каьызын цстцня тярс-кюндялян гойду; кцряйини йумшаг, дирсякли стулун сюйкяняжяйиня йапышдырды:

– Бала, – деди, – тялябя мювзусу дейил буннар. Щяр алимин дя эцжц чатмаз. Щяряси бир юмцрлцк тядгигат мювзусудур, бириня щеч бир юмцр дя чатмаз. Бу, рийази тяфяккцр дейил бир кюкдян, бир дибдян башланан пилляканын артырмалары иля галхасан, тябабятдя дейил инкаредилмязликляря ясасланасан, бу – бир кюкя эятириляси сосиоложи-психоложи пяракяндяликдир. Бу, ялбяття, психотерапийа цчцн чох файдалы оларды. Амма чох тяяссцф ки, сяриштяли алимляримизин, дцзцнц дейим ки, горхуб эиришмядийи бу мювзуда тялябяляри сынамаг – ялифбаны юйрятмямишдян гябул имтащаны иншасы йаздырмаг истяйян мцяллим тяляби кими бир шейдир.

Профессор ейняйини чыхартды, бир дя тахды, мювзулара бир дя бахды:

– «Цряк вя заман». «Цряк вя ассосиасийалар». «Цряк вя коллектив», «Цряк вя ямяк» вя саиря. Бунларын сайыны йцзя дя чатдырмаг олар, анжаг щяряси бцтцн бир мювзунун айры-айры голлары, шахяляридир. Бу голларын щяряси дя айрылыгда бир дярйадыр, тялябя няфяси чатмаз бу дярйанын дибиня жумуб дяринлийиндян инжи чыхартсын. Щям дя, бала...

Профессор тяяссцфля сусду, еля бил бу «яфсусу» чийинляриня эюрцнмямиш бир аьырлыгла йатмышды, о юзцнц иряли чякиб дирсяклярини стола дайамаса бунун алтында дура билмяйяжякди.

– Щям дя, бала, – деди, – бу, тябабятля чох аз ялагяси олан фялсяфядир.

Профессор сюзцнцн чохуну демяди, ютдц цстцндян, кюксцнц ютцрдц. Ядщям баша дцшдц ки, саатларла мцщазиря охуйан алими беш-он дягигялик сющбят йоруб. Еля бил чятин дюйцшдян чыхмышды – алнынын, бойун-боьазынын тярини дясмалына щопдурурду. Еля бил йанында турш алча йемишдиляр – тез-тез удгунурду. Еля бил сящяряжян йатмамышды – микроскопла ишлямишди, она эюря дя ишыг эюзляриня тикан кими долурду. «Фялсяфядир» дейяндя хырылдады, сяси бу илишикдян, бу долашыгдан чятин чыхды, дейярдин дюйцлмцш, язишдирилмиш, щейдян дцшмцш бир адамдыр, дцшмян ялиндян сон няфясиндя гуртарыб, евиня сон няфясиндя чатыб, гапынын аьзында йыхылыб, ичярини биржя дяфя щарайлайыб: «Юлцрям...».

Ядщям онун дцз дедийини билирди. Амма бу жавабы эюзлямирди. Эцман етмишди ки, профессор севиняжяк, мяслящятляр веряжяк, бу тяшяббцсц ректора да данышажаг, тялябя топланышларында юз йетирмяляринин елмя эцжлц бир ахынла мейл етдикляриндян фяхрля сющбят ачажаг – бунлар диференсиал диагностикайа тязя ялавялярдир, мцщитля щямишя тямасда олан жанлылары органик дяйишмяляря, деформасийалара эятириб чыхаран щисси, рефлектору алышма мяжбуриййятинин еркян тюрятдийи функсионал позунтулардыр. Бунлара фяаллашмыш сапрефит вя йа патаэен микробларла организмин мцбаризяси кими дя бахмаг олмаз! Чцнки, бу цряк-дамар системидир, бунларын етиолоэийасында микроорганизмляря чох заман цстцнлцк верилмир, патоэенезиндя дя башлыжа йери гыжыглар, импулслар тутур. Бу, тясирин якс-тясиря бярабярлийи дя дейил, идракын бешик щяйатындан башланан ялван, романтик, мяст вя мяфтунедижи ассимилйасийаларынын думанлы тясяввцрлярдян чыхыб айдын гаврамайа, дяркетмяйя гядям гойдуьу диссимилйасийалара мцгавимят эюстярмясидир. Дцнйа тарихиндя еля бир ижтимаи гурулуш, – мян бунун бцтцн информасийаларыны нязярдя тутурам вя мян бунларын тязя палтарлар кими ляззятля эейинилян, кющнялиб даьыланда да атылан защирини – формасыны йох, дяйишмяз мязмунларыны диггятинизя чатдырмаг истяйирям, – еля бир механизми, еля бир жищаз тапмазсан ки, о, кцлл щалында, инсанын анатомик, физиоложи структурасына ясасланмасын. Елми тяряггилярин тцкянмяз дярйа мянбяйи инсандыр, инсанын юзцдцр! Биз юзцмцзц щяйатымызын, дцнйамызын даим рягабятдя олан истещсал алятляриня, истещсал васитяляриня, истещсал механизмляриня кючцрцрцк, истещсаллашырыг, ямтяяляширик, бцтцн тядавцл дювриййяляриндя иштирак етмяйя чалышырыг, юзцмцзц йатан капиталлыгдан чыхармаьа жан атырыг, гызыл кими гиймятлилик истяйирик, буна бизи щямишя юзцмцз вадар едирик, юзцмцз юзцмцздян тяляб етдикжя боржлулугда галмаг истямирик. Щярямиз бир дцнйайыг, бир дцнйалыжаг, биримизин йолу диэяримизин цряйиндян кечир. Бу йол щеч вахт бош галмыр, щяр миник, щяр карван бу йолда бир сяс, бир из гойуб эедир...

Ядщям деканла кялляляшя билмязди, мцяллим-тялябя етикасыны эюзлямяли иди. Ялбяття, вахт эяляжякди ки, елм бу мювзуйа гайыдажагды, бу, ади мясяля дейилди, бу, юз юмрцнц бир дюврдя йашайыб гуртармайан, заман-мякан мящдудлуьундан чыхыб юз щяллини даща амансыз бир инадкарлыгла тяляб едян бир проблемдир. Алимляримизи, елм карифейляримизи ютяри нязяр салыб цстцндян ютдцкляри бу зянэин тяркиб габаьы гайалара-даьлара диряниб эери гайыдан сел кими щачанса дала дюндяряжякди, бюйцк хястя щяйатын, хястя дцнйанын цряк-дамарларында баш галдыран кичик яламятляринин «нювбядян кянар» тезликлийи, еркянлийи дцшцндцряжякди.

«Мян индидян ишляйим, йазым, кючцрцм, жилалайым, онлар йцрцшя чыханда мянимки ялимин алтында щазыр олсун. Лап ийирми, отуз илдян сонрайа дцшсцн, гой ня гядяр эежикир-эежиксин, юлц мювзу дейил, щямишя диридир, йатыр, вахты чатды, ойат, юз нящянэлийи иля галхажаг» – дейя дцшцнян Ядщям деканын отаьындан чыханда дящлиздя Гумруну эюрдц. Гыз она сойуг-сойуг, горха-горха йахынлашды:

– Анам деди, бизя эялсин. – Юзцнц кянарда щяр нежя сахламаг истяся дя байгуш эюзляринин чякдийи сярчя кими гырагда гала билмяди, чийнини кюклц палыд аьажы тяки дайанмыш Ядщямин дирсяйиня тохундурду, алтдан йухары гымышды: – «Йолдаш сядр, айры ишин дя вар бураларда, йа эедяк?».

Щяйятя ендиляр. Дайанажаьа чатанажан диниб-данышмадылар. Ядщям айаьынын бирини ала, бири гара даьа гойа-гойа, аьыр эювдясини итяляйя-итяляйя йерися дя Гумру дала галмырды, лакин еля бил дявя йанында кюшяк йортурду.

– Нювбятчийям.

Гумру саатына бахды:

– Икидир. Алтыда орда олмалы дейилсянми?

Ядщям диллянмяди. Гумруйа бир ажыг эялди, истяди юзцнц щансы олурса-олсун бу дайанан автобусларын, троллейбусларын бириня атсын, щяр йан тялябядир, эедяни-эяляни олур бурдан, онлары танымайаны йохдур. Щамысы эюз гойур онлара, биринин эюзц бир шей чалыб апарды – эетди абырын, нечя эцн, нечя щяфтя ондан данышажаглар. Бу да щеч. Ян писи о иди ки, Ядщями бир евин габына гоймушду, ичмяли етмишди. Буну тякжя евдякиляр йох, бцтцн мящялля билирди, Ядщям чаьырыьа да эетмяйяндя ня фикирляшмяздиляр?! Бу, Гумрудан ютрц юлцм оларды.

Бу «бир» «эцндя бирийнян»я дюняр, яйри аьызлардан яйиля-яйиля чыхарды, эюзлярин чяплийиндя щюрцмчяк торуна дцшмцш милчяк тяки чапаларды, ону эюрян мящялля адамларынын сифятиндя дяли чякишмяйи ясяби-ясяби дидишярди, црякляринин кини цзляриндя мырылдашарды. Ата-ана, гощум-гардаш, гонум-гоншу йанында хяжалятли олмаг бир дягигялик, бир эцнлцк, бир ай-бир иллик язаб дейил дейясян, ня вар, дюзцм, тез ютяжяк. Папагдырмы, эейимдирми дяйишясян, цст-башыны тязяляйясян?! Мякандырмы баш алыб итясян, эедясян, бу да бурда гала?! Бу, сянсян, юз эюзцнцн габаьында эязян, йашайан юзцнсян, эцлмяк истяйяжяксян – олмаз, севинмяк истяйяжяксян – олмаз, намусдан-гейрятдян данышмаг истяйяжяксян – олмаз, башыны дик тутмаг истяйяжяксян – сахлайа билмяйяжяксян, олмаз!

Ядщям еля бахды ки, Гумру тезжя сойуду, чцнки бу бахышда пишик юлцсц кими йеря чырпылмыш папаг варды, айаьынын бирини галдырыб дабаныны отурдуьу стулун отуражаьына гоймуш, биляйи тясбещли ялини Ядщямин цстцня ягряб кими сычратмыш, гязябля яйилмиш аьзындан «Яля!..» чыьырдыб чыхартмыш Балададаш варды, пишик юлцсц щяля дя йердя иди, о йердя иди, щяля дя эютцрмямишди, Балададашын аьзы щяля дя дцзялмямишди, «Яля»си щяля дя баьырырды.

Гумру Ядщямин голуна эирди, ону дайанажагдакы сыхлыгдан сейряклийя чякди, биржя дяфя щюнкцрдц, щяр эюзцндян биржя дамжы гара гурьушун сычратды, Ядщям тез цзцлцб дайанажаьа эютцрцлдц, эюзц йумулу кими эедиб сащялярин башга сямтиня ишляйян автобуса минди. Миник тярпянщатярпяндя дцшдц, басырыгдан чыхды, айагларыны сцрцйя-сцрцйя гайытды, юзц кцсцб юзц барышмаг истяйянляр тяки эцлцмсцндц, сонра да гынжылдайа-гынжылдайа аьыз-бурнуну ойнатды, додаьынын алтында сяссиз-сямирсизжя дейинди.

Ядщям баша дцшцрдц ки, Гумру юз евляриндя цз гаралыьындан чыхмаг истяйир, юз мящялля эялин-гызларына, арвадларына, гарыларына сюз-без йери олмаг истямир. Гызын бир оьланла ады чякилди, – яря эедиб, лап биржя дяфя еля-беля эюрцшдцляр, евлянмяк фикри оланлар тяки эюрцшдцляр, щяля чийин-чийиня дя дяймядиляр, сонра «сянинки сяндя, мянимки мяндя, бизимки тутмаз»ла кясилишиб тяр-тямизжя араландылар – бошаныб, чыхдашдыр, дулдур, дулун ня урваты олажаг?! Кимнян эюрцнся дейиляжяк: инди дя бирини тапыб. Щеч фикирляшмяйяжякляр бялкя тялябя, иш йолдашыдыр, йоллары бирдир, бялкя тясадцфян растлашыблар. Эцлцмсцняжяк йанындакынын цзцня «иняк инди дя бу кяляйя» щим еляйир, юрэянжяклидир, дура билмяз. Щямишякиндян йахшы эейиняжяк, йахшы сыьалланыб салланажаг – «йеня щансы эюля, чайаса тор атыб, щансы нагганыса чякиб эятиряжяк. Бир эцн, беш эцн... бунун да далындан дяйяжяк – йаллащ!..» Бяракаллащ!.. Эюр ня аьылланыб?! Эюр ня абырланыб?! Дейир бирдян бу да о бириляр тяки гырдыгачды олар, мин юлчцм, бир бичим, сонра чыхардым эялини эярдякдян. Лянят сянин атова! Бу «евжик-евжийин» ахыры билмирсян щансы щянэамяйнян гуртарыр, а беля филан-шцдя?!» Хястяляниб беш-цч эцн евдя, йа хястяханада йата – ейбини юртцр. Эюрмцрдцн нежя гарынланмышды?!  Чох йемякдян иди? Ща-ща-ща!.. Башынчцн, дцз дейирсян. Йахшы эялдин буну, эцл вурдун сян – чох, йемишди баьларын гаранныьында...». Гаранныхларда чох йейир белянчикляри, йейяндян биржя ай сонра да кяклийи азыр, дцшцр дава-дярмана...».

Ядщям демирди щяр шейи, данышмырды щяр сюзц, амма бялкя дя щамыдан йахшы фикирляширди: Гумру назлы гыз шылтаглыьы иля инжийиб эялмишди о эцн, Ядщям тялябя елми шурасына сядр сечилян эцн. О эюзляйирмиш ки, Ядщям мяшгчи тябрикиня, гужагламасына дястя-дястя эцл эятирянляря ящямиййят вермяйян рингдян чыхан галиб боксчу ону сябрсизликля эюзляйян севэилисиня тез чатмаьа жан атсын. Нийя тялясирдин, дямирини од апарырды? Билмирсян беля тцнлцкдя, тялябя йолдашларыныз щеч, онлар юзцнцнкцлярдир, аьсаггал мцяллимляримизин габаьында айры жцря дя олмазды?! Беля йеринки бир бахышдыр, бир тябяссцмдцр, галаны сонрайа, тяклийя, икилийя сахланыр. Беля мягамларда тяклянмяйя тялясмяйян олмур. Бу еля эцлдцр ки, тянщалыг севир, тякликдя ачылыр, юз ятриндян юзц дя мяст олмаг истяйир. Сян ушагсан, мян ата? Сящнядян дцшян тяки эялиб ялиндян тутажагдым, гужаьыма алажагдым сяни? Мяним мцвяффягиййятимя щамыдан чох, щятта мяним юзцмдян дя артыг севиндийимя эюря сяни баьрыма басыб юпяжяк, щей юпяжякдим?! Ушаглар мяня дейирляр ки, дцнйадакы эями тярсаняляринин щеч бириндя сян йекяликдя, сян аьырлыгда эями дцзялдилмяйиб. Сян – чох нящянэ океан эямисисян. Америка сащилляриндян галдырдыьы дальалары Африка гитясиндяки Бюйцк сящранын тяпясиндян йаьдыран туфан да тярпядя билмяз сяни! Амма о эцн о севинж ушагларын дедикляри о туфандан да эцжлц иди, йаман тярпядирди мяни. Буну тякжя юзцм баша дцшцрдцм. Эюр ня гцввятлиликдя иди ки, мяни сизин евя бир сыртыг кими апарды. Бурда мяним щарам варды, щара эедяйдим? Юзцмцнкц билиб эетдим. Мяня еля эялмишди ки, сянин севинжин евинизи той отаьы кими бязямиш олажаг, мян дя бяхтийарлыьымызын бу ялван башланьыжыны эюрцб даща чох црякляняжям. Амма ня эюрдцм, ня ешитдим? Сянин щяр ганыгарачылыьын, щяр дилхорчулуьун эцнащкары мян сайылажамса, щамысында да еля гаршыланажамса, щамысына да мян дуз-чюряк анд-аманы иля щазырлашажамса – бу, ня щяйатдыр?! Еля бир яр-арвад вармы ки, араларында сюз-сющбят олмасын? Онларын щамысынын сяси чыхыр чюля?! Щансы аилядя хырда яр-арвад инжиклийи мцзакиряйя гойулур?! Ахы биздя щяля ня о вар, ня о бири! Эцнащлы олсам нейнярляр? Бялкя эюзцмцн одуну индидян алмаг истяйир атан ки, онун горхусундан цзцгара, дилиэюдяк, йаны йетимли арвадлыьа кечим?! Мян юлцмц-зады вежимя алмырам, Гумру!..

Еля шейлярин варлыьы-йохлуьу барядя щеч фикирляшмирям дя. Онлар кимди, – атаны, гардашларыны, евиниздяки киши гисминин щамысыны дейирям, – мян кимям? Юзцнц юймяк итя йарашыр, мян юзцмдян ня басым-баьлайым, сян ки, таныйырсан мяни. Ян йекя щейван кими эюрцнсям дя кимин-кимляринся эюзцня, бязиляри беля щесаб етсяляр дя ки, бу дцнйанынкы дейилям мян, щансы планетдянся эялмяйям, она эюря дя эцнляримизин, айларымызын ахыны цстцндян кечиб эедир, мян бир мяжра гайасы тяки юз йашадыьым йердян тярпянмирям, дяйишмирям, нежя варам, нежя йаранмышам – еляжя дя галырам, галажам да. Хейр, Гумру, мян улаг да дейилям башыма нохта салалар, щара истясяляр баьлайалар. Эюрцнцр сян юз евиниздякиляря мяни йахшы танытмамысан, юзцм кими танытмамысан. Нежя танытдыьыны эюрдцм. Мян бу дцнйайа башга планетдян эялмямишям, ата-аналы бюйцмцшям, елли-обалы бюйцмцшям. Елдя щяр шей вар, бир елдя бир дцнйалыг вар, мян о дцнйалыьа еля-беля бахмамышам, эюзцмя эюрцнмцшям, цряйимя эютцрмцшям. Бунун щамысы йцкдцр, эяряк чякясян. Бунларын щамысы щеч, фярз едяк ки, щейванам, эцнащым няйди о ахшам? Эцнащлы олсам мяни няляр эюзляйяр?

Цряк-дамар клиникасына щяр икиси юз цряйи иля даныша-даныша, амма гоша йерийя-йерийя чатмышдылар. Дцнйаны унутмушдулар. Дцнйайа онда гайыдырдылар ки, кечидлярдян кечмирдиляр, машынлар цстлярини алырды. Еля ки, фикирляринин гырылмыш зянжирлярини йеня дя тутуб узатмаьа башлайырдылар, хяйала кючцрцрдцляр.

Аьамини клиниканын габаьында эюряндя икиси дя бирдян дайанды, еля бил дцмдцз йолда учгуна раст эялмишдиляр, йарыжа аддым да иряли атсалар кяллямайаллаг эедярдиляр.

– Ямийнян ана эялиб.

Онун ня дедийиндян баш ачмадылар. Хырдаладандан сонра мялум олду ки, Ядщямин атасы иля анасы райондан эялибляр, йатагханада эюзляйибляр, чох эюзляйибляр, ушаглар онлары юз отагларына апарыблар, чайа, гартоф гызартмасына гонаг еляйибляр, инсафсызлар кишинин дя, арвадын да ял-голуна сармашыблар, анд верибляр, гоймайыблар хуржун-зянбилин аьзыны ачсынлар, ордан дцрликлик, оймалыг йаванлыг, ят говурмасы, йуха-лаваш, хамралы чыхартсынлар. Эятирдиклярини дя эютцрцб Гумруэиля эятирибляр ки, Ядщям, йягин, орда олажаг, щям дя «тязя гощумлар» таныш олсунлар, онсуз да бу, бир эцн олмалыдыр, гой еля бяри баша дцшсцн, Ядщям мясяляни юз ата-анасына ачасы, онларын елчилийя, эюрмяйя эялмяляри, кямляшмяляри, бялэя-нишан гоймалары – бир ишдян ютрц нийя он дяфя эедиб эялсинляр, мягамдыр дцшцб ужуз-урватлы...

Ядщямин атасы юзцндян дя щейвяря иди, кянддя она «Довдаг Хасмяммяд» дейирдиляр. Е!.. Айаьы щарда иди, башы щарда. Арвады Хажястя халадан йекя арвад йох иди кянддя, амма онлар тай тутуб хейир-шяря эедяндя Ядщямля Гумру кими эюрцнцрдцляр.

Хажястя хала тяндиря, йа сажа чюряк биширяндя ярини гоймурду йахын эялсин, анд верирди ки, сян жижинин эору, чюряйин бярякятин чыхарма, о да чыхыб эедирди. Бязян анда-манда бахмырды, Хажястя хала тяндирдян бир-бир чякиб тякняйя гойдуьу чюряйи бу да биржя-биржя эютцрцр, йалан олмасын, щяр бцтцнц дюрджя парада ютцрцрдц, арвады ики ахырынжыны онун «аьзындан эцжля салдырыб» евя, ушаглара апарырды, бир дя хямир йоьуруб йа саж асыр, йа тяндир галайырды. Йаванлыгларын ичиндя онунку бир бадйа сцд иди, гатыг иди, цч-дюрд чюряйи овуб тюкцрдц ичиня, чюмчя бойда аьаж гашыьыны алырды ялиня, дюшя ки, дюшяйясян, дибини дя тямиз сийирирди, дейирдин, бу габда щеч ня йох имиш.

Онларын евиндя тойуг-чолпа кясилмязди, чцнки, – машаллащ, машаллащ, – ушагларын щяряси бир дяйирман кими шагга-шаг цйцдцрдц, гуш-мушдан дялийя тикя дя дцшмцрдц, бир дадарлыг да олмурду, йемяк дя ки, дойумлуг олмады, додарлыг олду, адамын ичини гара су алыр, ичини ярсин кими газыйыр. Юзэяляря бахма, онларын дянлийи сярчя дянлийи кими шейдир, дадарлыглар бизим ушагларын гарныны-гартасыны дешяр, ичалатыны чюля тюкяр».

Хасмяммяд ями кянддя щамыдан чох гойун, мал сахлайырды. Гойунлар гурудана кими гузулары эцнортайажан ушагларынын бириня, эцнортадан сонра да бириня отардырды. Гыров ки, дцшдц, жюнэянин бирини «ангырдырды», говурма елятдирирди, долдуртдурурду кцпяляря, бирини дя кясиб шаггалайырды, донлайыб аьажын ит аьзы чатмазындан асырды ки, щяр эцн бир аз ондан, бир аз да бундан «яридирдиляр». Еля ки, эюрцрдц су кими эедир, йазажан чатмайажаг, онлары «гуруда гойажаг» бу гыш йаванлылыьы, ушагларын дишини дяйиширди: тоьлунун, гойунун да бир-икисини «хыхырдырды».

Онлар елликжя – евдяки башыпапаглынын, башыйайлыглынын щамысы гоншу кянддяки гощумларыэиля тойа эедяндя (биржя тикя чюряк йийяжякдиляр, «Аллащ мцбаряк елясин» дейяжякдиляр, беш-алты манат нямяр салыб гайыдажагдылар, чцнки гойун-гузулары дама долдурмушдулар, ев-ешик аьзыэцня галмышды) «ГАЗ-51»ин шофери он-он ики адамын ичиндяки бу беш-алтыйа:

– Сиз дцшцн, – демишди.

Хасмяммяд киши сорушмушду:

– Я, о тяряфя эетмирсян?

– Эедирям.

– Бя нийя дцшяк я? Машын колхозун, биз дя колхозун малы! Йохса колхоздан-заддан да чыхарылмышыг, я, хабарымыз йохду!..

– Тякярим харафды.

– Я, зарафат елямя!

– Ня зарафат, дцзцмдц! Щяряниз бир тонсунуз, йедийинизин дя щамысы гарынынызда, щардады мяндя артыг пакрышка дюрдцнц бирдян партадам?!

Бу атанын, бу атаушаьынын щамысы йекя иди, щамысы йейимжилли иди. Яйин-баша фикир вермирдиляр, тякжя гарынларына чалышырдылар. Ишлямякляриня дя сюз ола билмязди, ян балажасы беля дизи-бели бяркимиш беш-алты адамы ики бюлцмдя, ики пайда тяк цстяляйирди.

Хасмяммяд ями колхозун сучусу иди. Йаз ачыландан та гар йаьанажан эюрярдин ки, бели, хуржуну чийниндя, бир сцрц дя гойуну  габаьында эедир, эялир сящяри чюлдя ачыр, ахшамы дцздя габаглайырды. Боьазындан ютцрдцйц биржя гуртум су адамын о йекяликдя жаныны титрядяндя Хасмяммяд ями дизяжян чырмалы, айагйалын олурду, шумлугларда гулаг кясирди, гулаг дяйиширди, йабы кими эяздийи чал-чамурлугларда алажалар алдырырды, биржя кялтяни дя гоймурду дик галсын, гуру галсын, эяряк суланмыш шум гырагдан баханда гара кишмаря охшайайды, щям дя шуму торпаг суйунда еля йюндямляйирди ки, зями дил чыхарданда ичиня эириб айагламырды, ора-бурасында гуру галан йер ахтармырды, бир гырагда дуруб баханда билирди ки,  щансы диля, щансы теля ня чатыб, ня гядяр чатыб.

Айры ишя эетмирди. Дейирди, чюрякли, пуллу ишдир. Еля эцнцм олур цч-дюрд ямякэцнц газанырам, бунун да дцшярини цст-цстя эяляндя он беши вуруб ютцр, бир сцрц гойун да щарда олсам йанымда, отун йахшысындан, хясилин хамындан йейиб йаьланыр, чоху екиз доьур – бу да бир газанж. Дяря зямиляринин гыраьына гарьыдалы дцзцрям, йетишяндя ушахлары тюкцб йыьырыг, бир тондан артыг олур – бу да ики-цч газанж. Колхоз сядринин цстцня няйя эедирям. – «Баш цстя!» Адама айры ня лазымды? Кимям, щансы кялляйнян вязифя давасы дюймялийям?! Вязифялинин чюряйи, йемяйи мцфдян эялир?! Ишлямяйян, зящмят чякмяйян, гуру бяйлик еляйян – щяр йердя аждыр.

Хасмяммяд яминин тойунда она юзцндян дя йекя дядяси тикдирдийи бир дяст байырлыьы варды. Эюй мащутдан иди. Бу эюй мащут шалварыны ки эейинирди, эюй мащут кюйняйи ки цстцндян гоша дилли кямярини гуршайырды, ятяклярини сыьайырды, чал папаьыны башына гойурду, хром чякмясини ки жарт-жарт жартылдадырды, быьларыны да ки буйнузлайыб гулагларынын дибиня галдырырды, дейирдин Короьлудур, кечял Щямзя бу саат Гыраты тювлядян чякяжяк, цзянэисини басажаг, о да бир дяли няряс иля йери-йурду титрядяжяк.

Хасмяммяд ями инди дя щямян палтарыны эейинмишди. Отурмушдулар Балададашла бюйцк айнабянддя. Хажястя хала ися айнабяндин кяллясиндяки гуту отагда йайханмышды. Ханым халанын ял-айаьы йеря дяймирди, Гумруну, Ядщями, оьланларыны да гошмушду ишя, щамысына дцшбяря бцкдцрцрдц. Арвад-киши гонагларынын сцфрясини шоргоьалла, шякярбура, пахлава иля долдуруб, онларын башыны ширниййатла гатыб бир аз архайынлашса да чайларыны тез-тез сцзцрдц. Армуду стякан няйди, Хасмяммяд ями няйди, бу, дявяни хялвирля суламаг кими бир эюрмямишлик иди. Шякярбуранын щярясини аьзына бцтцнжя атырды, чайын да исти-сойуглуьуна бахмырды, биржя гуртумла щортладырды.

Балададаш ями ону бир дя данышдырырды:

– Ижласа эялмцсцз, щяри?

– Щя, щям ижласды, щям о бириннян.

– Мидал гызылыннан олажяк, йа эцмцшцннян?

– Билмирям. – Хасмяммяд ями эцлдц. (Залым оьлунун эцлцшц дя эцлцш иди ки, дам-даш титрямяйя?! О щяр гаггылдайанда Балададаш ями сыныг кярянин алтында отурмуш адам кими тавана горха-горха бахырд.) – Колхоз сядримиз деди, Хасмяммяд киши, медалы о бюйцйцмцз ки дюшцня тахажаг, онда денян отуз ил ишдямишям, буннан аныры да отуз ил ишдийяжям. Дедим, я, бу сян юл, бу сян юл дейяндя дя ялими башына басдым, балажа шейди, эюрдцм гейб олду, дедим, еля бир жаны-жясяди дя йохду бунун, оланы да йеря эирди – няйди, нежолду, бахдым ки, билибатдан кими бу бири бюйрцмдя ютцр... Щя, дедим, бу сян юл, отуз ил няди я, щяля нечя беля отуз ил ишдяйяжям. Деди, маладес! Бу, даща яла! Бирозда* щамы еля билирди колхоз сядри мяням, о да зоотехниким, йа да ангыраномумду. Щайана эедирдим – адамлар юзлярини дивара-мивара еля сыхыб йапышдырырдылар, дейирдин дешиб чюля чыхажахлар. Ваьзалда цстц нахышды машына миняндя дя шофер мяндян сорушду: «Дай-дай, щара буйурурсунуз?». Бой-бухун йахшы шейди адамда. Сян юлясян, ушахлары ки, йаныма алыф чыхмырам кяндин арасына, билмилляр башымыза бахсынлар, йа айаьымыза! Нейнясинляр, бир аран-даьлыг йолду икисинин арасы.

 

__________

*Бирозда – паравозда.

 

Дцшбяря эялди. Хасмяммяд ями дилини билмирди бу хюряйин, Балададаш бир гашыг сиркя гатды, гарышдырды, «буйуруз» деди, сонра да арвадынын цзцня бахды, гонаг да вар, сян жанын, оннан бирини эятирт шаьлара, адама йцзжя грам эиллядяк. Ханым хала да башы иля «дарыхма» деди, отаьа кечмяйи иля араглы гядящи мяжмяйини эятирмяйи бир олду.

Балададаш йеня дабанынын бирини галдырыб отурдуьу стулун отуражаьына гойду, яллярини бир-бириня сцртдц, «аьбаш»ы ачды гуртагурт сцздц.

– Хош эялмцсцз!.. Щямяшя сцз эялясцз!.. Сизцн саьлыьуза...

– Саь ол! – Хасмяммяд ями гядящини онун гядящиня вуруб йеря гойду: – Мян ичян дейилям.

– Бу эцн ялянчик эцндц эяряк ичяк.

– Йох, башын щаггы. Юмрцмдя дилимя дяймяйиб.

Ханым хала эялиб Хасмяммяд яминин архасына кечди, аьзы-бурну, гаш-эюзц иля яриня деди ки, она цз вурма, сян дя ондан артыг ичмя. Деди, йаман бярк деди, мющкям тапшырды, Балададаш да о бири гядящдякини дя эюстяриб, онун гайдасында, «буну да атандан сонра баш цстя!» деди, ялинин бирини дя эюзцнцн цстцня йатырды.

Щям гашыг о гашыг дейилди, щям дя Хасмяммяд ями истяйирди ки, гашыг тякжя су эютцрмясин, дцшбярядян дя. Щяр ютцрцмдя цч-дюрдцнц удуб аьзыны тама эятирсин. Еля дадлы хюряк иди ки! Дады да бу хямирли ят бцкцлцляриндян иди. Хасмяммяд ями цряйиндя бунлара «хамыр долмасы» дейирди.

Эюрдц йох, ня хюряк азалыр, ня дя аьзына бир шей эедир, касаны башына чякди, суйуну соруб гурутду, ахырда долмаларыны да гатыглады, касанын далыны йумруглайыб аьзына бошалтды.

Ханым хала бир дя эятирди.

Хасмяммяд ями алты дяфя ашырды, ахырда Хажястя халаны сясляди ки, арвад, эятирдийимизи юзцмцзнян эери апармаьа эятирмишик!! Аьзыны ач эюряк орда ня вар, ня йох.

Арвад яринин хасиййятини билирди: беля хюрякля дойан дейилди, щям дя ляззят вермирди она. Онунку бу иди ки, эяряк язсин дишляринин арасында, чейнясин, ят олсун, ятли олсун, бярк олсун, щяр шейин бярки олсун. Дамарлы сачузаданлы цстцндя онларын евиндя щямишя дава дцшярди, йяни о дейярди мяним олсун, бу дейярди мяним олсун. Бу залымын юзц дя, балалары да химирчжякли ахтарырдылар, арсала сцмцйцн башыны дишляри иля еля сыйыртлайырдылар ки, бахырдын иликлийи эюрсянир.

Хасмяммяд ями говурмадан вурдугжа гарны гарпызланырды. Гарны гарпызландыгжа кямярини бошалдырды, о ялини щяр кямяриня атанда Балададаш цряйиндя: «Па атонна!» – дейирди.

Ханым хала да о йанда анасыйнан отуруб йейян Ядщямин йейишиня щейрятлянирди: «Иштащлыдылар машаллащ! Аллащ йетиряжяк, саьлыг олсун тяки...». Балаями иля Аьаями щям онлара, щям дя ата-аналарына бяряля эюзляриня баха-баха пыггылдашырдылар.

– Гядеш, гойунуз чохдыр?

– Ялли-алтмыш вар?

– Иняэин нежя?

– Беш-алтысы саьылыр.

– Беш-алтыдан да чохду бяэям?

– Дцйяси вар, дана-дунасы вар. Гырырыг бир уждан. Бизим юйдя бир эцн ят олмады, о эцн ажых щамымыз. Ят дя эяряк ят ола ща!.. Йарым кило, бир кило йох, бир йемяклийимизя щеч олмаса пара шагга!..

– Баьуз да вар?

– Кянття оласан, баьын олмайа?! Баь бежярмишям ки, йазда эир ичиня, гышда гар йаьанда чых. Щяр шейдян якмишям.

– Бир тон мейвя олур?

– Беш-алты тоннан даныш, бир, няди яши!

– Сатурсуз?

– Бир дянясини дя! Биздя сатлыг шей олмаз!

О йанда Ханым халанын яли аьзына, бу йандада Баладашынкы чянясинин алтына эялди: «Вай дядям, вай!».

Ханым халаны Гумру чаьырды, ня пычылдадыса, арвад кишилярин йанына гайыдыб деди ки, Ящдямя ижазя верин эетсин, нювбятчидир, сабащ да ордан дярся... дярсдян сонра, ахшамцстц эяляжяк.

Хасмяммяд ями:

– Ай Хажястя, – деди, – эядяйя айыннан-ойуннан гой, апарсын, эежя ажажах, орда йесин ажанда.

Бу гядяр тыхмагдан сонра да ажмаг?!

Балями иля Аьаями отагда еля пыггылдадылар ки, Гумруйнан Ханым хала онларын няйя эцлдцклярини башга щай-кцйля ня гядяр азытмаьа чалышсалар да аздыра билмядиляр.

Ядщями йола саланда эюрдцляр, айаглары эедир, цряйи эетмир, щярдян дайаныр, еля бил няся йадындан чыхыб евдя галыб, ону хатырламаг, гайыдыб эютцрмяк истяйир.

Ханым хала Гумруйа бахыб башыны эюзцнц чюля сары ахытды: сюзц вар, эюр ня дейир.

Гумру эетмяди, анасы да беля баша дцшдц ки, гыз утаныр бюйцклярдян. Лакин Ядщямин отурушунда, дурушунда, эедишиндя аьыр щесаблар варды. Гумру бир мясялянин башынын бу эюрцшля баьланажаьыны эцман етдийи, севиндийи щалда тязя аьрылар зоггулдамышды. О бунлары Балададаш ями атасынын данышажаьына, кцрцйцб калафа долдурмаьына баханда Ядщямин нежя фикир вермяйиндян анламышды. Гардашлары далдада щяр пыггылдашыб-партлашанда онун эюзляриндя гырмызы дамарлардан тор тохунмушду.

Бу хянжяр тязя зодлу иди, няйя чалынса-вурулса бирдяфядя чылдырарды. Гумру истямяди бойнуну бу хянжярин алтына тутсун, гонагларын йанына ганлы гайытсын. Ахы, «гайнана-гайнатасына» бундан сонракы гуллуглар ону эюзляйирди. «Гайнана»сы ону диндиряжяк, данышдыражаг «аьыл-камал» сынаьындан кечиряжякди. Газан ки, шаггашаг гайнады, гапаьы ща бярк бас сяси чыхмасын, мцмкцндцрмц бу?!

 

***

 

Ядщямдян олса цряк-дамар клиникасына щяр ахшам эялярди, сящяряжян бурда галарды. Дцздцр, щяр беш-он, ян эежи йарым саатдан бир сигнал ишыгларынын бири йаныр, ону палаталара чаьырырды. Щяким тяйининдян ялавя дярман истяйирдиляр – атмасы, ичмяси, ийняси. Щамысы да дярманларын адларыны язбярдян билирди. Чохунун щейи дя олмурду о мягамда данышсын. Амма эюзляри ирилирди, гапыдан эирянин цзцня дикилирди. Кимин чаьырдыьыны эюзляриндян билирдин. Бязиси кирпиклярини ендирирди, бязиси бир ялини гядящляйиб аьзына зорла апарырды, бязиси дя шящадят бармаьыны шцшляйиб о бири голуну эюстярирди. Еляси дя олурду ки, бцтцн палаталары ойадан бир шаггашугла нювбятчи отаьына йцйцрцрдц, беляси, щятта шкафда дярманынын йерини дя билирди, юзц жумуб эютцрцрдц, санки биржя ан эежикся щяйаты сюнярди, гуртарарды.

Еля эежяляр варды ки, нювбятчи щяким дя башыны итирирди, ординаторлары, кафедра мцдирлярини чаьырырды, сящяря кими бир хястянин цстцндя ялляширдиляр. Беля нахошлар, хошбяхтликдян аз олурду, чцнки бунлар эежядян горхурдулар, йан-йюряляриндяки йатан кими онлары юлцм ващимяси алырды, еля билирдиляр яжял щавададыр, диварлардадыр, дюшяк-йастыьындадыр, долабындадыр, гоншуларынын уйумаьыны эюзляйир, бу дягигялярин, анларын бириндя сийрилиб чыхажаг. Бунлар истяйирдиляр ки, щарда щяйатын дирилийи, жанлылыьы вар – орда олсунлар. Она эюря дя нювбятчи отаьындан ял чякмирдиляр.

Ядщямин нювбятчилийиндя наращатчылыг чох олмурду. Хястяляр дейирдиляр, «гардаш, гардаш оьлу, атам баласы, атам оьлу, гярдешим, хала оьлу, дай-дай! Дохдурларын чоху дыггылы-дыггылы шейлярди, дейирсян, яши, бу няди юлцмц горхуда, онун юзцнцн цстцня эялся баьры йарылар, юлцмцн лап бир юлцсцня дя жаваб веря билмяз. Амма машаллащ, сян ки, нювбятчи дцшцрсян, йыхылыб йатырыг архайын, адама беля инам эялир ки, сянин горхундан язрайыл йахын эяля билмяз буралара. Нахоша да дяриманнан да чох эежялийи лазымды. Эежялийи ки, сяксякясиз олду, эютцрцляжяк азар-безары онун цстцндян, йох, еля-беля жана-мана адамын ялиня верилди кяндирин – галдын гуйуда ишыглашанажан...».

Бунларын щярясиндя бир гярибялик вар иди. Ядщями щамысындан да чох юзцня чякян Жуьу киши иди. Гарын йох иди кишинин оьлунда, синя варды, кцряк варды, бойун-баш варды, быь варды, дуруш-йериш варды, о, хястяхана палтарында да эенерала охшайырды, еля билирдин йатаг отаьындадыр, истиращят еляйир, йавяри эялся яйниндякиляри бир дягигяйя сойунуб тюкяр, биржя дягигяйя дя йарагланыб чыхар, аь атына миняр, бюйцк бир гошуну юз архасынжа сел кими йеридяр, онун сыйрылмыш гылынжынын парылтысы эюйдяки гара булуду бир дяфя кясяр, чапар, гошунункулар ися тикя-тикя доьрайар.

Цч давада олмушду – Аь гвардийачыларла, финлярля, алманларла вурушмушду. Боьазы чиришкалы полковник пагонлу забит кителини гязетя бцкцб долабында сахлайырды. Щамы йатанда, ара сакитлик оланда эютцрцб щяйятя енирди, орда ачыб чийниня салырды, эязинирди. Кителин синяси щяр ики тяряфдян дюрд-беш гатар орден-медалларла тутулмушду. Бир йахасынын бир йанына бизимкиляри, бир йанына да «харижиляри» дцзмцшдц.

Сонра чякмясини, шалварыны, папаьыны да эятиртди. Ядщямя дейирди, бири ляззят вермир. Дяс ки, эейинмирсян – еля бил айаьынын бириндян йараланмысан, гылчанын бирини чякирсян,  еля билирсян жанынын бир йарысы жаван галыб, бир йарысы гожалыб. Щяр шейин жалаьы тутар, амма инсан жанынын жаванлыгла гожалыг жалаьы тутмаз. О йашдайам ки, ичимдян сюкцля-сюкцля эедирям, щеч ня дайандырмаз бу сюкцлмяйи, бу даьылмаьын габаьыны щеч няйнян алмаг олмаз! Арх дейил даражаьына гайа дыьырлайасан, торпаг тюкцб тяпикляйясян, пайа иля дюйцб-дюйяжляйиб дейясян жаныны чыхсын, бурда дур, салдым киря – чаря йох эящэиря, башыны гой йеря динжял йат, сяня ня дейилляр она бах – щара чякилляр, аьзыны щансы арха салыллар – ора да эет. Барама гурду кими юзцмцзя кяфян тохуйа-тохуйа эедирик ичиня сачларымызын аьлындан башланан итимлийин... Бунлары щяр эейиняндя еля билирям давайа эедирям, щяр сойунанда санырам ки, галиб эялмишям. Ахы, биз цч даванын цчцндян дя еля чыхмышыг... Бунлар яйнимдя оланда гывраглашырам, бяркийирям, щямишя дя мяня еля эялир ки, инди дя юзцмля дава еляйирям, мян бу дюйцшдя дя мяьлуб олмурам. Юзцн эюрцрсян бунларла эязмяйя чыхдыьым эежянин сящяри нежя олурам – йатырам йахшы, йейирям йахшы данышыб-эцлцрям йахшы, унудурам цряйими, ган тязйигими, эедиб чыхырам о эцнляря, о эцнляринки олурам, чцнки о эцнлярин сабащына цмид варды, билирдин ки, бу чятинлик мцвяггятидир, инди няйя архайын олум?! Йаш о йаш дейил, бала! Сян – гачырсан, о – эялир, йаман бярк эялир, юзц дя аьлынын кясян вахты эялир, цряйиндян, дамарындан – юз ичиндян эялир – дцшмяни юзцнцнкцлярдян оланы юлдцрмяйя ня вар! Адам щяр шейи црякнян еляйир, цряк дя ки, хяйаняткарлыьа, намярдлийя башлады, нейняйясян. Залым олмушам цряйимя – щаглыдыр, бу, мяням, мян юзцмям, она зцлм елямишям, дизим йеря эяляндя – инди эцлцр мяня, галдырмыр мяни. Щаны язялки ганадлыьы, даша дюнцб еля бил мейитям мян, о да баьланыб боьазыма, мяни чайа, дянизя чякир, дяринликдя батыражаг, мягсяди бу дцнйадан силмякдир жуьу кими бир кишини. Силсин нейним, амма дяймясин балаларыма, дяймясин онлара, онлар щяля жавандылар, бахмыр. Адамдырмы гандырасан? Газандырмы галайлайыб пахырдан чыхардасан?! Чейилликдирми гурудасан? Мякан-мянзилдирми дяйишясян? Ев-мящлядирми дцшмязлийиня эюря сатыб кючясян, айры йеря кцл тюкясян?! Црякдир эириб галасына, дцнйаны эюзцндян алыр, гулаьындан алыр, щяр тцкцн бир антенадыр бу телевизора, дцнйанын щарасында ня вар – чякир юзцня. Чохунун хябяри йохдур цряйинин бу телевизорлуьундан. Узагда эцлля атылыр – буна дяйир, о йанда бир баш кясилир – ганы бунун ичиня ахыр, щансы хялвятдяся бир ана аьлайыр – эюз йашы буна тюкцлцр, дцнйанын щарасындаса бир йетим дилянир, инилтиси буна чатыр. Щяр эежялик црякдя эежяляйир, нейнясин цряк?!

Жуьу кими Ядщям нювбятчи дцшяндя севинирди.

Севинирди ки, ону клиниканын дахили гайда-ганунларына «щюрмят етмяйя» чаьыран йохдур, эежяляр эязир истядийи гядяр, Ядщям кими щямсющбят тапыб, эялир нювбятчи отаьына, истядийи гядяр данышыр.

Бир оьлу бир гызы варды. Икиси дя евли-ушаглы иди, икиси дя али тящсилли иди, икиси дя Жуьу кишидян айры иди. Дейирди, гызым щеч,  о онсуз да айры йувайа гонасыйды, беля олмаса да гоймаздым йанымда галсын, яринин дя, юзцнцн дя цряйиндян кечирди ки, беш отаьымын икисини онлара верим, кирайядя олмагдан бу йахшыды, разы галмадым, дедим жавандылар, чох шейи билмирляр, гызымын дили узун олар, узанар яринин цстцня, кишиляняр, яри эютцрмяз буну, айрылаллар. Яри дя мцяллимди, юзц дя. Йухары синифлярдя дярс дейиллляр – тарихдян, ядябиййатдан, ижтимаиййятдян. Икиси дя хястядир. Кцрякянин ата-анасы юзцндян жаванды, щярдян эялилляр райондан-кянддян. Эцнцн гулаьы батды – йатыллар, дан улдузу доьду – ойаныллар. Ай машаллащ хорулдайыллар ща!.. Йатышлары нящянэ йатышы. Телевизора бахан кими мцрэц вуруллар. Радионун гулаьыны тез бурур, бурдурурлар. Йахшы бахмаглары вар адама, йахшы гулаг асмаглары вар сющбятин язялиня, эюрдцляр онларын щалына-щавасына эялмир данышыланлар, дейилянляр – йаландан башларыны тярпядирляр. Бир дяфя йаманжа эцлдцрдцляр мяни: тязя танышлыьымызыйды. Кянддян чохдан чыхмышдым, тязя кяндин, индики обаларын ичиндян, чюлцндян хябярсиздим, ашыг эюрдцйцнц чаьырдыьы кими мян дя о вахткы кяндлярдян данышырдым. Мян нядян билим ки, бунлар йатырмышлар, эюзляри ачыг иди, сясими кясян тяки икиси дя ял чалды. Ял чалмаг йери, мягамы дейилди сющбятимин, данышырдым ки, о вахткы гожалар, голчомаглар, щампалар йаман гансызлыглар еляйирдиляр. Бойунларына алдылар ки, валлащ, бизи гынама, еля билдик ижласдайыг, йа да мяркяздян данышган эялиб, йыьынжаг адятимиз вар – бири ки, сюзцнц деди гуртарды, эяряк ял дюйясян, щям дя щавахт пис данышыг ешитмишик ижлас-йыьынжагда чяпик чалмайаг?! Данышан кириди – беля лазымды, эяряк буна «саь ол!» дейясян ки, о бири дя рущлана, сясини, сюзцнц юзцндян габагкындан да йахшы йаьлайыб-баллайа! Ай саьламдылар ща!.. Билмирляр црякляри щардады, щансы тяряфляриндяди. Тязя танышлыьымыз ахшамы цряйим бир балажа сарсаглады. Эюрдцм кцрякянин дядяси ялинин икисини дя гарнына гойуб, дедим, кянд адамыды, йягин, гарны позулуб, билмир бизим «дцнйамыз» ичяридяди. Щим-жимля сорушдум ки, гарнын аьрыйыр, нолуб? О, дилнян деди ки, сяня бахдым мяним дя цряйим аьрыды... Унутдум цряйимин аьрысыны, эцлдцм ня эцлдцм!.. Ай эцлдцм ща!..

Ирси-мейлликдяндися бяс, бизим  кцрякянин цряйи нийя аьрысын? Бялкя, гызымдан кечиб она? Мяндян гызыма, гызымдан да она... Цряк-дамар хястяликляри щачандан йолухужу олуб?.. Оьлумда да вар бу зящримардан. Пешяси байтарды, кянд тясяррцфатыны битириб, беш-алты ай сатыжы, завмаг, сонра да район тижарят идарясиндя мцавин ишляди, инишил мцдир кечирирдиляр, кечмяди, дедим нийя? Деди, бу црякля мцдирлик тутмаз, гятиййян тутмаз! Дедим нийя? Деди, еля! Бурдан о тяряфя ня мян гурдаладым, ня о ачды, галды беляликдя бир мцддят. Бир дяфя деди, ишдян чыхмаьа яризя вермишям. Дедим, нийя? Деди, еля! Дедим ня ишдя ишлямякди фикрин? Деди билмирям, эяллям бурда мяслящятляшярик. Щяр щалда тижарят мяним йерим дейил. Ясябиляширям, бажармырам. Сакит бир эушя истяйирям. Йейим, эейим сясиндян, сюз-сющбятиндян узаг олмаг истяйирям. Дювриййяйя чыхмаг истяйирям, дядя!

– Чайдан азан сызга  щара эедир, бала? – сорушдум.

– Кцсяйяня, – деди, – эюлмячяйя! Йатан капитал олур.

– Орда тез хараб олмурму су? – хябяр алдым. – Дурьунлуг – юлцлцк дейилми? Йашамамаг дейилми? Чайдан айрылма, оьул! Ахардан араланма, бала! Сусанса чайда, торпагсанса йердя олмалысан. Айрылыгда щяйат йохдур.

Бир сигарет истядим ондан. Чашды, ахы чякяни дейилдим, эуйа онун да чякдийини индийя кими билмирдим.

– Дядя, щяким буйуруб?

– Щя...

«Азяри» гутусуну чыхартды, гапаг-папаьыны галдырды, мяня сары узатды, утана-утана:

– Буйур, дядя, – деди, – буйур.

– Язялжя сян буйур.

Мяним йанымда чякмяк истямяди, беля баша дцшдц ки, бу йолла онун «гара гялйанчы» олдуьуну билдийими юзцня билдирмяк, утандырыб тярэитмяк истяйирям.

Яли щавада галды. Онун ялини санки биринжи дяфя эюрцрдцм, хястя ялиня охшайырды – сольун, эцжсцз, тутумсуз. Бу ял долу бир нимчя эютцрся ясярди, сахлайа билмязди, йеря саларды. Гаранлыгда кюзцн цстцня тутса, овжуна вуран гырмызылыг чюлцня чыхарды.

– Биржя бармаьыннан эютцр вер мяня бирини.

Цзцмя щейрятля бахды, баша дцшдц ки, мягсядим сигарет чякмяк дейил, мярамым башгадыр. Кирпиклярини ендириб юз ичиня бойланды, юз ичини ахтарды ки, эюрясян ня дейяжям. Дедим дя:

– Алышганын чюпцнц дя биржя бармаьыннан алышдыр.

Сигарет гутусунун папаьыны башына басды, жибиня гойду.

Мяним тяляблярими юдяйя билмязди, бу гейри-мцмкцнлцкля она няйи чатдырмаг истядийими анлады. О бири  жибиндян кибрит гутусуну чыхартды, икимизин арамызда, отурдуьумуз скамйанын цстцня гойду. Актйор етцдц эюстярди жанглйорлуг етди, мяня понтомимо иля жаваб верди: саь яли иля сол ялини щядяляди, сол саьы саймады, ондан горхмады, яксиня ону лаьа гойду ки, бунун бой-бухунуна бах, ядасына бах, бу жыггылылыьыйнан аьалыг елямяк истяйир. Саь солу боьазлады, боьду, сол бундан сонра кибрит гутусуну эютцрдц, ачды ичиндян бир чюп эютцрдц, йандырды, «буйур, сигаретини алышдыр, аьа» деди.

Солун «боьазына» бахдым, онун «хирттяйиндя» саьын тязйигинин, мяжбуриййятинин изляри галмышды. Язялжя дцмаь иди, сонра гыпгырмызы гызарды.

Икимиз дя эцлцмсядик. Юз тябяссцмцмцз юзцмцзц цшцтдц. Мян пенжяйими чийнимя атдым, о ися дуруб эязинди.

– Бяс, щара эетмякди фикрин?

– Шящяр йашыллыг идарясиня.

Башымы буладым.

Араландыг. О, о йана эетди, мян дя бу йана. Гайыдыб бир дя цз-цзя эялдик.

– Бяс, щайана?

Мяня еля эялди ки, пенжяйим сцрцшдцйцня эюрядир кцряйимин чимилтиси, бойнумун кюкцндяки сойуглуг. Башыачыг чыхмышдым, щяйятя, быьларым да, башымын тцкляри дя басма коллара дюнмцшдц, дярими ийняляйирди, чийинлярими ойнатмагнан пенжяйими йухары галдырдым, чийинляримя бахдым, ясэяри чиними, эейимими эюрян кими жаным исинди, мяня дюйцшэян, давамлы-дюзцмлц, бу гаранлыьа щансы йандан-сямтдянся йахынлашыб бир сабащ цмидиля анжаг иряли жан атан бир мцбаризлик эялди, оьлумла цз-цзя дуранда галиб, командир щюкмц иля дедим:

– Олмаз!

О бир дя сорушду:

– Бяс, щайана?

Дюндцм, йеридим, юз сясими бойнумун далындан ешитдим:

– Билмирям.

Зящлям эетди юз сясимдян. Дайандым, дюндцм, бу сющбяти щансы бир жавабласа кясмяк истядим, амма бажармадым, мяня еля эялди ки, ихтийарым йохдур, заман дашгын бир чай кими ахыб эедир дцнйадан, чыьыр – юз сясин юз гулаьына долажаг, юзцндян башга щеч ким ешитмяйяжяк гейзини, гязябини. Даш ат, гайа щелля – бир сычранты галхажаг, о да биржя ан ойнайыб эцляжяк сянин авамлыьына.

– Ора нийя «олмаз» ахы?

– Ихтисасын дейил, эютцрмязляр.

– Дипломуму эизлядярям.

– Фящля?

– Баьбан!

– Маашы нечядир?

– Йцздян бир аз азды.

– Эялин – йолдашын билир?.. Демисян?.. Разыдыр?..

– Хейр.

– Мяслящятсиз?..

– Сянин «щя»ндян сонра о, ня дейяжяк?!.

– Габагжа она эеняш.

– О юзц дя чыхмаг истяйир о ишдян. Истяйирик бир йердя... бир баьда...

Эялним ушаг щякимидир. Фярглянмя иля битириб институту. Институтда сахламаг, аспирантурайа гябул етмяк фикирляри варды мцяллимляринин. Истямяди. Деди, диссертантлыг йахшыды: ишля, мааш ал, тяжрцбя газан, щям дя бир мювзу эютцр – кясишмяз паралеллярдир. Мцдафия вахты да гейир-мящдуд. Ня гядяр истяйирсян експеримент кечир. Зяка фящлялийи вярдиш вя алышмаларла механикляшян физики йцнэцллцк дейил, садядян мцряккябя эедян кяшфляр антогонизмидир, бир-бириня дцшмян гцввялярин тянзим-щяйат функсийаларына шцурлу мцдахилядир, зиддиййятляр вящдятлийиндя дахили чякишмялярин харижи емосийа факторларына вердикляри етираз жавабларындакы рийази дягиглийи тапмагдыр, бу мцяййянлийя ясасланыб мцхтялиф гыжыг вя гыжыгландырыжыларла яслиндя бюйцк бир империйа олан организми юз щцдудлары дахилиндя саьламлашдырма фядакарлыьыдыр.

– Дейясян...

Оьлум цзцмя еля бахды ки, еля бил гышгыражагды, «демя!» дейиб баьыражагды, мяня беля эялди ки, тязя бир бомбадыр оьлум, мяним яразимя атылыб, дилини, сиррини билмирям, ял вурсам-партлайажаг.

Разы гала билмяздим, етиразымы да билдирмядим. Билдирмядим ки, мяним тянбещим, онларын цряйинжя олмайан тянбещим, бюйцклцк мяжбуриййятим юз пешя мцщитлярини мяндян мин дяфя, милйон дяфя йахшы эюрян балаларымын ган тязйигини галдырар.

 

 

 

 

 

 

Щюрмятли охужу!

 

Мярщум йазычымыз Исмайыл Гарайевин вяфатындан сонра ишыг цзц эюрмцш «Сходка» китабы охужулар тяряфиндян марагла гаршыланмышдыр.

Дцнйасыны дяйишяндян сонра мялум олмушдур ки, саьлыьында ишыг цзц эюрмямиш нечя-нечя ясярляри галмышдыр. Няшриййатымыз силсиля шяклиндя йазычынын ясярляринин няшриня башламышдыр.

Щямин силсиля ясярляри Сиз охужулара тягдим едирик:

 

 

Мялумат цчцн ашаьыдакы телефонлара

мцражият едя билярсиниз:

Тел.: 98-95-55, 93-72-55, 90-27-57

 

 

Hosted by uCoz